Kalvahagen

Kalvahagen är ett kommunalt naturreservat i Åstorp. Området, som karakteriseras av bokskog och hagmarker, har höga värden både vad gäller natur och rekreation och är en viktig länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen.

Äng och hage varvat med skog

I väster finner man ett område med ängsmark och grov bokskog (Kalvahagsskogen). I den centrala delen breder betesmark ut sig (Kalvahagen och Fårahagen). Längst i söder finns lövskogsbestånd och en mindre damm.

Rara ängsblommor och skalbaggar

De högsta naturvärdena återfinns i bokskogen, samt i naturbetesmarken med sina många blommande buskar och träd. Bokskogen i Kalvahagen är särskilt värdefull. Här finns mycket grova träd. Flera av dem har håligheter med trädmjöl (mulm). Mulmen erbjuder både mat, skydd och boplats åt många vedskalbaggar. Av betesmarkerna har Fårahagen högst värden. Med sin variation av vidkroniga träd, blommande buskar och öppen blomrik mark finns goda förutsättningar för en mångfald av insekter och fåglar.

Friluftsliv - arboretum & utemuseum

Vid den stora entrén från Björnåsvägen finns ett så kallat arboretum. Det är en samling med olika trädslag. Här kan man jämföra hur knoppar och blad skiljer sig mellan till exempel bok, avenbok och lind. Här finns även ett utemuseum med bilder över områdets natur och kultur. I reservatet finns ett motionsspår med hinderbana. Vandringsleder som Skåneleden (Ås till ås) och leden som kallas "Brottets bana" (2 km, går runt stenbrottet) går i närheten.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Petra Johansson
miljöinspektör/miljöstrateg, Åstorps kommun

E-post miljo@astorp.se

Telefon 042-640 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda eller använda grill utanför anvisade platser
  • tälta eller övernatta i husvagn, husbil eller liknande
  • samla ved och pinnar
  • samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi, struktur eller hydrologi såsom att borra, spränga, gräva, schakta, fylla ut, dämma eller nydika eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, markyta eller vattenmiljö,

2. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra motordrivet fordon med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

4. göra upp eld eller använda grill annat än på särskilt anvisad plats,

5. cykla annat än på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

6. rida annat är på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel, utanför anvisad plats

8. övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser

10. samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar,

11. anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med naturvårdsförvaltaren,

12. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med naturvårdsförvaltaren.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 21 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Åstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Illustration: Katarina Månsson


Hålnunneörten är en sydlig art som i Sverige bara är vanlig i Skåne. Den växer främst i lundar och bokskog och blommar från april till juli. Hålnunneört användes förr som botemedel mot bland annat mask och benröta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Åstorps kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.