Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Per Hälsas gård i Ystad

Ystad anses ha den mest omfattande och bäst bevarade korsvirkesbebyggelsen i landet. Ett av de bästa exemplen är den gamla handelsgården Per Hälsas gård, som består av ett helt kvarter med korsvirkeslängor från 1600-, 1700- och 1800-talen.

Kvarterets oregelbundna form beror på att den i sin östra del följer den gamla stadsvallen, gränsen för Ystads medeltida stadskärna. Gården bär namn efter Per Hansson, ägare till gården under en stor del av 1900-talets första hälft. Han kallades i folkmun för Per Hälsa då han drev en läskedrycksfabrik, kallad ”Helsan”, på gården. En minnestavla finns uppsatt i en av gårdens portgångar och texten ”Bevara våra förfäders ärevördiga byggnader Ägare 1901-1942 Per Hansson” beskriver hans insatser för gården.

En handelsgård med rötter i 1600-talet

Det finns uppgifter om bebyggelse i kvarteret på 1600-talet. Den äldsta längan ligger i nordöstra kvartershörnet och bedöms vara från slutet av 1600-talet. Gårdens övriga åtta längor är byggda under 1700- och 1800-talen. När kommerserådet Gustaf Berghman ägde gården på 1830-talet gjordes flera om- och nybyggnader, vilket i stort har gett gården det utseende den har idag.  Längorna är traditionellt byggda i korsvirke och till övervägande del i två våningar. Huvudbyggnaden mot Stora Östergatan har gula, putsade fyllningarna medan längorna i övrigt knyter an till en tradition med rött tegel i fyllningarna, som kännetecknar mycket av äldre tiders skånska stadsbebyggelse. Ett typiskt karaktärsdrag är även de så kallade överkragade ovanvåningarna, där den övre våningen skjuter kraftigt ut över bottenvåningens fasad. De branta sadeltaken med sina tegelpannor i olika röda färgtoner, gårdssidans svalgång, de trånga körportarna och den kullerstensbelagda innergården förstärker upplevelsen av en ålderdomlig handelsgård. Förutom de vanliga funktionerna i en handelsgård, som till exempel bostad, packhus, stall, ved- och brygghus, användes flera av husen för lagring av spannmål. Huset längst i söder skiljer sig från de övriga husen och är byggt i sten med gulputsad fasad. Det finns uppgifter om att det har varit påbyggt med en väderkvarn.

Renoveringar under 1940- och 1970-talen

År 1942 köpte Ystads stad gården och under påföljande år gjordes olika underhålls- och ändringsarbeten. De genomfördes under ledning av stadsarkitekt Rune Welin. Han svarade även för en genomgripande renovering 1971-1972 som syftade till att iordningställa lokaler för kommunens förvaltningar. Interiören har med tiden anpassats för bostäder, butiks-, restaurang- och caférörelser, galleri och ateljé. Invändiga ändringar, bland annat i planlösningarna, har medfört att det idag finns svårigheter att avläsa de olika huskropparna. Interiörerna präglas till stor del av sentida material och rumsindelning.

Du kan läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Per Hälsas gård har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att gården utgör ett helt kvarter, bebyggt med korsvirkeslängor.
  • att gården genom sina många hus berättar om äldre tiders handelsgårdar där varje hus hade en specifik funktion.
  • att gården är en betydelsefull del i Ystads stadmiljö. Att man genom den oregelbundna kvartersformen kan läsa av den medeltida stadskärnan och dess gatumönster.
  • att byggnadernas exteriörer är goda exempel för 1600-, 1700- och 1800-talens byggnadsskick i korsvirke.
  • att äldre byggnadsdetaljer finns bevarade, till exempel i vindsutrymmenas takstolar, murstockar, och takfönster. Att ett fåtal äldre planlösningar är bevarade och delar av det äldre murverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Ystads kommun.

Butiker, kontor, restaurang och bostadshus. Fastigheten ägs av kommunen

Byggnadsminne 1968

Hitta hit

Fakta

​Ystads kommun.

Butiker, kontor, restaurang och bostadshus. Fastigheten ägs av kommunen

Byggnadsminne 1968

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss