Mosslunda

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Mosslunda är ett kommunalt reservat i Kristianstad kommun. Reservatet består främst av blomsterrika ängs- och betesmarker och är beläget knappt en mil söder om Kristianstad.

Mosslunda utgörs främst av vidsträckta ängs- och betesmarker som har hävdats i århundraden. Området är varierat och består av såväl torra, sandiga partier som av fuktängar och rikkärr. I reservatet finner man en riklig mängd hävdberoende växter och ett tiotal orkidéarter. Mosslunda hålls idag öppet med hjälp av betande kor.

Den artrika floran hyser bland annat arter som majviva, flockarun och backsippa samt orkidéer som göknycklar, Jungfru Marie nycklar, honungsblomster och krutbrännare. Mosslunda har även ett rikt fågelliv med arter som storspov, lärkfalk, gröngöling och gulärla.

Mosslunda är en besöksplats inom Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. I området finns markerade stigar.

Ängsnycklar. Foto: Joel Jansson

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cykla
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, svampar eller lavar

3. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar

4. medföra hund som ej hålls i koppel

5. göra upp eld

6. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon förutom i samband med transport av betesdjur

7. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande

8. anordna tävling, övning eller lägerverksamhet utan medgivande från reservatsförvaltaren

9. rida

10. fånga eller samla in insekter eller andra djur utan medgivande från reservatsförvaltaren, eller på annat sätt störa djurlivet

11. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel eller därmed jämförlig anordning utan medgivande från förvaltaren

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 73 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstad kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information