Hunnabacken

Foto: Viktor Persson

Hunnabackens naturreservat är en trädklädd betesmark som ligger i anslutning till byn Elestorp. Området är en rest av det kulturlandskap som förr var dominerande i mellersta Skåne. Här finns flera växtarter som är beroende av betade marker med lång kontinuitet.

Gammal enefälad

Hunnabackens naturreservat består huvudsakligen av enefälad. Det är ett ålderdomligt landskap som fått sitt utseende under århundraden av betesdrift. Ordet fälad kommer från danskans fælled som är sammansatt av orden fä och landområde. På enefälader trivs växter som är beroende av långvarigt betade marker.

Flora

Floran innehåller bland annat arter som slåttergubbe, jungfrulin, svinrot och liten blåklocka. I fuktigare partier växer orkidén Jungfru Marie nycklar, humleblomster, granspira och ängsbräsma.

Fågelliv

Hunnabacken har även ett rikt fågelliv med bland annat gröngöling, törnskata, svartvit flugsnappare, gulsparv och röd glada.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • störa djurlivet
  • bryta kvistar och samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att plocka växter för kommersiellt bruk,

4. medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,

5. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

6. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

8. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 21 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Slåttergubbe växer på torra, friska marker och är mycket känslig för gödsling. Arten har minskat kraftigt i takt med att naturbetesmarker har försvunnit från landskapet. Slåttergubbe har länge nyttjats som medicinalväxt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster