Insatser inom regional tillväxt

Länsstyrelsen Östergötland stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Östergötlands utveckling i form av ökad tillväxt och sysselsättning i stad och på landsbygd är en viktig fråga för oss. Därför verkar vi över hela länet för att främja näringslivet och skapa ett gynnsamt klimat för väl fungerande infrastruktur, ökat byggande, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.    

Vi arbetar offensivt med initiativ som ska leda till utveckling. Några exempel är den återkommande Industridagen, seminarier om olika aktuella frågor och arbetet med en regional digital agenda. Vi lyfter fram regionen och länet genom internationella kontakter, ambassadörsbesök, kommunbesök, kontakter med regering och departement, med mera.

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.  

Vi arbetar bland annat med:

 • Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet
 • Stöd till kommersiell service på landsbygd inom Landsbygdsprogrammet
 • Bredband/IT-infrastruktur
 • Landsbygdsutveckling
 • Projekt för utveckling och tillväxt i länet
 • Konkurrensfrågor

Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför den ordinarie verksamheten och vara väl avgränsat i tid. Projekt som fokuserar på snabba åtgärder, konkreta insatser eller framtida lösningar prioriteras extra.

Projektet ska vara väl i linje med såväl nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 som det regionala utvecklingsprogrammets (RUP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:s) utpekade strategier. I synnerhet strategin ”arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar”, däribland skärgårdsdelarna och andra glest befolkade delar.

Ett annat krav är att projektet ska bidra till uppfyllandet av mål och visioner i någon av de strategier som återfinns i bilaga 1 ”strategier”.

Exempel på projektämnen som projektet kan handla om är:

 • Innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka näringslivets konkurrenskraft
 • Byggande av ett attraktivt östgötskt samhälle via boende, service, social ekonomi, infrastruktur eller informationsteknik.
 • Internationella samarbeten, med främst fokus kring Östersjön, för att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.
 • Destinations-, besöksmålsutveckling samt skärgårdsutveckling som främjar ett uthålligt samhälle genom natur-, kultur-, friluftsliv- och/eller näringslivsutveckling.
 • Tillvaratagande av potentialen i den invandring som kommer regionen till del och/eller verksamheter som bidrar till kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor.

Miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiven kommer vara prioriterat vid bedömningen av ansökningarna.

Bidrag kan utgå till föreningar, organisationer, offentliga verksamheter m.fl. Enskilda företag eller privatpersoner kan inte erhålla bidrag. Det är inte möjligt att ansöka om direkta företagsstöd /investeringsstöd, endast projektbidrag.

Varje år på våren kommer länsstyrelsen ut med en särskild utlysning kopplad till projektstödet inom regional tillväxt där det framgår vilka prioriteringar, bidragsbelopp, tidsgränser och andra regler och bestämmelser som gäller för den aktuella utlysningen.

År 2020 var utlysningen öppen under perioden 1 juni till 15 augusti.

Industridag Östergötland är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, regionens industri- och teknikföretag, länets kommuner, Region Östergötland, LiU, Arbetsförmedlingen, arbetsgivar- och fackliga organisationer samt Industrikompetens.                        

Industridag Östergötland genomfördes första gången 2013 på initiativ av Landshövding Elisabeth Nilsson och SAAB ABs VD Håkan Buskhe. Ambitionen är att genomföra en Industridag i länet vartannat år.

Mer om industridagen Länk till annan webbplats.

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.                         

Förutom det nationella SKAPA-priset på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.
Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden.

Det finns också SKAPA-priset för unga innovatörer för att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer, under 30 år, så att de kan förverkliga sina idéer. De tävlar om 250 000 kronor som kan delas på högst tre personer. VINNOVA står bakom SKAPA-priset för unga innovatörer.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Mer information, ansökningar och nomineringar på SKAPAs hemsida Länk till annan webbplats.

Landshövdingen delar årligen ut priset Årets Företagare Östergötland.

Organisationen Företagarna utser Årets Företagare runt om i länets kommuner. Syftet är att lyfta fram människan bakom och synliggöra de som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter.

Årets Företagare Östergötland delas ut till en av de företagare i länet som först utsetts i sin kommun och som utfört någon form av prestation i kommunen. Företagaren ska också fungera som förebild för andra som driver företag. Kompetenta företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas genom tillväxt, arbetstillfällen och välstånd.

Årets Företagare har delats ut i drygt 20 år på lokal och regional nivå. Sedan 2007 koras även Årets Företagare i Sverige i en final där vinnarna på regional nivå deltar. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss