Stiftelsen Tåkernfonden

Stiftelsen Tåkernfondens ändamål är att värna den rika naturen vid Tåkern och i Tåkernbygden samt att göra den tillgänglig för allmänheten.

Söka bidrag från Tåkernfonden

Tåkernfonden har möjlighet att dela ut ekonomiska medel till:

 1. Forskning
 2. Naturvårdsåtgärder
 3. Åtgärder för allmänheten

Den som vill söka pengar från Tåkernfonden för forskning, naturvårdsåtgärder eller åtgärder för allmänheten, ska göra det på en särskild blankett som skickas till Länsstyrelsen senast 25 januari det år ansökan avser. Tåkernfondens styrelse beslutar om tilldelningen och i april kommer som regel slutgiltigt besked om vilka ansökningar som beviljas anslag.

Blanketter för ansökan med mera finner du längst ner på sidan.

Tåkernfonden stödjer tillämpad forskning inom naturvårdsområdet i Tåkernbygden. Specifika studier av arter och artgrupper ingår liksom effekter av skötselåtgärder och andra faktorer som kan påverka Tåkern.

Här följer ett urval av de forskningsprojekt som genom åren fått bidrag från Tåkernfonden:

 • Årliga fågelräkningar av Tåkerns fältstation
 • Inventering av vedinsekter i Tåkernbygden
 • Inventering av dykarskalbaggar i Tåkern
 • Inventering av jordlöpare på strandängarna
 • Treårsstudie av trastsångare
 • Gässens påverkan på höstsått vete
 • Inventering av fladdermöss i Tåkern och Tåkernbygden
 • Undersökningar av Tåkerns vattenmiljö från klarfas till grumlig fas
 • Upprättat en djupkarta över Tåkern
 • Näringsbudget för Tåkern, undersökning av närsaltsbelastningen till Tåkern
 • Lysingskolans elever har undersökt vattnet i bäckar som rinner till Tåkern och Vättern  
 • Förändringar i vassvegetationens utbredning
 • Vegetationsutvecklingen genom bandprofiler på Tåkerns stränder
 • Studier av gråhakedopping
 • Provfiske i Tåkern
 • Strandlevande fåglars föda
 • W. A. Engholms fågelsamling, genomgång och katalogisering
 • Inventering av Tåkerns strandskogar
 • Inventering av dyngbaggar på strandängarna
 • Inventering av trollsländor
 • Inventering av nattfjärilar och nattsländor
 • Återkopplingsmekanismer i Tåkern
 • Födoresurser för sjöfågel
 • Inventering av kalkkärrens snäckor

Restaurering och skötsel av strandängar har tillsammans med betesersättning till djurhållare varit den i särklass största insatsen från Tåkernfonden. Att förhindra strandängarnas igenväxning var den viktigaste orsaken till Tåkernfondens tillkomst. Arbetena har bestått av buskröjning, fräsning av tuvor, uppsättning av stängsel, "trampning" med hjälp av bandvagnar eller rotorfräsning för att öppna en vattenbård mellan betesmarken och vassen.

Här följer ett urval av de naturvårdsåtgärder som genom åren fått bidrag från Tåkernfonden:

 • Återskapa våtslåttermarker vid Väversunda
 • Restaurerat en stor betesmark vid Renstad
 • Anlagt vattensamlingar i den blötaste delen av Väversundamaden
 • Gåsbetesåkrar har anlagts för att minska gässens skadegörelse på åkrar
 • Anlagt konstgjorda häckningsöar för skrattmås
 • Underhåll av anordningar för vattenståndsmätningen i Tåkern

Här följer ett urval av de åtgärder för allmänheten som genom åren fått bidrag från Tåkernfonden:

 • Del av utställningen i naturum Tåkern
 • Upprustning av besöksområdet vid Svälinge
 • Guidningar för allmänheten om Tåkerns natur och kultur
 • Folder om Tåkerns naturreservat 
 • Folder om Ombergslidens naturreservat
 • Skriften "Tåkern -fåglarnas sjö"
 • Ljudkassett "Tåkern runt"
 • Filmen "Tåkern - det stora lyftet"
 • Utbyggnad och förbättring av spång vid Glänås
 • Informationsskyltar om Tåkerns natur och kultur vid Tåkerns besöksområden
 • En vandringsutställning om Tåkern på Östgötaporten m.fl. ställen
 • En sommarutställning om Tåkern på Vadstena Slott 
 • En utställning om Tåkern på naturum Omberg
 • En utställning med bildspel vid Leksaksmuseet i Vadstena
 • Boken "Att leva vid Tåkern" 
 • Boken "Den stora fågelsjön"
 • Tidskriften "Vingspegeln" av Östergötlands Ornitologiska Förening

Sök Tåkernstipendium för forskning eller studier

Enskilda forskare och studenter på universitet och högskolor samt elever i grundskola och gymnasium kan söka Tåkernstipendium. Kravet är att arbetet ryms inom ändamålet att värna den rika naturen vid Tåkern och i Tåkernbygden eller att göra naturen tillgänglig för allmänheten. Din ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen senast den 28 februari det år ansökan avser.

I samband med ansökan ska en plan redovisas för hur stipendiet ska användas. Efter slutfört arbete ska resultatet redovisas. Beslut om utdelning av stipendier fattas av Tåkernfondens styrelse årligen i mars. Det finns ingen fastlagd summa.

Tåkernpristagare utses för sina insatser

Tåkernfonden kan årligen utse en Tåkernpristagare (tidigare Tåkernstipendiat). Tåkernpriset instiftades år 2005 för att uppmuntra och uppmärksamma förtjänstfulla insatser för Tåkern och Tåkernbygden. Pristagaren kan vara en enskild person eller en organisation som gjort förtjänstfulla insatser inom Tåkernfondens ändamål.

Förslag på pristagare kan lämnas av myndigheter, organisationer och enskilda personer till Länsstyrelsen Östergötland mellan 1 mars - 31 augusti det år nomineringen avser. Beslut om pristagare utses av Tåkernfondens styrelse. För priset finns ingen fastlagd summa.

Under åren har följande Tåkernstipendiater/pristagare utsetts:

År 2008: Johan Carlsson fick stipendiet för att göra en film om livet utmed Disevidån. Ån mynnar i Tåkern efter lång färd från skogen och slätten i söder.

År 2010: Monica Ericsson från Synskadades Riksförbund. Monica fick stipendiet för att hon ordnat så att många personer med hörselskador har kunnat komma till bland annat Tåkern och få uppleva det rika fågellivet och naturen här.

År 2011: Kenneth Strand, en mycket engagerad naturvårdare som sedan många år varit verksam vid Tåkern. Kenneth har bidragit på många olika sätt till olika verksamheter kring Tåkern.

År 2012: Anders Hargeby och Per Milberg, två forskare vid Linköpings universitet. Anders har under många år bidragit till ökad kunskap om Tåkerns vattenmiljö och inspirerat både internationella och östgötska biologer genom fältstudier med mera vid Tåkern. Per fick stipendiet för att göra en analys av data om fåglar, växtlighet och vattenmiljö som samlats in under lång tid vid Tåkern.

År 2013: Lars Gezelius, biolog och fågelkännare. Lars har med stort ideellt engagemang varit en stark drivkraft i föreningen Tåkerns fältstations arbete under hälften av de femtio år som stationen bedrivit sin verksamhet.

År 2017: Bengt Andersson från Tåkerns fältstation. För sitt arbete med integration och att få ut ensamkommande flyktingbarn i naturen, sitt engagemang i att ”skåda fågel med örat” och sitt engagemang i Tåkerns fältstation.

År 2019 Manfred Skog, Masterstudent vid Linköpings Universitet. För att genomföra eDNA-undersökningar av Tåkerns fiskfauna inom ramen för sitt examensarbete. Och på så vid öka kunskapen om Tåkerns fiskar.

År 2020 Urban Ekstam, växtekolog och författare. För sitt livslånga engagemang för Tåkernbygdens natur. Ett engagemang som via hans författarskap och utbildningar spritt sig till hela naturvårdssverige. Avtrycket syns idag tydligt i skötseln och bevarandet av Tåkerns strandängar och vassar.

År 2021 - ingen utdelning

År 2022 Katedralskolan i Linköping och Platensgymnasiet i Motala. För att under lång tid och med stort engagemang integrerat studier om och vid Tåkern i undervisningen. Eleverna får på ett naturligt och roligt sätt omsätta teori till praktik. De får en konkret kontakt och erfarenhet från naturen med tydliga kopplingar till forskning och naturvård med sig ut i livet. Sådant utgör en viktig grund för såväl deras kommande yrkesval som naturvårdsengagemang och är därmed mycket viktigt för naturvården i framtiden.

År 2023 Gunnar "Gebbe" Björkman, konstnär. För att han genom sitt konstnärskap levandegör naturen vid Tåkern och på så vis sprider såväl känsla för som kunskap om sjöns fascinerande mångfald.

Du kan stödja Tåkernfonden

Tåkernfondens kapital byggs upp av bidrag från allmänhet och företag. Bidragen är en förutsättning för att fondens verksamhet skall kunna bibehållas och utvidgas.

Det enklaste sättet att bidra till Tåkernfonden är att sätta in pengar på fondens bankgirokonto 582-9999. Du kan också skicka pengar via Swish på nummer 123 427 51 29. Uppge gärna ditt namn och adress vid insättning av pengar. Vid större donationer, testamentering eller frågor, ta kontakt med fondens kansli på Länsstyrelsen, tel. 010-223 50 00.

En insättning till fonden kan vara en fin gåva vid till exempel en högtidsdag. Kontakta fondens kansli via telefon eller e-post och uppge namn och önskad text så skickar vi ett gåvobrev eller tackbrev till angiven adress.

Om du lämnar ett bidrag till Tåkernfonden med 5000 kronor eller mer får du den lilla Tåkernlitografin. Du som bidrar med 10 000 kronor eller mer får en stor Tåkernlitografi och kommer med på Tåkernfondens sponsorlista. Båda litografierna är utförda av den kände konstnären Gunnar "Gebbe" Björkman som är verksam i Tåkernbygden.

Tåkernfonden tackar alla sponsorer! Tack även till alla ni andra som bidragit med varierande belopp och köpt "Tåkernhundringen" eller "Tåkerndiplomet". 

Summa (kr)

Huvudsponsorer

2 000 000

Sparbanken Alfa/Sparbanksstiftelsen Alfa

1 100 000

Östgöta Brandstodsbolag

1 000 000

Holmen Paper (Önnesjöstiftelsen)

1 000 000

Östgötastiftelsen - natur och fritid


Summa (kr)

Övriga sponsorer

300 000

BT Industries

250 000

Lindsténs City Fastigheter

400 000

Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse

187 000

Flavoring

100 000

ARLA Foods

100 000

Cloetta

100 000

LRF

100 000

Nokia

100 000

Odal

100 000

Skogssällskapet

60 000

NCC Bygg

60 000

Skanska

50 000

Boxholms Skogar

50 000

Sven-Olof Johansson

50 000

Göran Lövgren Byggare

50 000

SAS

50 000

Stadshypotek (Region Östgöta)

50 000

Svenskt Glas

40 000

Föreningsbanken

30 000

Stina Björkman

30 000

Södra Skogsägarna

25 000

Electrolux

25 000

Karin Sundqvist

25 000

Svenska Djurskyddsföreningen

25 000

Svensk Leca

20 000

ABB Stal

20 000

Elna och Kenneth Strand

20 000

Mjölby kommun

20 000

Sverker Kärrsgård

20 000

Märstatryck

20 000

Rejmes

20 000

Restaurang Munkklostret

20 000

S-E-Banken

20 000

Socialdemokraterna Östergötland

20 000

Östergötlands Jaktvårdsförbund

20 000

Östgöta Enskilda Bank

20 000

Östgöta Häradsallmänningar

20 000

Östgöta Landshypotek

16 000

Rolf Wirtén

15 000

Boxholms AB

15 000

Gösta Törnkvist

15 000

Vadstena kommun

15 000

Vattenfall Östsverige

15 000

Ödeshögs kommun

15 000

Östergötlands Elektriska

13 000

Ernst Öfverholm

12 000

Oscar Ekman

12 000

Hogstad Aluminium

10 000

Almi Företagspartner Östergötland

10 000

 Assi Domän

10 000

Centern Östergötland

10 000

Danfoss

10 000

Duka Blomqvist

10 000

Karl-Erik Eriksson

10 000

Expert/Linkopia

10 000

Fanerami

10 000

Folkpartiet Östergötland

10 000

Frimurarehotellet Provobis

10 000

Hagström & Olsson

10 000

HSB Västra Östergötland

10 000

Ica Flamman (Jönköping)

10 000

Kalle P Sko

10 000

Stig Lindvall

10 000

Linköpings kommun

10 000

Ruth Lundell

10 000

Länsstyrelsen Östergötland

10 000

Malmbergs Ur-Optik-Linser

10 000

Motala kommun

10 000

Naturskyddsföreningen Östergötland

10 000

Norrköpings kommun

10 000

Tannefors Glas

10 000

Pripps Bryggerier

10 000

Skogsvårdsstyrelsen

10 000

Sydved

10 000

Termoregulator

10 000

Trygg-Hansa

10 000

Vadstena folkhögskola

10 000

Vadstenaortens Sparbank

10 000

Vätternpotatis

10 000

Östergötlands Köpmannaförbund

10 000

Kampanjstöd Dagab

10 000

Motala Tidning

10 000

Naturvårdsverket

10 000

Stig Öman

10 000

Östgöta Correspondenten

10 000

Nils E Friberg

10 000

KM Lab

10 000

S:t Anna Rederi


Tåkernfonden instiftades av Länsstyrelsen Östergötland och Världsnaturfonden WWF den 4 september 1987. Den 30 april 2003 beslutades att stiftelsen skulle bli fristående.

Beskyddare: Hans Majestät Konungen
Insamling av medel: Länsstyrelsen Östergötland
Förvaltning av medel: Swedbank Linköping på uppdrag av Tåkernfonden
Fondmedlens fördelning: Beslutas av Tåkernfondens styrelse

Styrelsens sammansättning:
Carl-Fredrik Graaf, landshövding i Östergötlands län, ordförande
Mattias de Woul, Världsnaturfonden
Nathalie Bjällerhag, Länsstyrelsen Östergötland
Peter Dahlström, reservatsförvaltare Länsstyrelsen Östergötland
Peter Emilsson, Tåkerns regleringsföretag
Helena Hillar, Naturskyddsföreningen Östergötland
Bengt Andersson, Tåkerns fältstation
Christer Elderud, personligt mandat
Henrik Ekman, personligt mandat
Administration: Länsstyrelsen Östergötland

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss