Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Lista över förordnade notarius publicus i länet

Lediga uppdrag

Notarius publicus i Motala kommun

Länsstyrelsen kungör härmed att uppdrag som notarius publicus i Motala kommun är ledigt.

Krav: Erforderliga kvalifikationer enligt 3 § förordningen (1982:327) om notarius publicus.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen Östergötland tillhanda senast den 7 juni 2021. Ansökan skickas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping. Till ansökan ska fogas styrkt meritförteckning av vilken framgår de erforderliga kraven för uppdraget.

Notarius publicus i Norrköping kommun

Länsstyrelsen kungör härmed att uppdrag som notarius publicus i Norrköpings kommun är ledigt.

Krav: Erforderliga kvalifikationer enligt 3 § förordningen (1982:327) om notarius publicus.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen Östergötland tillhanda senast den 7 juni 2021. Ansökan skickas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping. Till ansökan ska fogas styrkt meritförteckning av vilken framgår de erforderliga kraven för uppdraget.

Enligt förordningen om notarius publicus ska den som utses till uppdraget

  1. ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller motsvarande äldre examen
  2. ha tillräckliga språkkunskaper
  3. inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
  4. vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Den som förordnas för uppdraget ska kunna ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan.

För utförligare beskrivning av behörighetsvillkoren se förordning om notarius publicus - Riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland