Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med bland andra Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning. När ärendet är komplett så kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD). Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv länsstyrelser och fattar bland annat beslut om:

  • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
  • ändring av tillstånd eller villkor.

Informationsfolder om processen kring samråd enligt 6 kap. miljöbalkenPDF

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. 

Synpunkterna från samrådet blir en del av underlaget till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som har ansvar för samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta vid inlämning. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och minskar handläggningstiden.

Syftet med samrådet

Syftet med samrådet är att ge allmänhet och myndigheter möjlighet att på ett tidigt stadium påverka ett projekts utformning och innehållet i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. För att vi ska kunna förbereda oss inför samrådet ska sökanden minst tre veckor innan samrådet skicka ett samrådsunderlag till Enheten för miljöprövning via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se.

Efter avslutat samrådsförfarande lämnas ansökan och miljökonsekvensbeskrivning in till Mark- och miljödomstolen eller Miljöprövningsdelegationen. För Östergötlands län och även för Jönköpings län är det Mark- och miljödomstolen i Växjö som tillståndsprövar A-anläggningar. Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen Östergötland tillståndsprövar B-anläggningar i både Jönköpings och Östergötlands län. För bedrivande av C-anläggningar krävs inte tillstånd men verksamheten ska anmälas till respektive kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd. Om du vill veta mer om hur tillståndsprövning enligt miljöbalken går till och vad som förväntas av dig som verksamhetsutövare/sökande kan du läsa skriften Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken nedan.

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbedömningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkenPDF

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samråd ska du lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning till miljöprövningsdelegationen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat. Hör med den handläggare som du har kontakt med om hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

  • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
  • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
  • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
  • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
  • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Komplettering

Efter att ansökan har kommit in så skickas den på en så kallad kompletteringsrunda. Det gör vi för att fråga berörda parter om de anser att ansökan är komplett. Om ansökan inte är fullständig så får du veta av miljöprövningsdelegationen hur den behöver kompletteras. Dessa handlingar är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut i ärendet tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland