12- 13 sep 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning om dricksvattenförsörjning och plan för prioritering av nödvatten under höjd beredskap - Norra länsdelen

Bild på en vattenkran med droppande vatten

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in alla tjänstepersoner som involveras i planeringen av nödvatten och dricksvattenförsörjning vid höjd beredskap till två utbildningsdagar.

Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla ett stöd till kommunernas kontinuitetsplanering för att säkerställa dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap samt utarbeta en plan för prioritering av nödvatten vid höjd beredskap.

Utbildningen är baserad på det arbetet som gjorts tidigare med kommunerna där det framgick att det fanns ett behov av mer information och stödmaterial. Det efterfrågades bland annat en mall för att synliggöra prioritering av nödvatten vid olika scenarier. Den mallen kommer vi att gå igenom och arbeta med på dag 2 av utbildningen. Under dag 1 kommer vi att fokusera på en översiktlig orientering i dricksvattenförsörjning under höjd beredskap utifrån olika perspektiv, bland annat kontinuitetsplanering. Dagen varvas med information, gemensamma diskussioner och övningar.

Vid vår workshop vill vi synliggöra flera aspekter och vilken påverkan som prioriteringsordningen får på samhället, beroende på hur man väljer att prioritera. Deltagarnas uppgift blir bland annat att diskutera prioriteringar av deras olika verksamheter och få ut total mängd vattenåtgång för normal förbrukning, förbrukning vid kris och förbrukning för överlevnad.

Målgrupp

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningsdagarna behöver alla tjänstepersoner som involveras i planeringen av nödvatten och dricksvattenförsörjning vid höjd beredskap delta. Vilka funktioner som är relevanta för din kommun kan bero på hur din kommun är organiserad.

Vi tror att det är viktigt att tjänstepersoner med beslutsmandat och även tjänstepersoner som deltar i den dagliga verksamheten kopplat till vatten och avlopp, säkerhet och beredskap och storkök (tex skola och hemtjänst) deltar på utbildningsdagarna. Även samhällsplanering, kommunal fastighetsförvaltning eller lokalplanering kan vara viktiga funktioner.

Detta utbildningstillfälle riktar sig till dig som är verksam inom:

  • Degerfors
  • Hällefors
  • Karlskoga
  • Ljusnarsberg
  • Lindesberg
  • Nora.

Det finns också ett utbildningstillfälle för dig som är verksam inom en kommun i södra länsdelen:

Utbildning för kommuner i södra länsdelen

Förberedelser inför utbildningen

För att bättre förstå workshopdelen i utbildningen och/eller om du är osäker på om utbildningsdagarna passar dig och din verksamhet rekommenderar vi att du tittar på workshopunderlaget till dag 2. Ni får också gärna se över den Excel-fil som skickades ut vid inbjudan till tillfället. Saknar du filen? Kontakta Anabel.Falkenstrom@lansstyrelsen.se

Har ni möjlighet och tid får ni gärna läsa:

Livsmedelsverket guide för nödvattenplanering Länk till annan webbplats.

Kommunhandboken om dricksvattenförsörjning (MSB) Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information och inspiration för fortsatt arbete.

Mål med utbildningen

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse för komplexiteten i att säkerställa tillgång på dricksvatten i kris och höjd beredskap. De skall ha grundläggande förmåga att kontinuitetsplanera inom dricksvattenområdet och genomföra nödvattenplanering.

Den 7 juni arrangeras en träff om Samvändarprojektet, som handlar om privat-offentlig samverkan för en robust och uthållig dricksvatten- och livsmedelsförsörjning under höjd beredskap och krig.

Bakgrund

Livsmedelsverket genomför under 2021-2023 ett projekt, med stöd från MSBs projektmedel, som syftar till att öka kunskapen hos alla deltagande aktörer om vikten av att dricksvatten- och livsmedelsförsörjning måste bli mer robust. Projektet ska öka förutsättningarna för att upprätthålla produktion och distribution av dricksvatten under svår kris, höjd beredskap och krig.

Projektet ska möjliggöra resurseffektiva lösningar som på lokal eller regional nivå skapar fördelar för både privata aktörer och det offentliga genom att koppla ihop och prioritera kritiska och begränsade resurser inom kommuner och regioner. Detta sker genom att samla privata och offentliga aktörer på ett antal träffar på olika platser i landet. Under dessa träffar diskuteras och identifieras kritiska beroenden av olika typer av material, produkter och andra behov.

En konstruktiv dialog mellan myndigheter och privata företag minskar risken för störningar i dricksvatten- och livsmedelsproduktion och avloppsrening. Dialogen leder i sin tur till en samlad bild inom kommunen och regionen över vilka resurser som finns att tillgå, och hur de kan användas i kris och vid höjd beredskap. Enskilda företag kan genomföra aktiviteter för att öka sin förmåga att kunna hjälpa andra verksamheter vid brist av olika material eller råvaror.

Projektet avslutas med en leverans av goda exempel i rapportform som kan inspirera för etablerande av samarbeten på lokal och regional nivå.

Program dag 1

09.00 Drop-in fika

09.30 Pass 1
Introduktion om länsstyrelsernas regleringsbrevsuppdrag med syfte, mål och summering av vad som genomförts hitintills tillsammans med länets kommuner. Återkoppling från era förväntningar på stödmaterial för fortsatt arbete med robust dricksvattenförsörjning.

10.10 Pass 2
Förutsättningar för dricksvattenförsörjningen i länet och sammanfattning av vilka typer av råvatten som används inom dricksvattenproduktionen idag. Risker och sårbarheter med olika system.

Genomgång av juridik kring nödvatten och juridiska möjligheter till prioritering.

10.45 Paus

11.00 Pass 3
Genomgång av planeringsförutsättningar, hotbild och Försvarsmaktens behov. Hur skiljer sig ordinarie planering mot störningar och risker jämfört med höjd beredskap, hur kompletterar övriga planer och styrdokument planeringen?

Gruppdiskussion om hur ni uppfattar hotbilden och planeringsförutsättningar samt vilka underlag ni har färdigt och vad ni behöver komplettera för att komma vidare.

12.00 Lunch

13.00 Pass 4
Presentation av kontinuitetsplanering som metod för ökad robusthet inom dricksvattenförsörjningen. Hur tar man fram en konsekvensanalys och riskbedömning som slutligen summeras i en åtgärdsplan. Exempel på hur detta kan genomföras för dricksvattenproduktion och leverans.

14.00 Pass 5 (inklusive fika)
Diskussionsövning gällande typfall med nödvatten vid höjd beredskap. Hur löser man leverans av vatten i olika fall? Blir prioriteringen olika beroende på om det är höjd beredskap? Blir det olika beroende på om det är kvantitet eller kvalitet på vatten som påverkas?

16.00 Dag 1 avslutas

Program dag 2

09.00 Drop-in fika

09.30 Pass 1
Summering av gårdagen. Presentationer från Samhällsbyggnad Bergslagen om deras arbete med nödvattenplaner och hur den används i skarpa situationer. Fundera gärna under tiden hur exemplen förhåller sig till ert arbete.

10.45 Paus

11.00 Pass 2
Genomgång av workshop nödvattenplanering. Syfte med workshopen är att:

  • Öka kunskapen och förståelse för dricksvattenförsörjningen i vardag, kris och höjd beredskap
  • Skapa förutsättningar att kunna förmedla information om dricksvattenförsörjning vid olika hotnivåer till kommunerna
  • Skapa en egen förmåga att kunna se vikten av att prioritera bland samhällets funktioner vid dricksvattenbrist
  • Att ur ett samhällsperspektiv kunna förmedla behovet av att prioritera och att det finns en plan för det

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning med workshop nödvattenplanering (inklusive fika)
Gruppvis arbeta med nödvattenprioriteringsmallarna. Under tiden fundera på hur ni skulle prioritera om ni fick bestämma.

Workshopen avslutas med gemensam diskussion om era prioriteringar. Vilka konsekvenser får era prioriteringar? Kan det finnas situationer när hushållens vattenbehov står i konflikt med samhällsviktig verksamhet?

15.30 Avslutning
Summering av utbildningsdagarna. Översikt om ytterligare stöddokument som finns för fortsatt arbete med robust dricksvattenförsörjning.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Åkerby Herrgård, Nora
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
29 aug 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss