Hitta på sidan
Hitta på sidan

Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2019–2020 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken.

Få stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen bidrar med att

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderpolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats.
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå
  • samråda med länets funktionshindersorganisationer.

Samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen bidrar med stöd i samarbete med Myndigheten för delaktighet. Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Under 2018 genomförde Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet kartläggningar och analyser av kommunernas och regionernas arbete och stödbehov inom funktionshinderspolitiken. Det är kartläggningen som ligger till grund för stödet till kommuner och regioner under 2019–2020.

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken

Målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen)länk till annan webbplats

Webbtillgänglighet

Det finns ett stort behov av ny kunskap utifrån den nya lagen om digital offentlig service, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet, och om vad lagen kommer att innebära. Länsstyrelsen Norrbotten erbjuder nu utbildning i i webbtillgänglighet i samarbete med Region Norrbotten. Utbildare är Tommy Olofsson från Myndigheten för digital förvaltning. Han har tidigare genomfört utbildningen runt omkring i landet vilket mött stort intresse.

Här kan du se videoinspelningen från konferensenlänk till annan webbplats

Följande delar har dokumenterats:

Webbtillgänglighet, grundutbildning

Webbtillgänglighet för utvecklingsteam

Webbtillgänglighet för för kommunikatörer

Kontakt

Hitta på sidan