Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som:

  • landsbygd
  • energi- och klimat
  • miljöskydd
  • samhällsplanering
  • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Länsstyrelsens bidrag för regional projektverksamhet ska bidra regional utveckling och tillväxt och till att skapa väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med god service i hela landet.

Syftet med den regionala projektverksamheten är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna, vara väl avgränsat i tid och resultatet av projektet ska vara till nytta för
flera.

Projekten ska bidra till genomförandet av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 - 2020, de globala hållbarhetsmålen samt övriga regionala program och strategier. I dokumentet vägledning för ansökan om regionala projektmedel inom den regionala tillväxtpolitiken kan du läsa mer.

Hur ansöker du om bidrag?

Tag alltid kontakt med en handläggare för en presentation av projektidén. Läs igenom dokumentet vägledning för ansökan om regionala projektmedel som beskriver vad sökande bör känna till inför ansökan om regionala projektmedel.

Om ni har en projektidé som ni önskar få synpunkter på kan ni använda er
av mallen tidig projektidé och skicka den till en handläggare för
synpunkter.

Observera att en inskickad projektidéblankett inte räknas som en formell ansökan!

Ansökan om regionala projektmedel ska lämnas in via minansokan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användbara länkar Nationella strateginlänk till annan webbplats och Agenda 2030


Kontakt

Yvonne Norberg
E-post: Yvonne Norberg

Telefon:010-225 53 87

Håkan Wiklund
E-post: Håkan Wiklund

Telefon: 010-225 52 44

Dokument och mallar

Vägledning för ansökanPDF

Stödberättigande kostnaderPDF

Tidig projektidéWord

Rekommendationer samverkansavtalPDF

TidrapportmallExcel

LägesrapportPDF

SlutrapportPDF


Regional förnyelse är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Inom ramen för projektet tas bland annat rapporter fram som bidrar till en ökad förståelse och förstärkt initiativförmåga kring länets möjligheter och utmaningar.

För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för Norrbotten behövs analys och översikt över länets möjligheter och utmaningar. Rapporter som tas fram inom Regional förnyelse utgör viktiga beslutsunderlag i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Norrbotten.

Kontakt

Mats Lindell
E-post: Mats Lindell
Telefon: 010-225 55 17

Christoffer Björkman
E-post: Christoffer Björkman
Telefon: 010-225 55 28

Rapporter 

SMFs gränsöverskridande samverkanPDF (2019)

Tillväxtförutsättningar för Norrbottens NäringslivPDF (2018)

Strategiska insatsområden -Testnäring i  Norrbotten PDF(2018)

Befintliga och potentiella utvecklingsmöjligheter -Testnäring i NorrbottenPDF (2018)

Metaanalys med fokus på utvecklingsmöjligheter -Testnäring i NorrbottenPDF (2018)

 Regionala effekter -Testnäringen i NorrbottenPDF (2018)

51 000 anställningar i Norrbotten till och med 2030PDF (2018)

Avståndsskatters effekter för NorrbottenPDF (2018)

Hur mår besöksnäringen i Norrbotten?PDF (2017)

Tillväxtförutsättningar för Norrbottens NäringslivPDF 

Framtidens Norrbottenöppnas i nytt fönster (2016)

Konflikter om gruvetablering (2016)

Uppföljning innovationsbidraget (2016)

Näringslivsutveckling i Nordprogramområdet (2015)

Norrbottens roll i samhällsekonomin (2014)

Nyföretagande i norr (2014)

41 000 anställningar till och med 2025PDF


Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län