Aktuella tillståndsprocesser

Här samlar vi de aktuella tillståndsprocesserna i Norrbotten för en snabb överblick, status i ärendet och enkel åtkomst till de senaste offentliga handlingarna kopplat till ärendena.

Det händer mycket i Norrbotten. Vi står inför många stora satsningar i länet i samband med industriomställningen och samhällsomvandlingen. I och med detta ökar också antalet tillståndsprocesser för miljötillstånd.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja länets utveckling utan att för den skull äventyra kommande generationers möjligheter. En långsiktigt hållbar utveckling innebär att höga miljökrav måste ställas på de verksamheter som ska bedrivas, så ser lagstiftningen ut och det är den Länsstyrelsen har att förhålla sig till som myndighet.

Nedan aktuella tillståndsprocesser är ett urval av de ärenden och tillståndsprocesser som Länsstyrelsen hanterar och som berör många och/eller är av stort allmänintresse.

Copperstone Viscaria AB har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria, Kiruna kommun. Bolaget planerar att återuppta och utöka brytning av koppar i den tidigare gruvan i området som lades ned i slutet på 90-talet.

Länsstyrelsen har tagit del av bolagets ansökan och anser att den behöver kompletteras innan ärendet kan tas upp för prövning i domstol. Kompletteringarna och frågorna handlar bland annat om utsläpp till vatten, Natura 2000, artskydd, rennäring, dammsäkerhet och ekonomisk säkerhet.

Vad händer nu?

Nu kan bolaget arbeta vidare med ansökningshandlingarna och miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen i februari 2024.

Länsstyrelsens yttrande över behovet av kompletteringar i mål nr M 954-22 gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvverksamhet mm vid Viscaria, Kiruna kommun - 041023 Pdf, 465.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Enercon planerar att ansöka om nytt miljötillstånd för en landbaserad vindkraftspark (Markbygden etapp 2) i Piteå kommun. Bolaget planerar att ansöka om nytt miljötillstånd för att möjliggöra att högre vindkraftverk installeras.

Just nu pågår samråd om hur tillståndsansökan ska avgränsas.

Hästliden Vind AB har ansökt om miljötillstånd för ett landbaserat vindkraftsområde i Markbygden, Piteå kommun.

Länsstyrelsen har yttrat sig om bolagets ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen anser att de konsekvenser som den planerade verksamheten ger upphov till, inte har beskrivits i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen har överlämnat prövningen av den ansökta verksamheten till regeringen.

Länsstyrelsens yttrande avseende Hästliden Vind AB ansökan om etablering av vindkraft 220616 dnr 7224-2022-6 Pdf, 178.9 kB, öppnas i nytt fönster.

LKAB Malmberget/Hybrit har inkommit med sin ansökan för befintlig verksamhet samt för Appatitverk och Hybrit-anläggning. Länsstyrelsen har identifierat de viktigaste sakfrågorna som utsläpp till vatten, närboende, artskydd, utsläpp till luft, diffus damning, kulturmiljö.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen arbetar nu med att granska bolagets ansökningshandlingar och ska yttra oss till domstolen den 15 december 2023.

Länsstyrelsens yttrande över samråd LKAB Malmberget-Hybrit 2022-06-14 dnr 551-4652-22 Pdf, 456.3 kB, öppnas i nytt fönster.

LKAB planerar att ansöka om miljötillstånd för att anlägga en cirkulär industripark för utvinning av sällsynta jordartsmetaller, fosfor-, fluorprodukter samt framställning av gips på Svartön i Luleå.

Länsstyrelsen har identifierat utsläpp till vatten som en viktig fråga.

Vad händer nu?

Bolaget har inte lämnat in ansökan till mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsens yttrande över samråd LKAB ReeMap dnr 551-6419-2022 Pdf, 946.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Njordr Offshore Wind AB planerar en havsbaserad vindkraftspark (Bothnia Offshore Omega) i Bottenviken belägen ca 55 km sydost om Luleå, 60 km öster om Piteå och 70 km nordost om Skellefteå. Bolaget planerar att ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt lagen om kontinentalsockeln.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har yttrat sig över samrådsunderlaget och bolagets planerade verksamhet. Länsstyrelsen lyfter bland annat kulturmiljö, naturmiljö samt vattenmiljö som centrala frågor.

Länsstyrelsens yttrande över samråd Njordr Offshore Wind AB dnr 551-13712-22 Pdf, 173.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Polargrund Offshore AB planerar att ansöka om miljötillstånd för en havsbaserad vindkraftsparken Polargrund Offshore. Det aktuella området som bolaget vill undersöka ligger till havs i Bottenviken i Kalix kommun, cirka 33 km från fastlandet.

Samrådsprocessen startade i mars 2022 och därefter har Länsstyrelsen Norrbotten och flertalet andra myndigheter yttrat sig i ett första skede kring bolagets samlade underlag som inkommit. Länsstyrelsens synpunkter handlar bland annat om kulturmiljöfrågor, natur- och vattenmiljöfrågor samt hantering av vätgas.

Vad händer nu?

Innan årsskiftet kommer det hållas fördjupande samråd för kulturmiljö, naturmiljö och fisk.

Länsstyrelsens yttrande över samråd Polargrund Offshore AB 220509 dnr 3982-2022-2 Pdf, 378.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolaget Svea Vind Offshore planerar att ansöka om miljötillstånd för vindkraftsanläggningen Bores Krona 1, 2 och 3. Det aktuella området som bolaget vill undersöka ligger till havs i Bottenviken utanför Piteå och Luleå kommuns kuster.

Samrådsprocessen startade i september 2022. Eftersom projektet är i en tidig fas har Länsstyrelsen kommit med generella synpunkter i ett första samrådsyttrande.

Länsstyrelsens synpunkter handlar bland annat om frågor kring kulturmiljö, naturmiljö, vattenmiljö samt havsplaner.

Vad händer nu?

Bolaget kan nu välja att gå vidare och fortsätta med fördjupade samråd i specifika frågor.

Länsstyrelsens yttrande över samråd Bores Krona 2022-09-06 dnr 8628-2022-10.1 Pdf, 352.2 kB, öppnas i nytt fönster.

SSAB EMEA AB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn och koksverk, till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling.

Samrådsprocessen startade i november 2022 och slutfördes i början av februari 2023.

Länsstyrelsen har identifierat frågan om utsläpp till vatten som central.

Vad händer nu?

Bolaget har inte lämnat in ansökan till mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsens yttrande om samråd SSAB EMEA AB Luleå dnr 551-14522-2022 Pdf, 343.4 kB.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att godkänna Talga AB:s ansökan om tillstånd till gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun. Tillståndet omfattar brytning i dagbrott av 120 000 ton grafitmalm årligen.

Talga AB har även fått ett s.k. Natura 2000-tillstånd avseende påverkan på det skyddade området Kalix och Torne älvsystem. Dispens från artskyddsförordningen för tre lummerarter som kan påverkas inom området har även lämnats. Tillståndet har förenats med totalt 24 slutliga villkor och ett provisoriskt villkor.

Yttrande till Bergsstaten över ansökan om bearbetningskoncession Nunasvaara Södra K nr 1 i Kiruna kommun Pdf, 152.2 kB.

Yttrande till Bergsstaten över ansökan om bearbetningskoncession Nunasvaara Norra K nr 1, Niska Södra K nr 1 och Niska Norra K nr 1 i Kiruna kommun Pdf, 165.3 kB.

Länsstyrelsens yttrande i mål nr M 1573-2020 - ansökan om tillstånd för grafitgruva vid Nunasvaara i Kiruna Kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenfall Vindkraft AB planerar en landbaserad vindkraftspark (Storlandet) i Gällivare och Bodens kommuner. Bolaget planerar att ansöka om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt lagen om kontinentalsockeln.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har yttrat sig över samrådsunderlaget och bolagets planerade verksamhet. Länsstyrelsen lyfter bland annat naturmiljö, rennäring samt kulturmiljö som centrala frågor.

Länsstyrelsens yttrande över samråd Vattenfall Vindkraft AB dnr 551-3376-23 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss