Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aktuella tillståndsprocesser

Här samlar vi de aktuella tillståndsprocesserna i Norrbotten för en snabb överblick, status i ärendet och enkel åtkomst till de senaste offentliga handlingarna kopplat till ärendena.

Det händer mycket i Norrbotten. Vi står inför många stora satsningar i länet som i flera fall innebär en grön omställning. Antalet tillståndsprocesser för miljötillstånd har också ökat markant i samband med den gröna industriomställningen.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja länets utveckling utan att för den skull äventyra kommande generationers möjligheter. En långsiktigt hållbar utveckling innebär att höga miljökrav måste ställas på de verksamheter som ska bedrivas, så ser lagstiftningen ut och det är den Länsstyrelsen har att förhålla sig till som myndighet.

Nedan aktuella tillståndsprocesser är ett urval av de ärenden och tillståndsprocesser som Länsstyrelsen hanterar och som berör många och/eller är av stort allmänintresse.

Copperstone Viscaria AB har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria, Kiruna kommun.

Länsstyrelsen har fått ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för att lämna synpunkter på om handlingarna är kompletta och kan ligga till grund för att kunna kungöras.

Länsstyrelsen anser att bolagets ansökan behöver kompletteras innan ärendet kan tas upp för prövning i domstol. Kompletteringarna handlar bland annat om rennäringens intressen i området, artskyddsfrågor och ekonomisk säkerhet för efterbehandling av området.

Vad händer nu?

Bolagets markupplåtelse har överklagats och nu inväntas regeringens slutliga ställningstagande.

Länsstyrelsens yttrande över behovet av kompletteringar i mål nr M 954-22 gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvverksamhet mm vid Viscaria, Kiruna kommun Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att H2 Green Steel AB får miljötillstånd till produktionsanläggningen för fossilfri stålproduktion i Bodens kommun. Miljötillståndet gäller för uppförande och drift av stålverket innefattande tillverkning av 280 000 ton vätgas och 4 200 000 ton järnsvamp per år.

Bolaget har sedan tidigare tillåtlighet till att bland annat att få utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden (en så kallad byggnadsdom). H2GS AB har även beviljats art- och biotopskyddsdispens, tillstånd att leda om Lillbäcken och tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärning.

Länsstyrelsens yttrande över övriga villkorsfrågor om utsläpp till luft och ekonomisk säkerhet - H2GS ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde, Bodens kommun. Pdf, 125.3 kB.

Hästliden Vind AB har ansökt om miljötillstånd för ett landbaserat vindkraftsområde i Markbygden, Piteå kommun.

Länsstyrelsen har yttrat sig om bolagets ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen anser att de konsekvenser som den planerade verksamheten ger upphov till, inte har beskrivits i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Vad händer nu?

Regeringen har meddelat att prövning av bolagets miljötillståndsansökan kommer ske.

Länsstyrelsens yttrande avseende Hästliden Vind AB ansökan om etablering av vindkraft 220616 dnr 7224-2022-6 Pdf, 178.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att godkänna Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor och Kaunisvaara anrikningsverk. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järnslig.

Länsstyrelsen har satt sig in i domen och de omfattande villkoren som är satta till skydd av miljön. Även om Länsstyrelsen i samband med tillståndsprocessen har haft en annan uppfattning i några delar till exempel avseende ekonomisk säkerhet så väljer Länsstyrelsen att inte överklaga domen.

Länsstyrelsens yttrande över aktbilaga 391 508-512 594-608 angående KIAB ansökan om tillstånd enligt MB forts gruvverksamhet vid Tapuli Palotieva och Sahavaara vid Kaunisvaara Pdf, 435.9 kB, öppnas i nytt fönster.

LKAB Malmberget/Hybrit planerar att ansöka om ett nytt samlat grundtillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget. Ansökan inkluderar anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas och anläggning för utvinning av apatit.

Länsstyrelsen lämnar nu synpunkter på bolagets samlade underlag som inkommit. Synpunkterna gäller bolagets underlag om buller utsläpp till luft, rennäring, energi, naturmiljö, kulturmiljö och olycksrisker/Seveso.

Vad händer nu?

Nu kan bolaget arbeta vidare med att ta fram ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen. I dessa handlingar ska bolaget bland annat beskriva hur de har beaktat de synpunkter som inkommit i samrådet.

Länsstyrelsens yttrande över samråd LKAB Malmberget-Hybrit 2022-06-14 dnr 551-4652-22 Pdf, 456.3 kB, öppnas i nytt fönster.

LKAB planerar att ansöka om miljötillstånd för att anlägga en cirkulär industripark för utvinning av sällsynta jordartsmetaller, fosfor-, fluorprodukter samt framställning av gips på Svartön i Luleå.

Länsstyrelsen delar Naturvårdsverkets uppfattning i det samrådsyttrande som kom i början på juni och lämnar nu ytterligare allmänna synpunkter. Synpunkterna handlar bland annat om omfattningen av kommande tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivningen samt ekonomisk säkerhet.

Vad händer nu?

Nu kan bolaget arbeta vidare med att ta fram ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen. I dessa handlingar ska bolaget bland annat beskriva hur det har beaktat de synpunkter som inkommit i samrådet.

Länsstyrelsens yttrande över samråd LKAB ReeMap dnr 551-6419-2022 Pdf, 946.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Polargrund Offshore AB planerar att ansöka om miljötillstånd för en havsbaserad vindkraftsparken Polargrund Offshore. Det aktuella området som bolaget vill undersöka ligger till havs i Bottenviken i Kalix kommun, cirka 33 km från fastlandet.

Samrådsprocessen startade i mars 2022 och därefter har Länsstyrelsen Norrbotten och flertalet andra myndigheter yttrat sig i ett första skede kring bolagets samlade underlag som inkommit. Länsstyrelsens synpunkter handlar bland annat om kulturmiljöfrågor, natur- och vattenmiljöfrågor samt hantering av vätgas.

Vad händer nu?

Innan årsskiftet kommer det hållas fördjupande samråd för kulturmiljö, naturmiljö och fisk.

Länsstyrelsens yttrande över samråd Polargrund Offshore AB 220509 dnr 3982-2022-2 Pdf, 378.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolaget Svea Vind Offshore planerar att ansöka om miljötillstånd för vindkraftsanläggningen Bores Krona 1, 2 och 3. Det aktuella området som bolaget vill undersöka ligger till havs i Bottenviken utanför Piteå och Luleå kommuns kuster.

Samrådsprocessen startade i september 2022. Eftersom projektet är i en tidig fas har Länsstyrelsen kommit med generella synpunkter i ett första samrådsyttrande.

Länsstyrelsens synpunkter handlar bland annat om frågor kring kulturmiljö, naturmiljö, vattenmiljö samt havsplaner.

Vad händer nu?

Bolaget kan nu välja att gå vidare och fortsätta med fördjupade samråd i specifika frågor.

Länsstyrelsens yttrande över samråd Bores Krona 2022-09-06 dnr 8628-2022-10.1 Pdf, 352.2 kB, öppnas i nytt fönster.

SSAB EMEA AB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn och koksverk, till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling.

Samrådsprocessen startade i november 2022 och slutfördes i början av februari 2023. Allmänheten har bland annat haft möjlighet att ta del av samrådsutställningen i Vetenskapens Hus i Luleå mellan den 18 november 2022 och 31 januari 2023. Samrådsmöten inför kommande tillståndsansökan har skett med länsstyrelsen och andra myndigheter den 8 december 2022 och den 2 februari 2023 samt med allmänheten den 17 januari 2023.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har yttrat sig över samrådsunderlaget och bolagets planerade verksamhet. Länsstyrelsen anser bland annat att frågorna om utsläpp till vatten är centrala samt att det är viktigt med samordning mellan verksamhetsutövarna inom områdena Svartön och Hertsöfältet (kallat Luleå Industripark) för att hantera dessa frågeställningar så långt möjligt.

Länsstyrelsens yttrande om samråd SSAB EMEA AB Luleå dnr 551-14522-2022 Pdf, 343.4 kB.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att godkänna Talga AB:s ansökan om tillstånd till gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun. Tillståndet omfattar brytning i dagbrott av 120 000 ton grafitmalm årligen.

Talga AB har även fått ett s.k. Natura 2000-tillstånd avseende påverkan på det skyddade området Kalix och Torne älvsystem. Dispens från artskyddsförordningen för tre lummerarter som kan påverkas inom området har även lämnats. Tillståndet har förenats med totalt 24 slutliga villkor och ett provisoriskt villkor.

Yttrande till Bergsstaten över ansökan om bearbetningskoncession Nunasvaara Södra K nr 1 i Kiruna kommun Pdf, 152.2 kB.

Yttrande till Bergsstaten över ansökan om bearbetningskoncession Nunasvaara Norra K nr 1, Niska Södra K nr 1 och Niska Norra K nr 1 i Kiruna kommun Pdf, 165.3 kB.

Länsstyrelsens yttrande i mål nr M 1573-2020 - ansökan om tillstånd för grafitgruva vid Nunasvaara i Kiruna Kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Talga AB har ansökt om miljötillstånd för en anläggning för tillverkning av batterianodmaterial från grafitkoncentrat på Hertsöfältet i Luleå.

Bolaget har lämnat in sin ansökan till mark- och miljödomstolen. Bolaget har i sin ansökan begärt att få en så kallad byggnadsdom, ett tillstånd för att kunna inleda de arbeten som behöver utföras (markarbeten, grundläggningar och vissa byggnationer) för att verksamheten ska kunna komma på plats.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har yttrat sig över aktbilagorna 72-75 i bolagets ansökan gällande tillstånd till etablering och drift av anläggningen. Länsstyrelsen har yttrat sig gällande bland annat utsläpp till vatten och luft, dagvattenhanteringen, buller och vibrationer samt rennäringen.

Huvudförhandlingen är avslutad och Mark- och miljödomstolen meddelar sitt beslut den 21 juni.

Länsstyrelsens yttrande över Talga AB:s ansökan (aktbilagorna 72-75) om tillstånd till etablering och drift av anläggning för tillverkning av batterianodmaterial på Hertsöfältet, Luleå Pdf, 698.2 kB.

Kontakt