Aktuella tillståndsprocesser

Här samlar vi de aktuella tillståndsprocesserna i Norrbotten för en snabb överblick, status i ärendet och enkel åtkomst till de senaste offentliga handlingarna kopplat till ärendena.

Det händer mycket i Norrbotten. Vi står inför många stora satsningar i länet som i flera fall innebär en grön omställning. Antalet tillståndsprocesser för miljötillstånd har också ökat markant i samband med den gröna industriomställningen.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja länets utveckling utan att för den skull äventyra kommande generationers möjligheter. En långsiktigt hållbar utveckling innebär att höga miljökrav måste ställas på de verksamheter som ska bedrivas, så ser lagstiftningen ut och det är den Länsstyrelsen har att förhålla sig till som myndighet.

Text

Text

Copperstone Viscaria AB har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria, Kiruna kommun.

Länsstyrelsen har fått ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för att lämna synpunkter på om handlingarna är kompletta och kan ligga till grund för att kunna kungöras.

Länsstyrelsen anser att bolagets ansökan behöver kompletteras innan ärendet kan tas upp för prövning i domstol. Kompletteringarna handlar bland annat om rennäringens intressen i området, artskyddsfrågor och ekonomisk säkerhet för efterbehandling av området.

Vad händer nu?

Nu kommer domstolen eventuellt begära fler remisser för att kunna avgöra om ansökningsunderlaget är tillräckligt för att kungöras. När Mark- och miljödomstolen anser att ansökan är komplett kommer Länsstyrelsen och andra myndigheter att yttra sig i sakfrågan.

Länsstyrelsens yttrande över behovet av kompletteringar i mål nr M 954-22 gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvverksamhet mm vid Viscaria, Kiruna kommun Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

H2 Green Steel (H2GS AB) har ansökt om miljötillstånd för en produktionsanläggning för fossilfri stålproduktion i Bodens kommun. Bolaget har i sin ansökan begärt att få en så kallad byggnadsdom, ett tillstånd för att kunna inleda de arbeten som behöver utföras (markarbeten, grundläggningar och vissa byggnationer) för att verksamheten ska kunna komma på plats.

Länsstyrelsens anser att verksamheten kan tillåtas men att bolaget bland annat ska kunna visa att det finns förutsättningar för att klara art- och biotopskyddet för vissa djur och växter och hur verksamheten kan bedrivas utan att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt. Länsstyrelsen anser också att verksamheten bör förenas med villkor gällande bland annat ekonomisk säkerhet, avfallshantering och ekologisk kompensation.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen har gett H2GS AB tillstånd till bland annat att få utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden (s.k. byggnadsdom). H2GS AB har även beviljats art- och biotopskyddsdispens, tillstånd att leda om Lillbäcken och tillstånd att leda bort grundvatten från jord- och bergskärning.

Nästa steg i handläggningen är att domstolen ska pröva tillståndet till driften av stålverket samt villkoren för detta. Domstolen kommer att lägga upp en tidsplan för det arbetet.

Länsstyrelsens yttrande över övriga delar av ansökan (B-delen) om tillstånd till uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde, Bodens kommun Pdf, 279.7 kB.

Kaunis Iron AB har lämnat in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för utökad gruvbrytning. Ansökan inlämnades bland annat för att nuvarande tillstånd gäller till år 2025, men också för att tillstånd ska ges till utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva dagbrott samt fortsatt och utökad produktion av malmkoncentrat i Kaunisvaara anrikningsverk.

Länsstyrelsen anser att det kvarstår ett antal frågeställningar till bolaget. Det handlar bland annat hur utsläpp till vatten ska hanteras och hur det ska säkerställas att sandmagasinet utformas för att förhindra uppkomst av surt och metallhaltigt lakvatten. I övrigt har Länsstyrelsen påtalat att bland annat verksamhetens påverkan på våtmarker och även påverkan på riksintresse för rennäring bör förtydligas.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolens tillståndsprövning av den nya miljöansökan (målnummer: M 2090-19) pågår nu.

Länsstyrelsens yttrande över aktbilaga 391 508-512 594-608 angående KIAB ansökan om tillstånd enligt MB forts gruvverksamhet vid Tapuli Palotieva och Sahavaara vid Kaunisvaara Pdf, 435.9 kB, öppnas i nytt fönster.

LKAB Malmberget/Hybrit planerar att ansöka om ett nytt samlat grundtillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Malmberget. Ansökan inkluderar anläggningar för direktreduktion av järnmalm med vätgas och anläggning för utvinning av apatit.

Länsstyrelsen lämnar nu synpunkter på bolagets samlade underlag som inkommit. Synpunkterna gäller bolagets underlag om buller utsläpp till luft, rennäring, energi, naturmiljö, kulturmiljö och olycksrisker/Seveso.

Vad händer nu?

Nu kan bolaget arbeta vidare med att ta fram ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen. I dessa handlingar ska bolaget bland annat beskriva hur de har beaktat de synpunkter som inkommit i samrådet.

Länsstyrelsens yttrande över samråd LKAB Malmberget-Hybrit 2022-06-14 dnr 551-4652-22 Pdf, 456.3 kB, öppnas i nytt fönster.

LKAB planerar att ansöka om miljötillstånd för att anlägga en cirkulär industripark för utvinning av sällsynta jordartsmetaller, fosfor-, fluorprodukter samt framställning av gips på Svartön i Luleå.

Länsstyrelsen delar Naturvårdsverkets uppfattning i det samrådsyttrande som kom i början på juni och lämnar nu ytterligare allmänna synpunkter. Synpunkterna handlar bland annat om omfattningen av kommande tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivningen samt ekonomisk säkerhet.

Vad händer nu?

Nu kan bolaget arbeta vidare med att ta fram ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen. I dessa handlingar ska bolaget bland annat beskriva hur det har beaktat de synpunkter som inkommit i samrådet.

Länsstyrelsens yttrande över samråd LKAB ReeMap dnr 551-6419-2022 Pdf, 946.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Text

Talga AB har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till gruvverksamhet för brytning och anrikning av grafit vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun.

Länsstyrelsen har yttrat sig om sakfrågan utifrån bolagets ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Det vill säga om vi anser att verksamheten kan tillåtas.

Länsstyrelsen ser att verksamheten kan tillåtas men att vissa delar i bolagets ansökan behöver kompletteras innan prövning. Det handlar bland annat om rennäringens intressen i området, utsläpp av visa ämnen till vatten och ekonomisk säkerhet för efterbehandling av området.

Vad händer nu?

Till hösten planeras en syn vid området kring Viscaria. Sedan kan fler yttranden komma in och därefter sker huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsens yttrande i mål nr M 1573-2020 - ansökan om tillstånd för grafitgruva vid Nunasvaara i Kiruna Kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Talga AB har ansökt om miljötillstånd för en anläggning för tillverkning av batterianodmaterial från grafitkoncentrat på Hertsöfältet i Luleå.

Bolaget har lämnat in sin ansökan till mark- och miljödomstolen. Bolaget har i sin ansökan begärt att få en så kallad byggnadsdom, ett tillstånd för att kunna inleda de arbeten som behöver utföras (markarbeten, grundläggningar och vissa byggnationer) för att verksamheten ska kunna komma på plats.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen har fått en förfrågan från domstolen att yttra sig om ansökningshandlingarna behöver kompletteras i något avseende av bolaget innan kungörelse utfärdas (så kallad kompletteringsrunda). Länsstyrelsen arbetar med yttrandet till domstolen och med att granska ansökan utifrån eventuellt kompletteringsbehov.

Länsstyrelsens yttrande över kompletterande samråd Talga AB Hertsöfältet 2021-12-21 dnr 551-16121-21 Pdf, 367 kB.

Text

Kontakt