Dispens för fridlysta arter

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Åtgärder som kan skada fridlysta arter

Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter:

 • Fånga eller samla in djur och djurens ägg, rom och larver.
 • Gräva upp växter, att samla in växter eller deras frön.
 • Renovera utrymmen där fladdermöss lever.
 • Rensa diken där groddjur lever.
 • Fälla träd där fridlysta arter lever.
 • Täcka platser där djur och växter lever med jord, grus eller timmer.

Förutsättningar för dispensansökan

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du ska kunna få dispens:

 • Det finns ingen annan lämplig lösning för den åtgärd du vill göra.
 • Artens möjlighet att finnas kvar i framtiden försämras inte på något sätt.

För arter som är fridlysta enligt paragraferna 4, 5 och 7 i artskyddsförordningen krävs dessutom att det finns ett särskilt skäl med åtgärden du vill utföra.

 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för dessa.
 • För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, fiske, skog, vatten eller annan egendom.
 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • För forsknings- och utbildningsändamål.
 • För återplantering eller återinförsel av arten, eller för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i liten mängd.

Ansök om dispens från artskyddsförordningen för fridlysta arter

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Om sökanden


Till denna e-postadress skickas även bekräftelsen.E-postadress, telefonnummer, postadress
Berörda fastigheter


Fastighetsägaren är samma som sökande? (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Fastighetsägaren är samma som sökande? (obligatoriskt)


Om nej, har fastighetsägaren godkänt planerad åtgärd?
Om nej, har fastighetsägaren godkänt planerad åtgärd?
E-postadress, telefonnummer, postadress

Berörd art
Berörs någon av följande arter?
Berörs någon av följande arter?
Skäl till dispens

Gäller vid prövning av dispens enligt 14 och 15 §§ artskyddsförordningen

Gäller vid prövning av dispens enligt 14 och 15 §§ artskyddsförordningen
Varför behövs dispensen? Fylls endast i vid ansökan om dispens enligt 14 § artskyddsförordningen
Varför behövs dispensen? Fylls endast i vid ansökan om dispens enligt 14 § artskyddsförordningen
Obligatoriskt.Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Det kostar ingenting att ansöka om dispens från fridlysningen.

Hur vet jag om det finns fridlysta arter där jag vill göra min åtgärd?

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen. Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven ”N” eller ”n” i bilaga 1 till förordningen och alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter fridlysta.

Se arter i bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

I webbverktyget Artportalen kan du kan hitta uppgifter om vilka arter som finns rapporterade i det område där du vill göra din åtgärd. Det finns dock många områden där inga fynd finns rapporterade men arterna ändå kan finnas.

Som hjälp för att få veta om det kan finnas fridlysta arter i det område där du vill göra din åtgärd kan du söka i Länsstyrelsens karttjänster bland områden som har höga naturvärden, till exempel naturreservat. I områden med höga naturvärden finns ofta även fridlysta arter.

Fridlysta arter kan också finnas utanför områden med höga naturvärden. Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om det finns fridlysta arter där du planerar att göra en åtgärd.

Fridlysta arter i Norrbottens län

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du en fullständig förteckning över alla fridlysta arter som finns i Sverige. Här nedan listas de som regelbundet förekommer i Norrbotten.

En förteckning över alla fridlysta kärlväxter som finns i Norrbotten finns i vår broschyr. För de flesta arter i listan är det förbjudet att plocka, gräva upp, skada växten eller ta frön. För lummer är det förbjudet att gräva upp växten eller plocka för försäljning. Det är alltså okej att plocka lummer för eget bruk. 

Broschyr: Fridlysta kärlväxter i Norrbottens län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande arter är förbjudna att plocka, gräva upp eller skada.

 • Käppkrokmossa
 • Långskaftad svanmossa
 • Nordisk klipptuss
 • Vattenfickmossa i sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun  
 • Långskägg
 • Varglav
 • Elfenbenslav  
 • Bombmurkla
 • Doftticka
 • Storporig brandticka  
 • Algen sjöhjortron i sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun

Alla vilda fåglar, deras ägg och deras bon är fridlysta. Av de däggdjur som är fridlysta kan nedanstående finnas i länet:

 • Brunbjörn
 • Fjällräv
 • Järv
 • Lodjur
 • Utter 
 • Varg
 • Samtliga fladdermöss

Alla vilda fåglar och däggdjur är dessutom fredade enligt jaktlagen och jaktförordningen, med undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och för att det under vissa tider på året råder jakttid för en del arter.

Av de arter som är fridlysta i Sverige har två insektsarter hittats i Norrbotten:

 • Bred gulbrämad dykare
 • Grön flodtrollslända

Ett annat ryggradslöst djur som är fredat är flodpärlmusslan. Den är fredad med stöd av fiskelagstiftningen och får inte fångas eller dödas.

Alla vilda inhemska grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige. Fridlysningen gäller såväl vuxna individer som ägg, rom, larver och yngel. I Norrbotten finns följande grod- och kräldjur:

 • Huggorm
 • Vanlig groda
 • Vanlig padda
 • Åkergroda
 • Skogsödla

På sommaren kommer huggormarna fram. De är de enda giftiga ormar vi har i Sverige. Huggormarna anfaller inte människor och ormarna biter endast om de känner sig hotade, till exempel om du nästan håller på att trampa på dem.

Huggormen är fridlyst i hela Sverige och du får inte döda, skada eller fånga huggormar. Du får däremot fånga och flytta huggormar om de påträffas på tomtmark. Om det inte går att fånga ormen och det inte finns någon annan lämplig lösning så får du döda den om den befinner sig på din tomt.

Huggormen är Norrbottens enda vanliga orm. Den är vanlig i länets kustnära delar men minskar i förekomst närmare fjällkedjan och de nordligaste delarna av länet. Huggormen övervintrar i solexponerade sydsluttningar ofta med berg i dagen eller klappersten.  

Öppet öga

Många av våra vilda djur- och växtarter är fredade. Ändå sker det förföljelse, dödande, insamling och uppgrävning av dessa arter, vilket är ett artskyddsbrott.

Med kampanjen Öppet Öga vill vi öka uppmärksamheten kring olika artskyddsbrott som kan förekomma i länet och försöka förhindra att dessa sker. Kampanjen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Polisen, Kustbevakningen och Tullen.

Kampanjen är en uppmaning till dig att hålla ögonen öppna, och tipsa myndigheterna om du ser något som verkar misstänkt. Man får vara anonym om man vill.

Så här tipsar du

Vid pågående misstänkt brott kontakta Polisen
Telefon Polisen 114 14

E-post till Polisens registrator

Länsstyrelsens tipstelefon för artskyddsbrott 010-225 55 51

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss