Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Miljöövervakning som stöd

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Miljömålen i Norrbotten

Ur ett nationellt perspektiv har Norrbotten kvar stora arealer natur med låg påverkan av storskalig markanvändning. Samtidigt har länet arealer som är kraftigt påverkad av markanvändning och exploatering.

Under 2019 har många insatser gjorts av olika aktörer i länet, både kunskapsuppbyggnad och åtgärdsinsatser men trots det går det för sakta. Neddragningar i statsbudgeten på miljöområdet för år 2019 har inneburit en lägre takt i arbetet med att nå miljömålen.

Enligt Länsstyrelsens bedömning uppnås inget av målen i Norrbotten. Däremot är fyra miljökvalitetsmål nära att nås till år 2020. Med de styrmedel som är beslutade i dag kommer vi inte nå nio av målen. De tre återstående målen bedöms nationellt.

De miljökvalitetsmål som är nära att nås är:

  • Frisk luft
  • Bara naturlig försurning
  • Ingen övergödning
  • Storslagen fjällmiljö

Vi utvärderar Norrbottens miljömål varje år i december.

Här hittar du den regionala uppföljningen för Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Vad kan vi alla göra för miljön?

Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att miljömålen ska nås. Vi behöver alla hjälpas åt i det arbetet.

Se exempel nedan på vad du kan göra.

I Bottenviken behöver du inte skyddsmåla skrovet på din båt - här handlar båtfärg bara om utseendet. När du skippar båtbottenfärgen sparar du tid och pengar och bidrar till renare och friskare vattenmiljö för Bottenvikens djur- och växtliv!

Läs broschyren om Skippa bottenfärg i Bottenvikenöppnas i nytt fönster

Se filmen om Skippa bottenfärg i Bottenvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Många saker i vår närhet innehåller ämnen som kan vara mer eller mindre skadliga för våra barn, oss själva samt djur och natur i vår omgivande miljö.

Läs broschyren om Kemikalier i vardagen - problem och lösningar öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljö, energi, klimat Norrbotten (MEK)