Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Norrbottens regionala åtgärdsprogram för miljömålen

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs många olika typer av åtgärder, både på nationell och regional nivå. Norrbottens åtgärdsprogram ska bidra till att nå länets miljö- och klimatmål och en hållbar utveckling i länet.

Norrbottens senaste åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen ”Tillsammans för Norrbottens framtid” upphörde att gälla vid årsskiftet 2020/2021. Därför inleds nu arbetet med att ta fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram som ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås.

Det nya åtgärdsprogrammet kommer tas fram under 2021 och programperioden kommer pågå fram till och med 2025. Med inriktningen biologisk mångfald och klimat kommer det nya åtgärdsprogrammet fokusera på att belysa nuvarande insatser och vad mer som krävs för att snabbare nå miljökvalitetsmålen.

Tillsammans för Norrbottens framtid, åtgärdsprogram för miljö, energi och klimat, 2018-2020, rapport Länk till annan webbplats.


Kontakt

Miljö, energi, klimat Norrbotten (MEK)