Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Norrbottens regionala åtgärdsprogram för miljömålen

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs många olika typer av åtgärder, både på nationell och regional nivå. Norrbottens åtgärdsprogram för miljö, energi och klimat ska bidra till att nå länets miljö- och klimatmål och en hållbar utveckling i länet.

"Tillsammans för Norrbottens framtid" heter det nya åtgärdsprogrammet för miljö, energi och klimat, 2018-2020. Syftet med programmet är att i bred samverkan med länets aktörer ta fram en plan för hur vi gemensamt kan arbeta i riktning mot de regionala miljö-, energi- och klimatmålen.

Ambitionen är inte att beskriva allt arbete som görs eller behöver göras, utan snarare att ge vägledning och stöd för prioriteringar av åtgärder och utvecklingsinsatser hos länets aktörer och stimulera till en ökad samverkan i det regionala arbetet.

Rapport: Tillsammans för Norrbottens framtid, åtgärdsprogram för miljö, energi och klimat, 2018-2020

Kontakt

Miljö, energi, klimat Norrbotten (MEK)