Riekkola-Välivaara

Riekkola-Välivaara är ett populärt friluftsområde i nära anslutning till Haparanda stad. Hit söker sig haparandaborna för motion och friluftsliv men även för att njuta av natur och fågelsång. I skolornas biologiundervisning är detta ett omtyckt exkursionsmål. Reservatet är lättillgängligt året runt, med elljusspår, information, fågeltorn och naturstig.

Vy över Ebonsviken

Vy över Ebonsviken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Mitt i reservatet ligger parkering och raststuga. Om du följer naturstigen eller elljusspåret österut kommer du till fågeltornet. Här har du utsikt över både sjön Ebonsviken och våtmarken. Följer du stig och spår västerut kommer du till en eldplats inne i skogen.

Påverkan från havet och älven

Hela området bär spår av det unika läget vid havet och Torneälven. Två bergkullar, Riekkola och Välivaara reser sig 15 meter över havet. Dessa nådde tack vare landhöjningen upp över havsytan för 1700 år sen. Svallade strandvallar av klappersten syns ännu på bergen. På bergen blandas torra tallhedar med blåbärsgranskog och sumpgranskog.

Vid islossningarna ännu för femtio år sen bröt ofta isen in mellan Sundholmen och fastlandet över det låga partiet vid Ebonsviken (Kuusilahti). Buskar och träd slets bort och strandängarna var öppna. Genom landhöjningen upphörde isgången och nu växer här tät skog. Ebonsviken har grundats upp till en insjö.

Artrikt

I söder växer landhöjningsskog med al, björk, vide och enstaka granar. Marken är näringsrik med högörter som hässlebrodd, älgört och höga ormbunkar samt flera arter av mossa. Närmast havet övergår skogsmarken i en artrik, frodig havsstrandäng med bland annat fackelblomster, kärrsälting, kärrvial, kråkklöver, sprängört, madrör, nysört, strandlysing, ängsruta, brudborste, trådtåg, kabbleka och dunört.

Populärt bland fåglarna

Fågeltornet är ett uppskattat utflyktsmål. Här samlas under flyttning stora mängder simänder, som gräsand, kricka, bläsand, stjärtand och skedand. Kring den största sjön växer rikligt av missne och vattnet är starkt brunfärgat. Här trivs änder och vadare där de hittar föda, skydd och häckningsplatser. I maj ljuder serenader av gransångare, lövsångare, rödhakar och bofinkar tillsammans med kören av trastar: rödvingetrast, taltrast, koltrast och björktrast.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 1973

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000