Funktionshinder

Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken.

För att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska förbättras krävs det att kommuner, regioner och andra aktörer i samhället arbetar strategiskt och långsiktigt.

Stöd i det funktionshinderspolitiska arbetet

Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken och åtgärder som ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och förutsättningarna i de egna organisationerna.

Länsstyrelsen bidrar med att:

  • utveckla samverkan mellan länets aktörer för att genomföra tvärsektoriella insatser
  • arrangera utbildningar och andra insatser för kompetensutveckling, bland annat för att öka kunskapen om det nationella funktionshinderspolitiska målet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • fånga upp lokala och regionala behov och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå
  • samråda med länets funktionsrättsorganisationer.

Kartläggningar i samarbete med Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsen har tillsammans med Myndigheten för delaktighet genomfört kartläggningar och analyser av regionernas och kommunernas behov av stöd inom funktionshinderspolitiken. Kartläggningen ligger till grund för det stöd som ges till kommuner och regioner.

Myndigheten för delaktighet är en central aktör inom funktionshindersområdet som bidrar med kunskap och stöd.

Nationellt mål för funktionshinderspolitiken

Målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till jämställdhet och att barnrättsperspektivet beaktas.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss