Barnets rättigheter och barnkonventionen

Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken. Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter utifrån barnkonventionen.

Vad är Länsstyrelsens uppdrag inom barnets rättigheter?

Länsstyrelsen ska stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Det handlar bland annat om att:

  • ge möjlighet till samordning och erfarenhetsutbyte om hur tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i praktiken.
  • bidra till ett riktat stöd till kommuner och regioner utifrån vår regionala kännedom och de behov och förutsättningar som finns i länet.

Länsstyrelsen ska även arbeta med att samordna och utveckla hur vi tillämpar barnets rättigheter i vår egen verksamhet. Detta gör vi i samråd med Barnombudsmannen och i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vad är egentligen barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen definierar en internationell minimistandard gällande barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Vem måste följa barnkonventionen?

I första hand är det staten som ska säkerställa rättigheterna barnet har enligt konventionen. Men även aktörer som staten har delegerat makt och ansvar till är skyldiga att följa konventionen. Det gäller till exempel olika statliga myndigheter, kommuner och regioner men också privata aktörer i offentlig sektor, till exempel fristående skolor och sjukvårdsinrättningar.

Vad säger barnkonventionen om barnets rättigheter?

Alla personer under 18 år räknas som barn. Barnet har en omfattande rätt att skyddas mot all typ av diskriminering. Till exempel på grund av kön, utseende, nationell bakgrund eller inkomstnivå i hushållet.

Barnet har också rätt att uttrycka sina synpunkter inför att myndigheter fattar beslut, avkunnar en dom, utformar en policy eller vidtar andra åtgärder som barnet berörs av. Synpunkterna ska tolkas i ljuset av de rättigheter som är relevanta i ärendet och sedan ligga till grund för en fristående bedömning av vad som är barnets bästa i det enskilda fallet. När ett beslut eller annat slutligt avgörande ska tas i ärendet så är det i första hand bedömningen utifrån barnets bästa som beslutsfattaren ska ta hänsyn till.

Andra viktiga bestämmelser i barnkonventionen handlar om barnets rätt till utveckling och trygghet, till exempel genom rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet.

Handbok om barns rättigheter och föräldraskap

Handboken Barns rättigheter och föräldraskap har tagits fram för att fungera som ett stöd i utvecklingen av föräldraskapsstöd och den praktiska tillämpningen av barns rättigheter i kommuner och regioner. Handboken riktar sig till föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn. Den berättar om barnkonventionens syn på relationer mellan vuxna och barn. Handboken beskriver också det stöd som föräldrar och andra viktiga runt barn har rätt att få.

Barns rättigheter och föräldraskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss