• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Information om eldningsförbud

Råder eldningsförbud? Vad ska jag tänka på när jag eldar? Vem utfärdar eldningsförbud?

Det råder eldningsförbud i Kronobergs län

Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Klicka på respektive kommun i kartan för information om det råder eldningsförbud eller inte.

Vem utfärdar eldningsförbud?

Eldningsförbud kan utfärdas av Länsstyrelsen generellt för Kronobergs län eller för delar av länet, när detta bedöms skäligt i förhållande till prognosunderlag för brandrisk.

Kommuner kan besluta om lokala eldningsförbud.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor Länk till annan webbplats. eller appen Brandrisk ute. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i östra och västra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Det finns två nivåer av eldningsförbud

Eldningsförbud Pdf, 122 kB.

Skärpt eldningsförbud Pdf, 147.7 kB.

Allmänt om eldning

Att göra upp eld medför ett ansvar för den som eldar då det alltid innebär en viss risk. Undvik därför att elda när risken för brandspridning är hög, även om det inte råder eldningsförbud.

På vissa platser kan det av andra skäl finnas begränsningar eller särskilda förbud mot eldning utöver de generella eldningsförbuden vid hög brandrisk. Detta kan gälla tätorter, naturreservat med mera.

Vid eldning bör du alltid tänka på att ha lämplig utrustning till hands för att kunna begränsa och släcka elden (exempelvis vatten, ruska, räfsa och spade). Var särskilt noga med att kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Eldningsförbud gäller från och med den 24 juni 2022 klockan 12. Förbudet gäller tills vidare.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Beslut om eldningsförbud i Kronobergs län 2022-06-23 Pdf, 142.3 kB.

Vad innebär eldningsförbudet och vad gäller?

* Det kan finnas avvikande kommunala bestämmelser.
Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark.

Det är förbjudet att:

 • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Du bör inte använda annat än kol och briketter för att minimera risken för gnistbildning.

Det är tillåtet att:

I skog och mark

 • grilla och laga mat vid fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg. Se beskrivning i svaret på frågan Vad är en fast grillplats?
 • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i skog och mark i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
 • Använda engångsgrillar på fast grillplats

I sammanhållen bebyggelse

 • grilla och elda
 • grilla och elda på en fastighets tomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
 • Använda engångsgrillar

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Tänk på att all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar. Individen har det primära ansvaret att bedöma om de eldar och grillar på ett säkert sätt.

Frågor och svar

Vad är syftet med eldningsförbud?

Syftet med länsstyrelsens beslut om eldningsförbud är att förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Vad är en fast grillplats?

 • Grillplatsen bör vara anlagd på fast mark, minst 15 meter från sammanhängande vegetation och minst 2 meter från vindskydd.
 • Grillplatsen bör i första hand utgöras av ett sandfyllt cementrör, gärna med svängbart grillgaller.
 • Runt grillplatsen bör det vara en avgrusad yta eller en yta med obrännbart material med ungefär en meters bredd.

Tänk på att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink. Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen.

Vad gäller i länets naturreservat?

För besökare i nationalparken och naturreservat så innebär det att det fortfarande är tillåtet att elda på iordningställda platser där sådana finns anvisade. Tänk dock på att släcka efter dig och att aldrig slänga glödande kol på marken. Läs mer på sidan Besöksmål där det finns information för varje naturreservat.

Vad gäller för grillning i trädgård?

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus.

Får jag elda och grilla på campingplatsen?

Du bör själv göra bedömningen om du eldar och grillar i skog och mark eller om du befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda.

Får jag grilla på kanotrastplatser?

Det är tillåtet att grilla på fasta grillplatser (dessa kallas även iordningställda/iordninggjorda eldplatser) efter kanotled.

Får jag grilla på badplatser/lekplatser?

Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda.

Får jag elda och grilla på kolonilotten eller i parken?

Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda. Tänk på att det kan finnas kommunala ordningsstadgor om vart du får elda och grilla.

Vad gäller för engångsgrill?

Det är tillåtet att använda engångsgrillar i skog och mark på fast grillplats.

Vad gäller för friluftskök vid ett eldningsförbud?

Vissa aktiviteter är tillåtna även när det är eldningsförbud. Det är till exempel tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, som olika typer av friluftskök.

Är det tillåtet att röka utomhus när det är eldningsförbud?

Ja, det är tillåtet. Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp, som inte är släckt, kan starta en brand är det viktigt att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande.

Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?

Håll dig uppdaterad genom Länsstyrelsen Kronobergs webbplats.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Länsstyrelsen och kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud. I detta fall har länsstyrelsen fattat beslutet.

Enligt vilken lag får föreskrifter mot eldningsförbud utfärdas?

Det står i 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Vem bär ansvaret för en startad brand?

Den enskilde (vare sig det är en fysisk eller juridisk person) har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

Vad händer om någon bryter mot förbudet?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Det innebär att skyldig till brottet kan dömas till böter.

Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

Hur kan man förebygga att gräsbrand eller skogsbrand uppstår?

Förebyggande åtgärder för brands uppkomst eller spridning kan göras till exempel genom allmän försiktighet, eldningsförbud och skogsbrandövervakning med flyg. När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga Flygkåren är de som är anlitade till att flyga förutbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Vad kan jag tänka på för att minska risken för brand i skog och mark?

Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att du bör undvika rökning i skog och mark.
 • att du bör undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
 • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
 • Lämna inte glas i naturen.

Kan man söka dispens från eldningsförbud?

I särskilda fall kan dispens ges för undantag från eldningsförbud.

Hur söker jag dispens?

Du skickar in dispensansökan (brev eller mejl) till länsstyrelsen kronoberg@lansstyrelsen.se där följande information ska ingå för behandling av ärende:

 • Organisation
  Beskrivning av den organisation som är tänkt att hantera förberedelser, beskrivning av hur organisation hanterar mindre plötsligt uppkomna situationer kopplat till aktiviteten samt eftersläckning och bevakning. Det ska vara en beskrivning av både personella och materiella resurser.
 • Verksamhetsbeskrivning
  Beskrivning av syfte med verksamheten, till exempel avbränning av gräs, scoutläger.
 • Kartmaterial
 • Beskrivning av vegetationstyp
 • Tillfartsvägar och möjliga vattentag för räddningstjänsten ska anges

Vid en dispensansökan rådfrågar och inhämtar länsstyrelsen beslutsstöd från räddningstjänst i aktuell kommun. Därefter görs en samlad bedömning grundad på rådande väderförhållanden samt förutsättningarna för aktiviteten enligt efterfrågad information som bifogas i ansökan (enligt punkterna ovan).

Kan naturvårdsbränningar genomföras när eldningsförbud införts?

Ja, naturvårdsbränningar är tillåtet enligt kriterier i gällande föreskrift.

Varför genomförs naturvårdsbränningar?

Naturvårdsbränning är numera en etablerad och beprövad metod för att bevara biologisk mångfald i skog. Återkommande bränder, antända av blixtar, har genom alla tider varit ett naturligt inslag i skogarna i Nordeuropa. Bränder har idag blivit ovanligt i skogen tack vare effektiv brandbekämpning. Det här medför att många arter som har anpassats till skogsbränder har fått allt svårare att överleva. Naturvårdsbränning är ett säkert sätt att kompensera för den "brandbrist" som råder i våra nutida skogar.

Ökar inte risken för att en skogsbrand startar vid naturvårdsbränning?

Väl genomförda naturvårdsbränningar sker under kontrollerade former. Med väl beprövad bränningsteknik kontrolleras brandförloppet från början till slut och bränningen genomförs vid en tidpunkt då väder- och uttorkningsförhållanden är lämpliga.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Krissamverkan på sociala medier

Följ Krissamverkan Kronoberg på Facebook Länk till annan webbplats.. Där får du löpande information om händelser i länet.

Kontakt