• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krissamverkan Kronoberg

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer under namnet Krissamverkan Kronoberg. Även andra aktörer än de offentliga är inbjudna i nätverket, till exempel universitetet, näringslivet och frivilliga.

Krissamverkan Kronoberg jobbar med samverkan både före, under och efter krisen. Detta innebär att vi arbetar tillsammans med att minska sårbarheter och öka förmågan att hantera olika händelser, lika väl som att samverka när en kris inträffar. En viktig del av samverkan är också kunskapsutbytet mellan organisationerna och det gemensamma lärandet efter en kris.

Krissamverkan Kronoberg består av en styrgrupp och arbetsgrupper sammansatta av representanter från de olika organisationerna. Inom nätverket arbetar vi gemensamt inom olika frågor som exempelvis kriskommunikation, radiokommunikationssystemet Rakel, rutiner för samverkan och ledning och krisstöd.

Styrgruppen i Krissamverkan Kronoberg består av representanter från:

  • Länsstyrelsen (ordförande)​
  • Polismyndigheten
  • Region Kronoberg
  • Försvarsmakten
  • Länets kommuner
  • Länets räddningstjänster

En annan viktig del av Krissamverkan Kronoberg är Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet leds av landshövdingen och består av ledningsrepresentanter från de olika aktörerna. Regionala rådet diskuterar aktuella frågor inom krisberedskapsområdet och tar ut den långsiktiga inriktningen för olika satsningar.

Överenskommelse mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg - så ska vi samverka i en kris Länk till annan webbplats.

Kontakt