Aktuella eldningsförbud i länet

Det råder för närvarande inte eldningsförbud i Kronobergs län

Vem utfärdar eldningsförbud?

Eldningsförbud kan utfärdas av Länsstyrelsen generellt för Kronobergs län, när detta bedöms skäligt i förhållande till prognosunderlag för brandrisk.

Kommuner kan besluta om lokala eldningsförbud.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartorlänk till annan webbplats. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

Löpande bedömning

Löpande bedömning av den generella brandrisken och beslut om eldningsförbud i länet görs av Länsstyrelsen och meddelas via telefonsvarare 0470-186 80 och via hemsidan.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Det finns två nivåer av eldningsförbud

– Eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Vad innebär eldningsförbud och vad gäller?

Det är förbjudet att:

 • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

I skog och mark är det tillåtet att:
Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark.

 • grilla och laga mat vid fasta grillplatser i skog och mark. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
 • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i skog och mark i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
 • Använda engångsgrillar i skog och mark på fast grillplats

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:
Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

 • grilla och elda i sammanhållen bebyggelse
 • grilla och elda på en fastighets tomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trädgårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
 • Använda engångsgrillar i sammanhållen bebyggelse

Vad innebär skärpt eldningsförbud och vad gäller?

Vad gäller i skog och mark?
Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark.

Det är förbjudet att:

 • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.
 • använda pyroteknik i skog och mark
 • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i skog och mark i annat syfte än matlagning förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg

Det är tillåtet att:

 • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att faran för antändning och spridning är låg i skog och mark. Exempel på utrustning är olika typer av friluftskök.

Vad gäller i sammanhållen bebyggelse?
Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Förbjudet att:

 • elda och bränna fasta bränslen inom sammanhållen bebyggelse i annat syfte än att grilla och laga mat.

Det är tillåtet att:

 • grilla och laga mat i sammanhållen bebyggelse
 • grilla på en fastighets tomt. En fastighets tomt kan vara till exempel en trädgårdstomt, innergård och gård till flerbostadshus.
 • använda engångsgrillar i sammanhållen bebyggelse

Allmänt om eldning

Att göra upp eld medför ett ansvar för den som eldar då det alltid innebär en viss risk. Undvik därför att elda när risken för brandspridning är hög, även om det inte råder eldningsförbud.

På vissa platser kan det av andra skäl finnas begränsningar eller särskilda förbud mot eldning utöver de generella eldningsförbuden vid hög brandrisk. Detta kan gälla tätorter, naturreservat med mera.

Vid eldning bör du alltid tänka på att ha lämplig utrustning till hands för att kunna begränsa och släcka elden (exempelvis vatten, ruska, räfsa och spade). Var särskilt noga med att kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Krissamverkan på sociala medier

Följ Krissamverkan Kronoberg på Facebooklänk till annan webbplats. Där får du löpande information om händelser i länet.

Kontakt