Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns information om ansvar och skyldigheter för den som förorenat ett område.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Miljöbalken och tillsynsmyndigheter

Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel. Den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs kallas tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet över ett förorenat område kan vara kommunen, Länsstyrelsen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Du kan kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid börja med att kontakta kommunen. De hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Miljöbalken på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur vet jag om ett område är förorenat?

De allra flesta områden som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Du kan också söka information om förorenade områden i någon av de karttjänster som finns tillgängliga.

Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

Ansvar för undersökning och sanering av förorenade områden

Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger på den som orsakat föroreningen ‒ en så kallad förorenare.

Om din verksamhet har bidragit till föroreningen är du ansvarig för att undersöka och sanera området. Om din verksamhet eller företag har tagit över en verksamhet eller ett företag som tidigare orsakat en förorening kan också bli ansvarig.

Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Regler om ansvar

Reglerna om ansvar är komplexa och beror av många faktorer. Utöver ansvaret som förorenare kan i vissa fall den som förvärvat en fastighet ta över förorenarens ansvar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

  • Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Karttjänster med förorenade områden

WebbGIS

I WebbGIS hittar du en karta över de konstaterat eller misstänkt förorenade områden som finns i länet. I högerspalten på kartan finns en flik med teckenförklaring samt verktyg för ut- och inzoomning.

Ett förorenat område kan vara stort och symbolerna i kartbilden representerar inte hela området. Kartan ger en begränsad information om ett urval av objekt. Fler fastigheter kan alltså innefattas i objektet än bara den där symbolen finns.

WebbGIS karttjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WMS-tjänst

För den som vill använda kartlager i eget system finns i Geodatakatalogen en WMS-tjänst (visningstjänst) över förorenade områden. På sidan finns också en sammanfattning av datamängden samt metadata.

LST Miljödata (WMS-tjänst)länk till annan webbplats

Anmälan om åtgärd i ett förorenat område

Innan du påbörjar åtgärder i ett förorenat område ska du skicka in en anmälan till Länsstyrelsen (kontakta oss för hjälp). Vi behöver anmälan i god tid innan arbetet startar, vanligen minst sex veckor innan start.

En åtgärd kan till exempel vara en efterbehandling av föroreningar eller att gräva ner en kabel där det finns föroreningar. Anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma miljöeffekterna.

I nästan samtliga fall svarar Länsstyrelsen med beslut där det anges vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas samt om ytterligare upplysningar, undersökningar eller provtagningar kan behövas.

Blankett om anmälan om åtgärd i förorenat områdePDF

Arbetet med förorenade områden sker stegvis och omfattar vanligtvis fyra steg:

Arbetsgång i fyra steg

Inventering och översiktliga undersökningar sker enligt MIFO-metodikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Huvudstudie och sanering utförs i enlighet med Naturvårdsverkets Kvalitetsmanuallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för efterbehandling av förorenade områden. Efter varje steg görs en bedömning om arbetet ska gå vidare eller inte. Läs mer i Länsstyrelsens broschyr Kartläggning av förorenade områdenPDF.

Arbetet med förorenade områden drivs antingen via tillsyn enligt miljöbalken (om det finns en ansvarig) eller med statsbidrag (om ansvarig saknas). Arbetets upplägg är dock i stort sett detsamma oavsett om det finns en ansvarig eller inte.

I Kronobergs län har cirka 2000 områden identifierats som potentiellt förorenade. Varje år tar Länsstyrelsen fram en prioriteringslista över de mest förorenade områdena. Just nu finns 39 områden på listan. De flesta av dessa har riskklass 1 vilket innebär mycket stor risk för människors hälsa och/eller miljön. Listan förändras efterhand som Länsstyrelsen får mer information om områdena i länet.

En stor del av Länsstyrelsens arbete med förorenad mark utgår från prioriteringslistan, men Länsstyrelsen arbetar också med förorenade områden som omfattas av andra riskklasser. Arbetet med förorenad mark drivs antingen via tillsyn eller statsbidrag, alternativt en kombination av båda. Rapporten Regionala programmet tas fram varje år och beskriver arbetet med länets förorenade områden. I rapporten finns information om bland annat arbetsgången med förorenad mark och vilka saneringar och undersökningar som är aktuella.

Aktuell prioriteringslistaPDF

Regionala programmet förorenade områden 2018-2020PDF

För den tid Länsstyrelsen lägger ner på att handlägga ärendet debiterar vi i efterhand enligt gällande taxa.

Den som är ansvarig enligt 10 kap miljöbalken för avhjälpande av föroreningsskador, ska betala en statlig myndighets (i detta fall Länsstyrelsen i Kronobergs län) kostnader för tillsyn med anledning av skadan.

I de fall där föroreningar kan spåras till en pågående verksamhet och där fast årlig tillsynsavgift redan tas ut (enligt 9 kap miljöbalken), ska inte ytterligare avgift betalas för tillsyn enligt 10 kap miljöbalken.

Vilken avgift tas ut?

800 kronor för varje hel timme handläggningstid. Detta enligt 7 kap förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (1998:940), efter särskilt beslut av den statliga myndigheten.

Kontakt