Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Du kan läsa mer om alla 16 miljökvalitetsmål på denna sida.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska särskilt:

  1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
  2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
  3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
  4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Mer information om miljömålsarbetet finns hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Miljömålen i Kalmar län

 

Kalmar län har en stor artrikedom och rödlistade arter som inte finns i andra delar av norden. Trots det ser vi att natur- och kulturmiljöer används på ett icke hållbart sätt. Den fortsatta strukturomvandlingen av jordbruket med en utveckling mot allt större koncentrerade enheter är ett allvarligt problem.

Alltför stora arealer av våtmarker har försvunnit eller skadats och endast en liten andel har restaurerats eller återskapats. För att öka kunskapen och intresset för våtmarkernas värde är det viktigt med fortsatta satsningar på såväl information som till exempel vandringsleder och guidningar.

Kalmar län är ett av Sveriges kotätaste län vilket präglar odlingslandskapet. Övergödning är ett miljöproblem, inte minst i kustvattnet. Orsaken är bland annat läckage från jordbruket och utsläpp från avloppsanläggningar. En utmaning för länet är att fortsätta arbetet med att minska utsläppen från jordbruket med bibehållen sysselsättning och produktion.

Det finns en stark efterfrågan på ekologisk mat samtidigt som den ekologiska produktionen inte har ökat i samma takt. Medvetenheten om sambanden mellan jordbruk och livsmiljö, livsmedel och konsumtion måste öka för att skapa betalningsvilja dels för lokala och ekologiska produkter, dels för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Cirka 40 förorenade områden i länet bedöms utgöra mycket stor risk för människors hälsa och/eller miljön. Saneringsåtgärder pågår på flera håll men det behövs ökat statligt anslag om arbetet ska få önskad effekt inom rimlig tid.

Kalmar län är relativt nederbördsfattigt, genom regnskugga bakom småländska höglandet. Torka och vattenbrist har blivit en stor fråga som påverkar flera miljökvalitetsmål. Skyddet av råvatten för dricksvattenförsörjningen måste vägas mot samhällsplaneringens olika intressen.

Majoriteten av sjöar och vattendrag i länet uppnår inte god ekologisk status. Mer resurser behövs för att ge fler vatten med höga natur- och kulturvärden ett fullgott och långsiktigt skydd.

Många naturtyper vid kusten är hotade. De livsmiljöer som finns kvar är utsatta för slitage, muddring, övergödning och igenväxning. Kultur- och naturvärden måste få större fokus i både havsplanering och kommunal kustplanering.

Ska vi nå miljömålen måste vi hjälpas åt! Det är inte bara de stora besluten i samhället som har betydelse. Dina och mina val i vardagen gör stor skillnad. Här hittar du tips som är bra för miljön, din hälsa och ofta även din plånbok.

 

Använd miljömärkta kemiska produkter så långt det är möjligt. Se också till att förvara alla kemikalier utom räckhåll för småbarn. Vi vet att de miljömärkta produkterna åtminstone är mindre skadliga än sådana som inte är miljömärkta.

Produkter som säljs som antibakteriella eller ”behandlade mot dålig lukt” är ofta behandlade med biocider. Det är ämnen som är framtagna för att ta död på eller motverka olika organismer. Det är vanligt att träningskläder är behandlade med silver, triclosan eller triklokarban för att ta död på bakterier. Studier visar att när kläderna tvättas hamnar en stor del av det behandlande ämnet i tvättvattnet och därmed i avloppsreningsverket. Eftersom ämnena är inte bryts ned eller är mycket svåra att bryta ner hamnar de här ämnena i förlängningen i våra vatten eller i rötslam från reningsverket.

Vatten- och smutsavvisande textilier innehåller ofta perflourerade ämnen. Dessa ämnena bryts troligen inte ned alls i miljön. Var kritisk när du köper nya saker och köp kvalitet så att det blir mindre avfall.

Undvik att köpa textilier, gosedjur och kläder som är impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella eftersom farliga kemikalier vanligtvis har använts.

Undvik tröjor och andra kläder med plasttryck och skor av plast. De är ofta gjorda av mjukgjord plast, så kallad PVC eller vinyl som det också kallas. Mjukgjord plast innehåller en av de farligaste tillsatserna i plast, nämligen ftalater. Ftalater kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen.

Elektronik, textilier och leksaker innehåller ofta kemikalier som inte är bra för vår hälsa och miljön. Barn är en särskilt utsatt grupp eftersom de lever närmare damm på golvet och har en tendens att stoppa leksaker etc i munnen. De får en större exponering samt har ett större upptag och en kropp och organ som är under utveckling.

Använd din konsumentmakt

Som konsument har du rätt att få information om en vara inne­håller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Om du begär det, ska den som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen.

Butiksägaren har rätt att få samma information om varan från till­verkaren eller importören. För byggprodukter gäller att sådan information ska lämnas med produkten.

Även på produktionsplatsen kan problem uppstå för människors hälsa och miljön. Miljölagstiftningen är sämre i de länder där stor del av produktionen sker än den vi har i Sverige.

Bidrar till miljömålen: Generationsmålet, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

 

Utnyttja kollektivtrafiken mera

Ofta väljer vi transportform av gammal vana. Pröva att åka kollektivt till jobbet. Om du bara ska ta dig korta sträckor är det allra bästa om du kan gå eller cykla. Ju fler som lämnar bilen hemma desto mindre mängd luftföroreningar blir det.

Bidrar till miljömålen: Frisk luft, Begränsa klimatpåverkan.

Använd motorvärmare och välj dubbfria vinterdäck

Det räcker med att ha på motorvärmaren cirka två timmar åt gången. Stå inte på tomgång, och lär dig köra skonsamt så kallad ecodriving. Utsläppen av skadliga ämnen blir lägre om du gör på detta sätt. Moderna dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden är i de flesta situationer lika trafiksäkra som dubbdäck men det bildas inte lika mycket slitagepartiklar.

Bidrar till miljömålen: Frisk luft, Begränsa klimatpåverkan och Giftfri miljö.

Tvätta din bil i avsedd biltvätt och inte på garageuppfarten

När man tvättar bilen förorenas tvättvattnet med bland annat tungmetaller och oljerester. Föroreningarna består av metaller som kommer från själva bilen men även vägsmuts som består av partiklar från däck, asfalt, olja, bensin och salt med mera. Om man tvättar bilen på garageuppfarten eller på annan asfalterad mark rinner det förorenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och sen ofta direkt ut i en bäck, sjö eller Östersjön utan att först genomgå rening.

Eftersom föroreningarna från biltvätten är mycket giftiga för de organismer som lever i vattnet bör man istället tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall eftersom de har reningssystem och är anslutna till de kommunala reningsverken.

Det näst bästa alternativet är att stå på gräs eller grus istället för asfalt eftersom naturen då har en viss möjlighet att bryta ner föroreningarna och rena vattnet innan det tränger ner i marken. Då bör man använda såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo och man ska undvika avfettningsmedel.

Bidrar till miljömålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Använd alkylatbensin till din tvåtaktsmotor

Det finns cirka 1,3 miljoner fritidsbåtar i Sverige varav drygt 600 000 har utombordsmotorer. En stor del av utombordarna är 2-taktsmotorer. Tvåtaktsmotorer har dålig förbränning och upp till 30 procent av bränslet som du häller i din tvåtaktsmotor går oförbränt vidare ut till vatten och luft.

De värsta utsläppen från tvåtaktare är så kallade polyaromatiska kolväten (PAHer) och kväveoxider. Polyaromatiska kolväten finns i höga halter i avgaserna och utsläppen kan skada eller döda fiskyngel. De kan även ge irritation i ögon och hals och har en direkt cancerframkallande effekt på både människor och djur. Uppskattningar av utombordarnas utsläpp tyder på att de kan vara så höga som 15 000 ton kolväten per år. Vidare sker dessa utsläpp ofta i lugna, grunda vikar – områden som bland annat är viktiga för födsel av fisk. Om man istället använder alkylatbensin minskar utsläppen av farliga kolväten med 85–90% och utsläppen av kväveoxid med 30–60%

Bidrar till miljömålen: Frisk luft, Begränsa klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Om du har båt med latrintank

Töm latrintanken på avsedd plats och inte i Östersjön. Sedan den 1 april 2015 finns en lag som förbjuder att man släpper ut toalettavfall från fritidsbåtar i havet, sjöar och vattendrag. Även toalettavfall från fritidsbåtar bidrar till övergödningen. Utsläppet kan tyckas vara försumbart men bidrar till den samlade övergödningen, inte minst då antalet fritidsbåtar i Sverige är cirka 1,3 miljoner. Toalettavfallet är även ett estetiskt och sanitärt problem, särskilt om det släpps ut i innerskärgården eller nära en badplats. För att spara miljön och följa lagstiftningen är det viktigt att tömma avfallet på en mottagningsstation på land eller i det kommunala avloppet på båtklubben/gästhamnen.

Bidrar till miljömålen: Levande sjöar och vattendrag , Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Slipa och måla båten

Båtbottenfärger kan innehålla giftiga ämnen såsom koppar, irgarol, isotiazolin och zinkpyrition. De är mycket giftiga för livet i vattnet och kan även vara hälsoskadliga.

För att minska spridning av de giftiga ämnena när du ska måla båtbotten så använd giftfri färg och eller ingen bottenfärg alls, det går att göra rent mekaniskt.

När du slipar båtbotten så ha dammsugare inkopplad och presenning under båten för att kunna samla upp färgflagor etc.

Bidrar till miljömålen: Levande sjöar och vattendrag , Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Brandsläckare

Brandsläckaren i din fritidsbåt kan innehålla halon och ska i så fall bytas ut och återvinnas. Halon bryter ned för ozonskiktet och får inte användas av privatpersoner i dag. Kontrollera brandsläckaren nästa gång du tar en tur med båten.

Bidrar till miljömålen: Skyddande ozonskikt.

 ”Inte störa – inte förstöra” när du är ute i skogen

Skogen är mycket viktig för friluftslivet i Sverige. Därför måste vi gå varsamt fram och inte störa djuren eller förstöra växter, mark eller träd, forn – och kulturlämningar. Allemansrätten är något vi måste värna om.

Bidrar till miljömålen: Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Lär dig mer om skogen

Om du är skogsägare kan du delta på kurser och utbildningar som bl.a. Skogsstyrelsen ordnar. Genom utbildning kan du få veta hur du undviker skador på skogsmarken och kulturlämningar vid avverkning. Du kan till exempel lära dig att avvärja svampangrepp och vilka föryngringsmetoder som är lämpliga på din fastighet. Via Skogsstyrelsens "Mina Sidor" kan lära dig mer om din fastighet och vilka natur- och kulturmiljövärden som finns

Bidrar till miljömålen: Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Sköt om slåtterängar, trägärdesgårdar och stenmurar

Delta gärna i hembygdsföreningens slåttergillen och restaurering av gamla byggnader, trägärdsgårdar och liknande. Ta också gärna kontakt med lantbrukare som har slåtterängar och fråga om du kan hjälpa till. Slåtterängar har genom lång tids utmagring fått en rik flora. Det gör att insektsfaunan frodas, vilket i sin tur gynnar fågellivet. Den rika floran och faunan vill vi ha kvar, och slåtterängen är också ett viktigt kulturspår som ökar förståelsen för odlingslandskapets historia. Om vi inte sköter ängarna växer de igen. Även gamla byggnader måste skötas om vi vill ha dem kvar.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Plocka inte blommor som är fridlysta och fiska inte fredade arter

Att värna om och känna till fridlysta arter är viktigt, men många fler än de fridlysta arterna är hotade idag. De ovanliga växter och djur som finns med på rödlistan måste få en chans att återhämta sig.

Bidrar till miljömålen: Hav i balans samt levade kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.

Var aktsam med främmande arter

Ta inte med växter och djur från utlandet, och släpp inte ut dina akvariefiskar, burfåglar eller andra husdjur i den svenska naturen. Sprid inte heller växter från akvariet eller trädgårdsdammen.

Sätt inte ut signalkräftor eller andra djur- och växtarter i sjöar och vattendrag – inte ens i den minsta bäck! Visa hänsyn mot naturen. Växter och djur som inte hör hemma i vår miljö kan sprida sjukdomar till våra egna arter och även ta över de inhemska arternas miljöer och på så sätt tränga undan dem.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt växt- och djurliv.

Visa hänsyn mot naturen

Detta är särskilt viktigt när du åker motorbåt, fiskar eller lägger till med kanot längs stränderna. Strandmiljöerna är mycket värdefulla för de växter och djur som finns både i vattnet och på stranden. Samtidigt är de känsliga för störningar.

Bidrar till miljömålen: Hav i balans samt levade kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.

Värna kulturarvet

Hjälp till att bevara lämningarna av gamla kvarnar, flottningsleder, sjöbodar och andra spår efter människornas liv vid vattnet. Vårt kulturarv binder samman tidigare generationer med kommande, och kulturarvet är viktigt för att vi ska känna att vi ingår i ett sammanhang.

Bidrar till miljömålen: God bebyggd miljö

Stör inte omgivningen i onödan då du kör motorbåt nära land

Vi människor behöver kunna få känna lugn och ro och vistas i områden där störningarna är så låga som möjligt. Även sjöfåglarna är beroende av att få vara ostörda, särskilt under häckningstiden.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt växt- och djurliv.

Respektera bestämmelserna

Ta reda på vilka regler som gäller för fiske och skyddade områden i havsmiljön. Många djur och växter i havsmiljön är hotade, och vi måste alla hjälpas åt så att arterna kan återhämta sig och bli livskraftiga. Utan landstigningsförbud på öar och skär under vissa perioder skulle till exempel sjöfåglarna ha svårt att lyckas med häckningen. Sälar är också mycket känsliga för störningar.

Bidrar till miljömålen: Hav i balans samt levade kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.

Kör inte med terrängfordon över våtmarker

Vegetationen på våtmarker är mycket känslig. Fordon orsakar djupa spår som tar lång tid att läka och som kan leda till att våtmarken torkar ut. Utom i några få fall är terrängkörning på barmark förbjuden.

Bidrar till miljömålen: Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Minska ditt avfall och nyttja system för återvinning och kompostering

Om alla i Sverige minskar sitt hushållsavfall med fem procent varje år blir utsläppen av växthusgaser motsvarande 300 000 ton koldioxid lägre.

Bidrar till miljömålen: God bebyggd miljö.

Spara på energin

Du minskar ditt bidrag till växthuseffekten när du använder energin effektivare. I Sverige står hushållen för nästan hälften av koldioxidutsläppen. Spara energi till exempel genom att täta dragiga fönster och sänk värmen i bostaden när du reser bort. Se till att värmen från elementen kan komma ut i rummet och inte hindras av stora möbler som står framför. Använd mindre varmvatten genom att duscha istället för att bada och byt gärna till snålspolande duschmunstycke. Stäng av Stand by knapparna (dator, TV mfl) i ditt hem när du inte är hemma och när du sover.

Bidrar till miljömålen: God bebyggd miljö.

Använd miljömärkt tvätt- och diskmedel och undvik överdosering

Välj alltid fosfatfritt medel om du inte är ansluten till avloppsreningsverk. Medel märkta med Bra miljöval är alltid fosfatfria. Om vi tvättar våra kläder med tvättmedel som göder algerna blir visserligen kläderna lika rena som med andra medel, men våra sjöar, vattendrag och grundvatten blir övergödda.

Bidrar till miljömålen: Giftfri miljö och Ingen övergödning.

Välj miljömärkta hushållsprodukter

Våra hem är fulla med kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag (tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger med mera). För den enskilde konsumenten är det ofta svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. Genom att välja miljömärkta produkter (Bra miljöval, Svanen, EU-blomman, KRAV) kan man som konsument minska spridningen av farliga kemikalier och därmed även halterna av naturfrämmande ämnen i vatten. Det är också viktigt att inte använda mer kemikalier än nödvändigt.

Bidrar till miljömålen: Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag

Avlopp i hemmet

Om du har eget avloppssystem bör du se till att avloppsvattnet renas som det ska. Kolla med din kommun som vet vilka krav som gäller. En stor del av de gödande ämnen som kommer ut i vattendragen kommer från de omkring en miljon enskilda avlopp som finns i Sverige. I Kalmar län finns cirka 54 000 permanentboende med enskilt avlopp och cirka 8000 fritidshus.

Bidrar till miljömålen: Ingen övergödning.

Spola inte ner överblivna kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet

De största utsläppen av läkemedel till naturen kommer från hushållen. En del kommer dit på ”naturlig” väg genom att läkemedelsrester utsöndras med urin och avföring som hamnar i avloppssystem och reningsverk. Ytterligare en stor del genom att oanvända läkemedel spolas ner i avloppet i hushåll och på sjukhus. Oavsett om man har enskilt avlopp eller är kopplad till ett avloppsreningsverk så sker reningen till stor del med hjälp av bakterier. Om man tillför kemikalier såsom lösningsmedel eller läkemedel (exempelvis antibiotika) kan man störa bakterierna och på så vis försämra den biologiska reningen.

I reningsverk kan även kvalitén på slammet, som i många fall används som gödningsmedel, försämras. Ett annat problem är att våra reningsverk inte är anpassade till att bryta ner läkemedelssubstanser, som ofta är svårnedbrytbara. Detta leder till att läkemedelsresterna går oförändrade vidare ut i vattnet och numera hittar man läkemedelssubstanser i ytvatten.

Många läkemedelssubstanser är giftiga och kan framkalla mutationer och/eller hormonella störningar på vattenlevande organismer och bland annat vet man att hormoner kan störa könstillhörigheten hos fiskar som lever i närheten av reningsverk. Spridningen av antibakteriella läkemedel kan också leda till att fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Genom att lämna in kemikalie och läkemedelsrester på miljöstationer och Apoteket istället för att spola ner dem i avloppet kan man göra en stor insats för miljön och vår hälsa.

Bidrar till miljömålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag , Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans samt levade kust och skärgård

Brunnar kan äventyra grundvattennivån

Om du har en egen brunn eller om ditt vattenledningsvatten kommer från en kommunal brunn bör du vara extra sparsam med vattnet. Täta de kranar som droppar, spola inte vatten i onödan till exempel när du diskar eller duschar och vattna inte gräsmattan när det är brist på vatten. Slöseri av vatten kan leda till att grundvattennivån sjunker. Detta gäller särskilt torra somrar, och i synnerhet i områden nära havet. I brunnar nära havet kan saltvatten tränga in och förorena brunnsvattnet för lång tid.

Bidrar till miljömålen:  Grundvatten av god kvalitet 

Sortera ditt farliga avfall och lämna det till återvinning

Farliga ämnen kan komma ut och orsaka skada i miljön om du inte sorterar och lämnar in till återvinning. Var särskilt noga med färger, lösningsmedel, andra hushållskemikalier, batterier och elektronisk utrustning och tvätta inte penslar under vattenkranen när du målat.

Bidrar till miljömålen: Giftfri miljö och God bebyggd miljö

Återvinn din gamla frys eller kyl

Lämna den till en återvinningscentral så att det freon som den eventuellt innehåller tas om hand och inte läcker ut i miljön. Freon är en gas och när den når atmosfären skadas ozonskiktet som blir tunnare. Då minskar ozonets förmåga att skydda oss från den skadliga UV‑strålningen från solen.

Bidrar till miljömålen:  Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö.

Renovera och bygg med försiktighet i kustmiljöerna

För att våra genuina kustmiljöer inte ska försvinna helt när det småskaliga fisket upphör måste sommarstugeägare och andra som tar över behandla kulturarvet varsamt och respektfullt.

Bidrar till miljömålen:  God bebyggd miljö.

Använd mjällschampo utan zinkpyrition

Zinkpyrition är ett ämne som är godkänt att användas som konserveringsmedel i kosmetiska och hygieniska produkter samt som aktiv substans i mjällschampo.  Ämnet är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Det används också i båtbottenfärger, men tillåts endast i färger för båtar över 12 meter i yrkesmässigt bruk.

Bidrar till miljömålen:  Levande sjöar och vattendrag , Hav i balans samt levade kust och skärgård  och Ett rikt växt- och djurliv.

Vissa astmainhalatorer innehåller fortfarande freon

Var uppmärksam på att vissa astmainhalatorer fortfarande innehåller
freoner och byt därför om möjligt ut dem till freonfria alternativ. När freon kommer ut i atmosfären skadas ozonskiktet så att det blir tunnare. Då minskar dess förmåga att skydda oss från den skadliga UV-strålningen från solen.

Bidrar till miljömålen:  Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö.

Undvik hygienartiklar som innehåller ämnet triclosan

Triclosan är ett ämne som effektivt dödar bakterier och som ofta finns i tandkräm och deodoranter. Tyvärr är triclosan också extremt giftigt för vattenlevande organismer och undersökningar har visat att ämnet inte bryts ner vid rening i reningsverk. Nyttan av att använda triclosan i hygienprodukter har ifrågasatts av kemikalieinspektionen och det finns farhågor att ämnet kan bidra till att öka resistensen mot antibiotika hos bakterier. Genom att undvika hygienartiklar som innehåller triclosan minskar man spridningen av farliga ämnen i miljön.

Bidrar till miljömålen:  Levande sjöar och vattendrag , Hav i balans samt levade kust och skärgård  och Ett rikt växt- och djurliv.

Undvik hygienartiklar som innehåller små plastpartiklar (mikroplast)

Titta på innehållsförteckningen och köp inte hygienartiklar som innehåller polyethylene (pe) eftersom de då innehåller plast. Studier visar att Östersjön är förorenat av plastbitar som är så små så att vi inte ser dem, så kallade mikroplaster. Många av de här plastpartiklarna kommer från produkter såsom peelingkrämer, duschgel, tvål, tandkräm, raklödder, hudkrämer, smink med mera. När vi använder produkterna följer mikroplasterna med avloppsvattnet. En del fångas upp och fastnar i reningsverken men avsevärda mängder passerar och förorenar i slutändan Östersjön. Man har uppskattat att så mycket som 40 ton mikroplastet från kroppsvårdsprodukter når Östersjön varje år från länderna i Östersjöns avrinningsområde. I Östersjön äter plankton och musslor plastpartiklarna av misstag. Detta är negativt dels för att djuren inte får den näring de behöver och dels eftersom mikroplasterna sprids vidare till de större djuren som äter plankton och musslorna. I slutändan kan mikroplasterna hamna på våra tallrikar. Plasterna drar även till sig övriga miljögifter som fastnar på mikroplasterna, som även de äts upp och hamnar i djuren.

Bidrar till miljömålen:  Levande sjöar och vattendrag , Hav i balans samt levade kust och skärgård  och Ett rikt växt- och djurliv.

Spola inte ner överblivna kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet

De största utsläppen av läkemedel till naturen kommer från hushållen. En del kommer dit på ”naturlig” väg genom att läkemedelsrester utsöndras med urin och avföring som hamnar i avloppssystem och reningsverk. Ytterligare en stor del hamnar i naturen genom att oanvända läkemedel spolas ner i avloppet i hushåll och på sjukhus. Oavsett om man har enskilt avlopp eller är kopplad till ett avloppsreningsverk så sker reningen till stor del med hjälp av bakterier. Om man tillför kemikalier såsom lösningsmedel eller läkemedel (exempelvis antibiotika) kan man störa bakterierna och på så vis försämra den biologiska reningen.

I reningsverk kan även kvalitén på slammet, som i många fall används som gödningsmedel, försämras. Ett annat problem är att våra reningsverk inte är anpassade till att bryta ner läkemedelssubstanser, som ofta är svårnedbrytbara. Detta leder till att läkemedelsresterna går oförändrade vidare ut i vattnet och numera hittar man läkemedelssubstanser i ytvatten.

Många läkemedelssubstanser är giftiga och kan framkalla mutationer och/eller hormonella störningar på vattenlevande organismer och bland annat vet man att hormoner kan störa könstillhörigheten hos fiskar som lever i närheten av reningsverk. Spridningen av antibakteriella läkemedel kan också leda till att fler bakterier blir resistenta mot antibiotika. Genom att lämna in kemikalie och läkemedelsrester på miljöstationer respektive Apoteket istället för att spola ner dem i avloppet kan man göra en stor insats för miljön och vår hälsa.

Bidrar till miljömålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag , Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans samt levade kust och skärgård

Välj ekologisk producerad mat

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel.

Fodret till djuren är ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas.

Bidrar till miljömålen: Giftfri miljö, Ingen övergödning och Ett rikt odlingslandskap

Välj lokalt producerad mat eller åtminstone svensk

När vi äter svensk mat gynnas svenska bönder, en levande landsbygd och ett rikt odlingslandskap.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt odlingslandskap

Välj kött från djur som betat på naturbetesmark

Ett sätt att gynna den biologiska mångfalden är att se till att naturbete blir lönsamt, och det gör vi genom att konsumera till exempel nöt- och fårkött från sådan produktion.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Tips!

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats informerar om vilka oönskade ämnen som du kan stöta på i våra livsmedel.

Ett knep kan vara att välja produkter med så kort innehållsförteckning som möjligt så vet du att det inte finns små mycket tillsatser i.

 

Låt gräset på delar av din tomt vara oklippt

Du som har egen tomt kan gärna låta en del av den vara naturtomt, det vill säga låta buskar och stenar vara kvar och lämna gräset oklippt – eller slå det med lie på sensommaren. Fjärilar och småkryp av alla de slag frodas på mark där växtligheten är varierad och där det finns mycket blommor. Se till att det finns örter, buskar och träd som blommar vid olika tillfällen så att det finns nektar under vår, sommar och höst. Du kan bidra ännu mera till mångfalden genom att sätta upp holkar, skapa ett bihotell eller någon annan konstruerad naturmiljö i liten skala med syfte att öka artrikedomen, en så kallad kreotop.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt växt- och djurliv.

Ogräsbekämpa utan kemikalier

Bekämpningsmedel innehåller kemikalier som är ämnade att döda. Tyvärr leder användning av kemiska bekämpningsmedel till att bekämpningsmedelsrester sprids i miljön och man finner ofta rester i vatten. Ett exempel är ämnet glyfosat som finns i många av våra vanligaste ogräsmedel. Glyfosat är giftigt för vattenlevande djur och kan orsaka långsiktiga skador i miljön. Rester av glyfosat har påträffats i både grundvatten och vattendrag. Istället för att bekämpa ogräs och mossa med kemikalier bör man använda sig av mekaniska alternativ.

Bidrar till miljömålen: Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.

Städa inte för mycket i din trädgård

Odla gärna gamla svenska sorter av blommor och fruktträd. En variationsrik trädgård med många småmiljöer gynnar till exempel fåglar, fjärilar och igelkottar. Våra inhemska odlade sorter riskerar att försvinna om ingen odlar dem. Äldre sorter är också ofta härdigare än nyare sorter.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt växt- och djurliv.

Var rädd om bin, humlor och fjärilar

Många bin, humlor och fjärilar är pollinerare och hjälper till att befrukta våra åkergrödor. Enligt FN-organet FAO är 70 % av värdens grödor beroende av insekters pollinering. Utan dem minskar skördarna. Tänk på att bin och humlor behöver blommande växter hela växtsäsongen, så spar blommande väg- och åkerrenar, ängsmarker och slåttervallar spridda i odlingslandskapet. De behöver också gömställen och boplatser i renar, stenmurar och rösen.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Bevara döda träd

Låt den där gamla döda tallen stå kvar på tomten fast den kanske inte är så vacker. Insektslivet i döda gamla träd är rikt, vilket också drar till sig insektsätande fåglar. Genom att låta trädet stå förbättrar du möjligheten för den biologiska mångfalden.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Bränn inte avfallet – ta hand om det

Elda inte ditt trädgårdsavfall och annat skräp på tomten, utan kör det till närmaste miljöstation. Sådan förbränning ger stora utsläpp av partiklar, kolväten och dioxiner.

Bidrar till miljömålen: Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.

Tillför gödsel med varsamhet

Om du gödslar din mark bör du vara försiktig så att du inte överdoserar. Överskottet av de gödande ämnena kan hamna i grundvattnet och göra det skadligt att dricka – särskilt för små barn.

Bidrar till miljömålen: Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning.

Använd alkylatbensin i gräsklipparen, motorsågen och snöslungan

Om man använder alkylatbensin minskar utsläppen av farliga kolväten med 85–90% och utsläppen av kväveoxid med 30–60%. Det är positivt både för miljön och din hälsa!

Bidrar till miljömålen: Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.

Fyll inte igen vattenhål på dina marker

Alla groddjur är fridlysta i Sverige och ett flertal arter är hotade. Groddjuren behöver vattensamlingar för att kunna föröka sig och sprida sig. Att fylla igen småvatten är heller inte tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Bidrar till miljömålen: Ett rikt växt- och djurliv.

Sätt dig in i historien om du tänker återskapa en våtmark

På många våtmarker bedrev man förr slåtter och det kan finnas andra spår av det liv våra förfäder levde. Vi får inte förstöra detta kulturarv genom oaktsamhet. Tänk även på att det kan krävas en anmälan eller tillstånd för att anlägga eller restaurera en våtmark.

Bidrar till miljömålen: Myllrande våtmark och God bebyggd miljö.

Kontakt