Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram för miljömålen i Kalmar län

Om vi ska närma oss miljömålen behöver vi kraftsamla oss i länet och tillsammans engagera oss. Alla län har olika möjligheter och utmaningar och därför behövs ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Kalmar läns åtgärder är kopplade till vilka miljöutmaningar länet står inför och vilka områden vi i länet har möjlighet att påverka och behöver prioritera i det fortsatta arbetet med att nå miljömålen. 

Under 2021-2022 revideras och uppdateras det befintliga åtgärdsprogrammet för miljömålen.

I framtagandet av åtgärdsprogrammet har aktörer, kommuner, myndigheter, företag, branschorganisationer och föreningar föreslagits som åtagande. Dessa är välkomna att åta sig åtgärder ur programmet eller andra åtgärder som kopplar till åtgärder i programmet. Naturligtvis är aktörer som inte är föreslagna i programmet också välkomna att göra detsamma.

Från och med hösten 2016 följer Länsstyrelsen upp åtgärdsarbetet för att ta reda på hur det går och för att veta vad vi behöver prioritera i vårt samordningsuppdrag.

Bra att ni tagit beslutet att samverka mot miljömålen i Kalmar län! När ni har beslutat er för att genomföra en åtgärd skicka en e-post till Länsstyrelsens miljömålssamordnare, e-post finns längst ner i grå ruta. Ni kan också gärna kontakta oss för att diskutera åtgärder, möjligheter till finansiering eller för att knyta kontakter med andra aktörer som redan genomfört eller ska genomföra liknande åtgärder.

Programmets åtgärder har till största del tagits fram i samverkan med flera olika aktörer i länet under de senaste åren.

Vi vill diskutera åtgärder med föreslagna aktörer löpande för att möta framgång med åtgärderna. Den processen kommer att se olika ut beroende på åtgärd och aktör. Så långt det är möjligt vill vi diskutera åtgärderna i redan befintliga nätverk, nära verksamheterna i länet.

För några åtgärder och sektorer behöver vi starta nya samarbeten för att komma framåt tillsammans. Kontakta oss gärna om ni har idéer på samarbeten kopplat till åtgärdsarbete.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)