ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Videon beskriver hur länsstyrelsen stödjer arbetet med att förebygga och behandla drogmissbruk, som är en del av de globala målen i Agenda 2030.

Regional årlig uppföljning

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp genomförandet av de nedan beslutade insatserna i den Regionala ANDT-strategin och handlingsplanen och delge det till de samverkande myndigheterna och kommunerna.

Regionala ANDT-strategin och handlingsplanen 2017-2021 Pdf, 7.9 MB.

Under 2022 kom det en ny nationell ANDTS-strategi, och därför pågår nu ett arbete med att ta fram en ny regional ANDTS-strategi för Kalmar län.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

ANDTS-material

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Broschyr om ANDT för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)