Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets regionala uppföljning av miljömålen är här

Barn rider på vit häst i skogen.

Foto: Sofie Backman, Länsstyrelsen Kalmar län

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en uppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Uppföljningen beskriver tillståndet i miljön och visar åtgärder som genomförts i respektive län. Sammantaget visar årets uppföljning på ett behov av ökad takt i åtgärderna för att målen ska nås.

Årets uppföljning av miljömålen visar att:

 • Många insatser som bidrar till miljömålen genomförs runt om i landet av kommuner, företag, organisationer och myndigheter
 • Förbättringar märks inom vissa områden tack vare tidigare insatser. I många fall tar det dock lång tid innan effekter av åtgärder märks i miljön. Uppföljningen visar att de flesta målen är svåra att nå till 2030 och att utvecklingstrenden ofta är negativ. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka för att målen ska kunna nås.
 • Sveriges miljömål, som i vår har funnits i 25 år, ger förutsättningar för ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av detta. Arbetet med miljömålen är Sveriges sätt att arbeta med de miljömässiga delarna i Agenda 2030, världens gemensamma agenda för hållbar utveckling.

Ingen förändring i Kalmar län

I Kalmar län har tolv av de sexton miljömålen relevans och följs upp. Uppföljningen av dessa visar att inga ändringar har skett vad det gäller bedömningarna av miljömålen från förra året. Precis som då har bara två av målen en positiv utveckling: frisk luft och bara naturlig försurning.

De mål som har en negativ utveckling är:

 • Ett rikt odlingslandskap
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • Levande skog

Uppföljningen i Kalmar län visar alltså att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås till 2030, trots att flera åtgärder görs.

Att det inte går så snabbt framåt i miljömålen beror till viss del på att naturen har så tröga system. Det kan ta flera decennier innan en åtgärd får effekt, säger Karin Löfström, hållbarhetsstrateg på Länsstyrelsen Kalmar län.

Karin poängterar att det är viktigt att fortsätta göra åtgärder, på alla nivåer. Och det finns flera goda exempel från 2023:

 • Samtliga kommuner i länet jobbar på att inventera tillgång på skugga i utomhusmiljöerna i förskola och skola. Solskydd och träd på förskolor och skolor minskar risken för hög exponering av UV-strålning och minskar risken för hudcancer.
 • Två vandringshinder har åtgärdats i Döderhultsbäcken och restaureringsåtgärder har gjorts i Hagbyån, Halltorpsån, Vindån och Nävraån med fiskevårdsmedel som tilldelats kommuner och vattenråd.
 • Borgholm energi har åtgärdat ett vandringshinder i Hornsjöns utlopp.
 • Alla kommuner arbetar för att ställa om sin egen fordonsflotta till fossilbränslefri.
 • Sydved genomför kontinuerligt naturvårdande skötsel hos sina leverantörer.
 • Länsstyrelsen Kalmar län, flera energibolag, Handelskammaren, Region Kalmar län och Energikontor Syd är med i en nystartad länsgrupp om elförsörjning.
 • Flera kommuner håller på att göra om grönytor till äng samt skapa öppna sandmarker.
 • Länsstyrelsen Kalmar län har tillsammans med Skogsstyrelsen gjort en film om restaurering av våtmarker som ska fungera som inspiration för skogsägare.

Kalmar läns uppföljning av miljömålen hittar du på RUS webbplats.

Regional årlig uppföljning av miljömålen i Kalmar län, RUS Länk till annan webbplats.

Samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss