Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Kalmar läns luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljö eller har intressen i luftvårdsfrågor. Som medlem i luftvårdsförbundet bidrar man aktivt till att verka för en bättre luftmiljö i Kalmar län samt bidrar till upprätthållandet av miljöövervakningen av länets luftmiljö.

Uppdraget

Kalmar läns luftvårdsförbund har till uppgift att samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningarnas spridning och påverkan inom regionen. Förbundet fungerar även som ett nätverk för utbyte av idéer och erfarenheter. Förbundets arbete styrs av Miljöbalken, dess förordningar och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Klimat- och hälsorelaterat

Luftföroreningar ger upphov till ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Globalt sett påverkas även vårt klimat av luftföroreningar genom att de har en bidragande effekt till bland annat växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Lokala och regionala luftföroreningsutsläpp bidrar till ökad försurning och övergödning av mark och vatten.

Miljöövervakning

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet. Ett övervakningsprogram förbundet deltar i är Krondroppsnätet, vilket är en samordnad övervakning av luftföroreningars effekter med avseende på försurning, övergödning och marknära ozon. Andra mätningar som förbundet är delaktiga i är nedfallsmätningar med fokus på metaller i mossa samt kvicksilverhalter i insjöfisk. Förbundet samordnar också kommunernas kontroll av tätortsnära luftkvalitet.

Nyttan

Kommunerna kan använda mätdata som förbundet har tagit fram för att se ur de klarar uppsatta miljökvalitetsnormer för utomhusluft, som planeringsverktyg vid planarbete, uppföljning av de regionala miljömålen som ligger till grund för åtgärder och kontroll. Företag kan exempelvis använda mätdata vid planering av investeringar och förändringar i verksamheten.

Ny webbplats

Kalmar läns luftvårdsförbund delar nu webbplats med luftvårdsförbunden i Kronobergs och Jönköpings län.

Luftvårdsförbunden i Sydost Länk till annan webbplats.

Kontakt

Luftvårdsförbundet Kalmar län

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss