Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Planeringsunderlag för vindkraft

På nationell nivå har riksdagen fastställt målet att Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040. Samtidigt förväntas elanvändningen öka kraftigt de kommande decennierna. Vindkraft är en energikälla med stor potential att bidra till detta mål och att möta det ökade elbehovet.

Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad

I januari 2021 presenterade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. I strategin finns ett förslag på hur en ökad årlig elproduktion från vindkraft motsvarande 100 TWh kan fördelas per län. Fördelningen är baserad på länens nuvarande elanvändning samt tillgång till lämpliga områden, valda enligt ett antal kriterier och med hänsyn till andra intressen.

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördelningen för sydostlänen och dagens (juni 2022) vindkraftsproduktion per år är:
LänFördelning per län (TWh)Status juni 2022 (TWh)
Blekinge0,50,17
Kalmar31,3
Kronoberg20,37

Planeringsunderlag

Det underlag som tagits fram inom den nationella strategin har vidareutvecklats inom projektet Fånga vinden i sydost.

Vindbruksplaner har digitaliserats i GIS och ett publikt kartverktyg (webbGIS) har upprättats där information som prioriterade områden, planerade projekt och intressekonflikter kan studeras inom sydostlänen. Genom att digitalisera vindbruksplanerna och presentera dem i ett gemensamt planeringsunderlag möjliggörs ett bättre samarbete och en helhetssyn över vindkraften i sydost.

En skattning av potential vid generationsväxling (repowering), det vill säga effekten av att ersätta äldre vindkraftverk med moderna större verk, har gjorts för befintliga äldre vindkraftverk. Detta är speciellt aktuellt för Kalmar och Blekinge län där en stor andel av vindkraftverken närmar sig sin tekniska livslängd.

Publikt kartverktyg, webbGIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan finns samma webbGIS-karta inbäddad på den här sidan.

Interaktiv karta (webbGIS)

Lämpliga områden

Vi har delat in de lämpliga områdena för vindkraft i tre klasser: klass 1, klass 2 och klass 3.

Klass 1: Området krockar inte med några andra för oss kända markanvändningsintressen. Område där möjligheter till samexistens finns, inga kända konflikter ur ett nationellt perspektiv genom denna analys.

Klass 2: Omfattar intressen där det finns vissa möjligheter till samexistens, men möjligheterna måste undersökas närmare.

Klass 3: Omfattar intressen med inga eller små möjligheter till samexistens.

Vi har använt oss av de markanvändningsintressen som ingår i den nationella strategin för vindkraft.

Öland

För Ölandskommunerna har vi gjort analys av vilka områden som utgör klass 3, det vill säga områden med inga eller små möjligheter till samexistens. För lämpliga områden för vindkraft på Öland hänvisar vi till vindkraftsplanen för Borgholms och Mörbylånga kommun.

Geodata

Under projektets gång har det tagits fram geodata som är samlad i webbGIS:et. Om du vill ha dessa separat finns de i länkar från vår externa Geodatakatalog här under.

Projektet Fånga vinden i sydost

Tanken är att den nationella strategin och dess fördelning ska förankras på regional nivå. Som en del i detta har Energikontor Sydost tillsammans med länsstyrelserna i sydost arbetat vidare med den nationella strategin. En del i detta arbete är ett planeringsunderlag för vindkraft i sydost.

Projektet Fånga vinden i sydost, Energikontor Syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindbruksplaner har digitaliserats i GIS och ett publikt kartverktyg (webbGIS) har upprättats där information som prioriterade områden, planerade projekt och intressekonflikter kan studeras för hela sydost. Genom att digitalisera vindbruksplanerna och presentera dem i ett gemensamt planeringsunderlag möjliggörs ett bättre samarbete och en helhetssyn över vindkraften i sydost.

Vid genomgång av befintliga verk görs en skattning av potential vid generationsväxling (repowering), det vill säga effekten av att ersätta äldre vindkraftverk med moderna större verk. Det är speciellt aktuellt för Kalmar och Blekinge län.

Hinder för vindkraft

Inom projektet Fånga vinden i sydost har hinder sammanställts för att utnyttja den potential som vindkraften har.

Rapport: Vindkraftsetablering i sydost - hinder och förslag på lösningar Pdf, 1.1 MB.

Möjligheter till samexistens

Försvarsmakten hade under budgetår 2020 uppdrag att analysera jämförbara länders erfarenheter av samexistens med vindkraft. Under 2021 fanns ett uppdrag där försvarsmakten ska redovisa hur de bidrar till samexistens med samhällsintressen som till exempel vindkraft. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har varit en aktiv part i dessa uppdrag genom att ta fram underlag till försvarsmakten. Försvarsmakten har sedan redovisat sina uppdrag, i februari 2022 (FM2022-2142:1) och oktober 2022 (FM2022-14512:1).

Under Fånga vindens projekttid har regelbundna samtal och möten skett som en del av FOIs arbete med att ta fram rapporten Möjligheter till samexistens mellan försvarsmaktens verksamhet och utbyggd vindkraft (FOI-R--5293--SE) och före det även en första delrapport. FOI medverkade även på Fånga vindens slutkonferens Energiting 2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss