Klimat och energi

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
  • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
  • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas genom att:

  • Använda energi på ett effektivare sätt
  • Minska utsläppen av växthusgaser
  • Producera mer förnybar energi

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.  

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.

Kalmar län vill vara en pionjärregion i arbetet med att reducera koldioxidutsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Vi kallar det för nooil.länk till annan webbplats

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

Kontakt