Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Avveckla och avregistrera stiftelse

En stiftelse kan upphöra eller behöva avvecklas av olika anledningar. Här finns information om upplösning av olika typer av stiftelser.

Anledningarna till att en stiftelse upphör eller behöver avvecklas kan vara olika. Vanligast är att stiftelsen förbrukat sina tillgångar för ändamålet samt att skulder saknas. Ibland kan en stiftelse behöva avvecklas i särskild ordning. Det kan många gånger behövas särskilt tillstånd för att stiftelsen ska kunna förbruka sina tillgångar.

Alla stiftelser kan även upplösas genom att de försätts i konkurs av domstol. Stiftelser som bedriver näringsverksamhet kan upplösas genom likvidation efter att en domstol fattat beslut om det och utsett likvidator.

En vanlig stiftelse upphör i regel genom att den förbrukat alla sina tillgångar för sitt ändamål samt saknar skulder.

Många gånger är det bestämt i stiftelsens föreskrifter att endast avkastningen får användas till ändamålet, eller att kapitalet inte får förbrukas. Då kan inte stiftelsen upplösas genom att använda alla sina medel utan att dessa föreskrifter ändras eller upphävs. För det krävs i regel Kammarkollegiets tillstånd genom så kallad permutation.

Ansök om permutation av stiftelse, Kammarkollegiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vissa fall kan äldre stiftelser med litet kapital få tillstånd till upplösning av Länsstyrelsen utan att behöva ansöka om permutation hos Kammarkollegiet.

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge en stiftelse tillstånd till att förbruka stiftelsens tillgångar för stiftelsens ändamål eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta.

Om inte nedanstående förutsättningar är uppfyllda kan stiftelsen vända sig till Kammarkollegiet och ansöka om permutation för att möjliggöra en upplösning av stiftelsen.

Stiftelselagen Länk till annan webbplats.

Ansökan

Skicka följande handlingar:

 • ansökan om tillstånd om att förbruka stiftelsens tillgångar (blankett)
 • beslutsprotokoll där beslut fattats om att förbruka stiftelsens tillgångar för ändamålet. Om det nuvarande ändamålet inte kan följas måste beslut fattas om vilket näraliggande ändamål stiftelsen vill tillgodose istället.
 • räkenskaper som visar stiftelsens tillgångar de senaste tre åren
 • redogörelse för hur stiftelsen varit förhindrad att främja sitt ändamål de senaste fem åren.

En del stiftelseförordnanden innehåller föreskrifter med instruktioner om hur en upplösning av stiftelsen ska gå till. Det kan till exempel stå att stiftelsens styrelse eller förvaltare får fatta beslut om att upplösa stiftelsen och vad som ska ske med stiftelsens tillgångar.

En sådan föreskrift är giltig om stiftelsen bildades före 1996 då stiftelselagen trädde i kraft, samt att beslutet om att upplösa stiftelsen enligt föreskrifterna är villkorat av en händelse som ligger utanför styrelsens, förvaltarens eller stiftarens kontroll. För en stipendiestiftelse kan det till exempel vara föreskrivet att stiftelsen ska upplösas om skolan vars elever ska få stipendier har upphört.

En stiftelse som bildats 1996 eller senare kan inte upplösas med stöd av ett upplösningsförbehåll. En sådan stiftelse upplöses vanligen genom att tillgångarna förbrukas för ändamålet. Är inte det möjligt så måste stiftelsen ansöka om permutation.

En insamlingsstiftelse upphör om den saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.

En insamlingsstiftelse kan även upphöra genom att styrelsen eller förvaltaren fattar beslut om att stiftelsen ska upphöra med sin verksamhet, samtidigt som den har förbrukat sina tillgångar för ändamålet.

Ibland kan det finnas bestämmelser i stiftelsens föreskrifter som gör att det inte är möjligt att använda delar av insamlingsstiftelsens tillgångar för ändamålet. Innan stiftelsen kan upplösas måste dessa föreskrifter ändras eller upphävas för vilket det i regel krävs Kammarkollegiets tillstånd genom så kallad permutation.

I en pensionsstiftelse är styrelsen under vissa villkor skyldig att fatta beslut om upplösning av stiftelsen (likvidation) oavsett vad som kan ha föreskrivits i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

Grunder för upplösning (likvidation)

En pensionsstiftelse ska träda i likvidation om

 1. stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt otillräckliga för sitt ändamål
 2. stiftelsens medel inte längre kan anses behövliga för sitt ändamål
 3. arbetsgivaren blivit försatt i konkurs
 4. arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen i samband därmed överföres till annan.

Beslut om likvidation

När pensionsstiftelsens styrelse fattat beslut om likvidation ska de lägga fram ett förslag till fördelning av stiftelsens medel. De som representerar arbetstagarna ska omedelbart få förslaget och förslaget ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur stiftelsen har rätt att till Länsstyrelsen anmäla klander mot förslaget till fördelning. Anmälan ska skickas in inom en månad från den dag då förslaget blev offentligt på arbetsplatsen.

Sedan medel vid likvidation avsatts för den skuld pensionsstiftelsen själv ådragit sig, betalar stiftelsen förfallna pensionsbelopp.

Återstående medel används i första hand till inköp av försäkring för arbetstagares och efterlevandes pensionsfordringar.

I andra hand används medlen till understöd åt arbetstagare och efterlevande.

Skulle medel finnas kvar i stiftelsen efter det används dessa till välgörande eller annat allmännyttigt ändamål som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Länk till annan webbplats.

I en personalstiftelse är styrelsen under vissa villkor skyldig att fatta beslut om upplösning av stiftelsen (likvidation) oavsett vad som kan ha föreskrivits i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar.

Grunder för upplösning (likvidation)

En personalstiftelse ska träda i likvidation om

 1. stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt otillräckliga för sitt ändamål
 2. stiftelsens medel inte längre kan anses behövliga för sitt ändamål
 3. arbetsgivaren blivit försatt i konkurs
 4. arbetsgivaren upphör med sin näringsverksamhet utan att stiftelsen i samband därmed överföres till annan enligt bestämmelserna.

Det är också vanligt att en personalstiftelse upplöses genom att alla medel används upp för ändamålet. Det kan antingen ske genom att arbetsgivaren gottgör sig för kostnader den haft inom ramen för stiftelsens ändamål eller genom att stiftelsen förbrukat medlen för ändamålet.

Beslut om likvidation

När personalstiftelsens styrelse fattar beslut om likvidation ska de lägga fram ett förslag till fördelning av stiftelsens medel. De som representerar arbetstagarna ska omedelbart få förslaget och förslaget ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Den som omfattas av stiftelsens ändamål har rätt att till Länsstyrelsen anmäla klander mot förslaget till fördelning. Detta ska ske inom en månad från den dag då förslaget blev tillgängligt på arbetsplatsen.

Sedan medel vid stiftelses likvidation avsatts för den skuld stiftelsen själv kan ha ådragit sig, används återstående medel till att främja välfärd för dem som omfattas av stiftelsens ändamål.

Lag om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Länk till annan webbplats.

Avregistrering

När en stiftelse har upplösts måste detta anmälas till Länsstyrelsen för avregistrering av stiftelsen ur stiftelseregistret. Anmälan ska göras av behörig företrädare för stiftelsen.

Till anmälan om avregistrering måste en reviderad slutredovisning för stiftelsen bifogas. För att stiftelsen ska kunna avregistreras måste det av redovisningen framgå att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder.

Om stiftelsen har bedrivit näringsverksamhet eller annan verksamhet ska även ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att verksamheten ska upphöra och stiftelsen avregistreras.

Om en insamlingsstiftelse ska avregistreras innan det har gått två år som stiftelsen saknat tillgångar måste även ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att upphöra med insamling av medel och den verksamhet stiftelsen bedrivit samt att upplösa stiftelsen.

Om stiftelsen har upplösts på ett riktigt sätt fattar Länsstyrelsen beslut om avregistrering. En kopia av beslutet skickas till Skatteverket.

Anmäl avregistrering i vår e-tjänst

Du som är registrerad som registertecknare, ordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant (och ersätter en ordinarie styrelseledamot) för en stiftelse kan anmäla avregistrering i vår e-tjänst.

Du måste vara inloggad för att använda e-tjänsten.

Länsstyrelsen i Östergötland hanterar stiftelseärenden i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss