Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg
 • undersökningsarbete inom ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Så här ansöker du om dispens från terrängkörningsförbudet

 1. Fyll i e-tjänsten så noggrant du kan.
 2. Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för ansökan. Men gäller det körning i ett naturreservat, där det enligt föreskrifterna är förbud mot terrängkörning, tas det dock ut en avgift. 
  Ansökningsavgiften är då 2 900 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). För markägaren är ansökan alltid avgiftsfri. 
  Avgiften sätts in på Länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk inbetalningen med sökandes namn och/eller fastighetsbeteckning.

Viktigt att tänka på

 • Sök i god tid. Det kan ta sex månader att få dispens.
 • Om du får dispens är det viktigt att du har med dig en kopia på beslutet ut i terrängen när du kör. Handlingen ska kunna visas upp på uppmaning av en naturvårdsvakt eller polis.

Anmäl otillåten körning i terräng till polisen

Otillåten körning i terräng anmäls till polisen som är tillsynsmyndighet i frågan.
Ring polisen på telefonnummer 114 14. 

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad, Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

I halländska vatten får du köra vattenskoter på de allmänna farlederna och i ett antal andra godkända områden. 

 

Områden där vattenskoter får användas i Halland

Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun får vattenskoter användas från hamnen i Falkenberg och i den allmänna farleden, avgränsad till 200 meter nordväst om mittlinjen enligt markerad farledssträckning, samt i ett område som markerats med röd
begränsningslinje i ovan karta.

Halmstads kommun

I Halmstads kommun får vattenskoter användas från småbåtshamnen i Halmstad och i den allmänna farleden, avgränsad till 200 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning.

Hyltes kommun

I Hyltes kommun finns endast sjöar, dessa har inga tillstånd för vattenskoter. Allmänna farleder saknas. 

Kungsbackas kommun

I Kungsbacka kommun får vattenskoter användas i den allmänna farleden 109, avgränsad till 200 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Vattenskoter får även användas från Lerkils hamn och i vissa delar ut till den allmänna farleden.

Laholms kommun

I Laholms kommun får vattenskoter användas i Laholmsbukten i ett område som markerats med röd begränsningslinje, se kartbild i filerna ovan. Vattenskoter får även köras från Ejdervägens förlängning rakt västerut till området. Vattenskoter får även användas i delar av Långsjön.

Varbergs kommun

I Varbergs kommun får vattenskoter användas från Getteröns småbåtshamn och i den allmänna farleden, avgränsad till 120 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning.

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, polisen Länk till annan webbplats.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Kustbevakningen om det handlar om kusten, Mälaren eller Vänern.

Vattenskoter, Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Att köra snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses dock tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det förbjudet att passera/köra på annans mark om det kan uppstå skada.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss