Skyfallsliknande regn i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13FS 2022:4

Utkom från trycket den 27 april 2022

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om vattenskyddsområde för Nedre Ätran i Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommuner;

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutat att bilda vattenskyddsområdet Nedre Ätran i Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommun. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken om följande i skyddszonen.

Skadliga ämnen

1 § Fordonstvätt är förbjuden. Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.
Uppställning av tankbilar, tankbilssläp eller andra transportbehållare, rymmande mer än 250 liter, och som innehåller petroleumprodukter eller övriga hälso- eller miljöfarliga produkter är förbjuden. Undantag gäller transporter.
Lagring av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter utan sekundärt skydd är förbjuden.
Lagring av sammanlagt mer än 250 liter petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter med sekundärt skydd får inte ske utan anmälan.

Avfall

2 § Lagring, utfyllnad och deponering av avfall är förbjuden. Lagring av farligt avfall samt massor med okänd föroreningsnivå är förbjuden.
Undantag gäller för:

  1. lagring som sker i nederbördsskyddade, låsbara och brandsäkra utrymmen utrustade med sekundärt skydd samt
  2. enskilda hushålls lagring av farligt avfall som uppkommit i det egna hushållet.

Upplag

3 § Upplag av snö från andra ytor än inom skyddszonen är förbjudet.
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet.

Dagvatten

4 § Nyanläggning av dagvattenanläggning från trafikerade ytor eller från fler än en fastighet med avledning direkt till ytvatten får inte ske utan tillstånd.

Gödsel

5 § Lagring av naturgödsel och biogödsel får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller lagring som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.
Spridning av avloppsslam eller humanurin är förbjuden.

Växtskyddsmedel

6 § Spridning av kemiska växtskyddsmedel är förbjuden från och med den 1 november till och med den 31 mars. Förbudet gäller yrkesmässig spridning samt hästgårdar. Undantag gäller för punktbekämpning av skogsplantor.
Jord- och vattenslagning av plantor som behandlats med växtskyddsmedel är förbjuden.

Andra bestämmelser

7 § Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av de kommunala nämnderna för miljöfrågor i Falkenbergs, Varbergs och Hylte kommun.

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor i berörd kommun (Falkenberg, Varberg eller Hylte). I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor i berörd kommun (Falkenberg, Varberg eller Hylte). Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses nödvändiga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor i berörd kommun (Falkenberg, Varberg eller Hylte). I samband med sådan prövning kan respektive nämnd föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. 2 och 2 a §§ miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.

Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten via telefonnummer 112.

Skyltning

8 § Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) ansvarar för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar som passerar genom området. Skyltarna bekostas av Falkenbergs vatten & renhållnings AB (FAVRAB) som är VA-huvudman. Annans mark får, enligt 7 kap. 22 § miljöbalken tas i anspråk för detta. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB). Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

Övergångsbestämmelser

9 § Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart när vattenskyddsområdet träder i kraft, även om de överklagas.
Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med två år efter beslutet vunnit laga kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har lämnat in en ansökan om tillstånd till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor i berörd kommun (Falkenberg, Varberg eller Hylte).


Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir anmälningspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med två år efter beslutet vunnit laga kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld hos den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor i berörd kommun (Falkenberg, Varberg eller Hylte).
Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med två år efter beslutet vunnit laga kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet.

Definitioner

Andra ytor

Med andra ytor avses ytor utanför skyddszonen.

Avfall

Med avfall avses ett föremål eller ämne som definieras enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.
Med avfall enligt dessa föreskrifter avses inte hushålls-avfall från enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda kärl för regelbunden sophämtning. Inte heller de förpackningar som ska återvinnas anses här som avfall.


Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten, betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter.
Trädgårdsavfall som uppkommer på den egna tomten betraktas inte som avfall enligt dessa föreskrifter.

Växtskyddsmedel

Med växtskyddsmedel avses kemiska växtskyddsmedel som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.

Biogödsel

Med biogödsel avses rötrester från biogasanläggning där stallgödsel, foder, slakteriprodukter och liknande produkter har rötats.

Dagvattennät

Med dagvattennät avses det system som är ordnat för att avleda det vatten som avrinner från gator, vägar, tak och andra konstruktioner i samband med regn och snösmältning. Skogsbilvägar med diken inkluderas inte.

Deponering

Med deponering avses förvaring på land eller i vatten och där förvaringen inte sker i väntan på användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under transport. Deponering omfattar även användande av avfall för anläggningsändamål.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 4 § i avfallsförordningen (2020:614).

Fordon

Med fordon avses ett transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.
Fordonstvätt
Med fordonstvätt avses all tvätt av fordon, d.v.s. även tvätt av eget fordon på egen mark.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i enlighet med 14 kap. 2 § miljöbalken.

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg, t.ex. i samband med målning av ett enskilt bostadshus, ska också anses vara hantering för hushållsbehov.
Hälso- eller miljöfarliga produkter

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter enligt Kemikalie-inspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar eller b) varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen c) petroleumprodukter som bensin, motorolja m.m. eller d) vätskor och fasta material som innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.

Jord- och vattenslagning

Med jord- och vattenslagning avses mellanlagring i mark eller i vatten av plantor i väntan på utplantering.

Lagring

Med lagring avses förvaring på land eller i vatten som kan förorena mark eller vatten. Lagringen varar längre tid än en vecka och där förvaringen sker i väntan på användning, återvinning, bortskaffning eller omlastning under transport.

Naturgödsel

Med naturgödsel avses avföring och urin från husdjur, vilket också innefattar boskap, avseende minst en djurenhet enligt 2 kap. 3 § i miljöprövningsförordningen (2013:251). Även om naturgödsel köps in och lagras ingår det till en mängd av över en djurenhet.

Nyanläggning

Med nyanläggning menas det som anläggs efter det att föreskrifterna träder i kraft och inte det som redan är befintliga anläggningar.

Punktbekämpning

Med punktbekämpning avses om en planta sprutas med växtskyddsmedel för hand utan spill så att man bara träffar den plantan med medlet. Behandlas många plantor inom ett område är det inte punktbekämpning.

Sekundärt skydd

Med sekundärt skydd avses a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller c) dubbel-mantlade rörledningar eller d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan fångas upp från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne.

Upplag

Med upplag avses här plats på mark eller i vatten för uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter samt snö. Plats på mark för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är inte att betrakta som upplag.

Uppställning

Med uppställning avses sådan parkering som har en varaktighet längre än 12 timmar och där fordonet lämnas obevakat.

Yrkesmässig

Med yrkesmässig avses sådan verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte avser att markera gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Ytvatten

Med ytvatten avses hela vattenvolymen i vattendrag, sjö, tjärn, damm, å, bäck eller dike som någon gång under året är vattenförande.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

BRITTIS BENZLER
Anna Helsing Abrahamsson (Miljövårdsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss