Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:8

Utkom från trycket den 30 augusti 2021.

Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2021 – den 30 juni 2022
(Diarienummer 218-6825-21).

Länsstyrelsens beslut

Med hänvisning till Viltförvaltningsdelegationens beslut, om övergripande riktlinjer
för skötsel av älgstammen, från sammanträde den 20 augusti 2021, dnr 104-5892-21, och med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3 a, 52 b, 59 §§, bilaga 2 jaktförordningen (1987:905) samt 33 och 45 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort samt förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer, beslutar Länsstyrelsen att följande ska gälla för älgjakten under jaktåret 2021/2022. Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 59 § jaktförordningen, att detta beslut ska gälla utan hinder av att det överklagas.

Älgförvaltningsområde

Detta beslut omfattar älgförvaltningsområden som är registrerade av Länsstyrelsen i Hallands län med stöd av 5 § (NFS 2011:7). Indelning har gjorts till fyra älgförvaltningsområden. Notera att indelningen inte alltid följer administrativa gränser som län, kommun etc., se karta bilaga 2.

Älgskötselområde

Jakttiden inom älgskötselområde är från den 8 oktober 2021 - den 31 januari 2022. Älgskötselområdet ansvarar för att tilldelning och avskjutning av älg följer godkänd skötselplan. Älgskötselområden ska, om nödvändigt, fatta nya beslut om åtgärder under pågående jakttid som syftar till att tilldelade älgar fälls. Utöver detta ska ett älgskötselområde, enligt 15 § NFS 2011:7, delta i samråd samt
utföra inventeringar. Spillningsinventeringen ska sammanställas och redovisas enligt Länsstyrelsens anvisningar. Med kalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret. Länsstyrelsen erinrar även om de bestämmelser som gäller för eftersöksplikt enligt 28 § första stycket jaktlagen, om användningen av hund enligt 16-17 §§ jaktförordning (1987:905) samt anmälan av jaktresultat och inbetalning av fällavgift enligt 52 b §. Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift i enlighet med 49 § i samma förordning.

Licensområde

Jakttiden inom licensområden är från den 8 oktober 2021 - den 31 januari 2022. Med kalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret. Kalv får fällas istället för vuxen älg. Länsstyrelsen erinrar även om de bestämmelser som gäller för eftersöksplikt enligt 28
§ första stycket jaktlagen, om användningen av hund enligt 16-17 §§ jaktförordning (1987:905) samt anmälan av jaktresultat och inbetalning av fällavgift enligt 52 b §. Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift i enlighet med 49 § i samma förordning.

Om licensområdets storlek medger ska tilldelning ske med varannan kalv och varannan vuxen. Första tilldelade älg ska alltid vara en kalv. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 33 § jaktlagen licens till varje enskilt licensområde. Består licensområden av från varandra skilda jaktområden, ska avskjutningen ske i förhållande till delområdenas storlek. Om tilldelningen är så låg att en årlig kvotering på enskilda
områden inte kan göras åligger det jakträttsinnehavaren att anpassa jakten på delområdena efter tidigare års avskjutning. Om en fördelning inte sker kan Länsstyrelsen föreskriva en begränsning av antal älgar (tjur, ko, kalvar) som får fällas på vart och ett av de olika områdena.

Tabell 1. Tilldelningsarealer i hektar för licensområde inom respektive älgförvaltningsområde:

Tilldelning

Norra

Centrala

Östra

Södra

kalv

550

500

400

300

vuxen

1100

1000

810

800

Oregistrerad mark, kalvområde

Jaktområden som ej registrerats av Länsstyrelsen som älgjaktområde får jaga ett obegränsat antal årskalvar under perioden: den 8 oktober – den 12 oktober 2021 (5 dagar). Med kalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret. Länsstyrelsen erinrar även om de bestämmelser som gäller för eftersöksplikt enligt 28 § första stycket jaktlagen, om användningen av hund enligt 16-17 §§ jaktförordning
(1987:905) samt anmälan av jaktresultat och inbetalning av fällavgift enligt 52 b §. Den som jagar är skyldig att betala viltvårdsavgift i enlighet med 49 § i samma förordning.

Anmälan av fälld älg

Då älg fällts ska detta anmälas inom två veckor till länsstyrelsens databas på www.älgdata.se, eller andra rapporteringssystem såsom databasen Viltdata hos Svenska Jägareförbundet. Utförlig information angående rapportering av fälld älg går att läsa på www.älgdata.se.
Den som påbörjat rapportering till en databas måste fullfölja rapporteringen i samma databas.

Slutrapportering - anmälan om avslutad jakt

Registrerade älgjaktsområden ska alltid slutrapportera till länsstyrelsens databas på www.älgdata.se, senast två veckor efter jakttidens utgång. Detta gäller även för dem som rapporterat fällda älgar i andra rapporteringssystem t.ex. Viltdata. Uppgift om bankgiro och OCR-nummer tillgängliggörs omedelbart genom slutrapporteringen.

Älgavgift

Avgiften för en vuxen älg är 1 000 kronor och 100 kronor för en kalv. Med kalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret.
Avgiften ska betalas av den som har rätt att tillgodogöra sig fälld älg senast två veckor efter jakttidens utgång. Uppgift om bankgiro och OCR-nummer tillgängliggörs omedelbart efter slutrapporteringen.
Avgift ska betalas även för älg som fälls i samband med skyddsjakt. Den som fäller en till synes otjänlig älg kan omgående begära en besiktning utförd av person som är särskilt utsedd av Länsstyrelsen, alternativt polis eller veterinär.Befrielse från fällavgift kan endast lämnas efter särskilt beslut från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen rekommendationer

  • Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts.
  • Inom älgskötselområden ska jakten under den senare delen av jaktperioden främst vara riktad mot områden med risk för omfattande älgbetesskador eller viltolyckor.
  • Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, mellan och inom år.
  • Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen.
  • Avlysningsjakt som metod inom älgskötselområden rekommenderas under senare delen av jakttiden om avskjutningsmålen är svåra att uppnå.
  • Hela hjortviltsamhället behöver hamna i balans med foderresurserna. I områden med täta stammar av annat hjortvilt som dovhjort och rådjur, bör jakten därför även inriktas på att minska antalet mindre hjortdjur.
  • För att kunna utvärdera uppsatta mål förväntas jägare och markägare bidra till de inventeringar som rekommenderas inom älgförvaltningen.

Information

Regeringen har den 6 maj 2021 beslutat om nya jakttider som regleras i
jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. De beslutade ändringarna innebär bland annat att Länsstyrelsens bemyndigande att bestämma över älgjakttidens längd tas bort. Istället får älg jagas i älgskötselområden och licensområden under en fast period från den 8 oktober till och med den 31 januari. Jakttiden på oregistrerad mark permanentas till de fem första dagarna av älgjakten, det vill säga den 8 oktober till och med den 12 oktober.

Hur beslutet får överklagas

Detta beslut kan beträffande fällavgiften överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. Länsstyrelsens beslut enligt 33 § jaktlagen får inte överklagas. En överklagan ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län, som måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från kungörelse. I annat fall kan överklagandet inte tas upp till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Du bör också tala om varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat till stöd för överklagandet bör dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till halland@lansstyrelsen.se. – För en part som företräder det allmänna räknas överklagandetiden om tre veckor från den dag då länsstyrelsens beslut
meddelades.


Beslut i ärendet har fattats av landshövding Brittis Benzler efter föredragning av
naturvårdshandläggare Martin Broberg. I ärendets handläggning har biträdande
naturvårdsdirektör Karin Valtinat deltagit.

BRITTIS BENZLER

Martin Broberg

ISSN 0347-1535

Bilaga

Älgförvaltningsområden

Karta över älgförvaltningsområden

Karta. Färglagda områden i kartan visar länets älgförvaltningsområden, ÄFO. Varje
älgjaktområde är registrerat till ett ÄFO. Uppgift om ÄFO framgår av det meddelande
som lämnas till varje enskilt älgjaktområde. Observera att indelningen inte alltid följer
andra administrativa gränser såsom län, kommun etc.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss