Bästeträsk

Bästeträsk

Bästeträsk med omgivande skogsmarker, alvarmarker och myrar uppvisar naturvärden som i många avseenden är unika till och med ur ett internationellt perspektiv, och reservatet kan komma att ingå i Gotlands nästa nationalpark. Här kan du uppleva en särpräglad gotländsk vildmark med både havsörn och kungsörn.

Naturreservat Bästeträsk är ett av Gotlands största naturreservat och omfattar dels den 665 hektar stora sjön Bästeträsk (Gotlands största sjö!), dels drygt 800 hektar av omgivande skog, myrar, alvarmarker och klapperstensstränder. I den sydvästligaste delen av reservatet finns även ett mindre område med lövskog och ängsmark – Hässleänget.

Sin storlek till trots är Bästeträsk förhållandevis grund: Största djupet är bara 4,5 meter, och större delen av sjön är avsevärt grundare. Sjön saknar i stor utsträckning högre vatten-vegetation, men bestånd av vass och ag förekommer dels i sjöns sydvästra del, dels norr om Stor- och Lillholmen. Stora delar av sjöns centrala delar har en bottenvegetation av kransalger. Av fisk förekommer gädda, mört, sarv, sutare, abborre samt sik och stensimpa(enda sötvattenslevande bestånden på Gotland). Nästan hela sjön omges av en strand-barrikad bestående av en isförskjuten, 0,5-1 meter hög strandvall av delvis blockrikt grus. I den centrala delen av sjön ligger öarna Storholmen och Lillholmen, som båda till stor del är klädda med lågvuxen tallskog.

Hässleänget, som har en areal av cirka 10 hektar, har närmast karaktären av lövskog dominerad av ek och ask. Hela området har tidigare varit ängsmark, och många av askarna bär spår av att tidigare ha klappats (hamlats). I delar av området finns gott om hassel. Numera hävdas cirka 4 hektar av änget åter på traditionellt sätt. I norr är skogen fuktig och har delvis karaktären av sumpskog. På askarna och ekarna växer ett flertal sällsynta arter lavar och vedsvampar, och den fuktiga lövskogen hyser landets förmodligen individrikaste bestånd av större agatsnäcka, en sällsynt och kalkkrävande landsnäcka.

Omgivningarna kring Ar präglas i hög grad av den kalkindustri som tidigare har funnits här. Ahrs bruk anlades redan 1650 och bedrev verksamhet här fram till 1990. Påtagliga spår av kalkbrytningen utgör två numera vattenfyllda stenbrott. Det nordvästra brottet är sommartid en populär badplats som fått namnet ”Blå lagunen”. Här finns bland annat parkeringsplats och toalett.
Mer information om Blå lagunen

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon utanför de vägar och parkeringsplatser som markerats på bifogade karta
 • använda motorbåt eller annan motordriven farkost,
 • vistas på någon av öarna Falholmen, Storholmen och Lillholmen under tiden 15 mars-15 juli,
 • bryta kvistar eller på annat skada levande eller dött träd eller buske,
 • avsiktligt skada, döda eller samla in insekter eller mollusker,
 • göra upp öppen eld. Medhavd grill får dock användas

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2001
Socken: Fleringe
Karaktär: Insjö/alvarmark/myrmark och barrskog
Areal: 1494 hektar (813 ha land/681 ha vatten)
Markägare: Privata, Visby Stift, Region Gotland och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Bästeträsk ligger I Fleringe socken på norra Gotland.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss