Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östigården i Yttertyg

Östigårdens bruna fasad sett framifrån

Bönderna i Hälsingland började efter sekelskiftet 1800 bygga sina bostadshus i två våningar. Östigårn i Yttertyg från 1829 är ett tidigt exempel som visar att även mindre gårdar belägna i socknens utkanter kunde byggas på detta vis. Brokvisten är med sina rokokofomer typisk för trakten.

Östigården i Norra Ytteryg, Storhaga 18:1, var tidigare bodland till Storhaga 13 i Ljusdals socken. Genom en hemmansklyvning blev gården en egen fastighet någon gång mellan 1750 och 1770.

Parstugan - i två våningar med dubbla kammare - uppfördes 1829 av bonden Olof Pehrsson. 1846 lät han måla den västra kammaren på bottenvåningen. Målningarna, som tillskrivits ljusdalsmålaren Anders Ädel, föreställer jordbrukaren och de fyra årstiderna i form av kvinnogestalter. Det kan även vara Ädel som har utfört det övriga måleriet i huset, bland annat i form av fint schablonmåleri och marmoreringar. Huset är en timmerbyggnad där endast knutraderna och förstukvisten av färilatyp har varit målade; knutarna med röd slamfärg och förstukvisten med oljefärg. Huset har ursprungligen haft blyspröjsade fönster, men när några av dom renoverats har man ersatt blyet med spårfalsade spröjsar. På taket sitter tvåkupigt tegel ovanpå tidigare stickspåntak. Stickspånet ersatte i sin tur ett tidigare vedtak.

Huset är en överloppsbyggnad, det vill säga den står idag oanvänd och renoveringen som genomfördes 1993–1995 var av skyddskaraktär. Renoveringsarbetena utfördes med stor noggrannhet och skicklighet, med utvalda material av hög kvalitet.

Östigården

Skyddsföreskrifter för Östigården i Yttertyg

Skyddsområdet omfattar fastigheten Storhaga 18:1.

Skyddsföreskrifterna gäller för parstugan från 1829.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Ändringar av byggnadens rumsindelning eller andra åtgärder som innebär ingrepp i bärande stomme får inte göras.
  3. Fast inredning såsom golv, tak, lister, paneler, dörrar, dörr- och fönderfoder samt eldstäder får inte tas ort eller på annat sätt förändras. Befintliga utskikt får inte tas bort, målas över eller på annat sätt förändras.
  4. Byggnaden ska i samråd med Länsstyrelsen underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana matieral och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  5. Skyddområdet ska hållasi sådan skick att miljöns karaktör inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.
På gården för Östigården ligger även ett bostadshus och vi ser en sjö i bakgrunden.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1997
Typ av bebyggelse: Bondgård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss