Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vem kan söka bidrag?

Enskilda personer, kommuner, föreningar, stiftelser, bolag och samfund som äger eller förvaltar kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Bidrag beviljas endast om det kan antas att det kulturhistoriska värdet kommer att bevaras för framtiden.

Hur mycket kan du få i bidrag?

Beroende på typ av åtgärd och objektets karaktär kan bidrag vanligtvis beviljas med 25 – 75 procent av de kulturhistoriskt motiverade överkostnaderna.

Bidrag kan sökas för följande:

 • För att bevara byggnader eller byggnadsdetaljer som idag saknar användning, men som är viktiga för den kulturhistoriska miljön, så kallade överloppsbyggnader
 • Antikvarisk projektering, medverkan och dokumentation
 • Att behålla traditionella material eller viss traditionell byggnadsteknik
 • Arbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader som kräver specialistkompetens exempelvis konservator
 • Kategorirenoveringar av sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer, exempelvis ladulandskap.

Bidrag beviljas generellt inte till:

 • Åtgärder som påbörjats innan länsstyrelsen fattat beslut om bidrag
 • Åtgärder som kan få kyrkoantikvarisk ersättning
 • Åtgärder på byggnader och mark som ägs av staten
 • Underhållsåtgärder som målning av fönster eller omläggning av tak. Undantag kan göras för överloppsbyggnader som har särskilt stort kulturhistoriskt värde
 • Åtgärder som finansieras med ROT-avdrag
 • Byte av fönster
 • Byggnader vars förfall har gått för långt
 • Rekonstruktioner, annat än i mycket särskilda fall
 • Invändiga arbeten. Undantag kan göras för inredning som har särskilt stort kulturhistoriskt värde och byggnader som är byggnadsminnen eller av byggnadsminnesklass
 • Installationer som dragning av el, värmeanläggningar, VVS-dragningar, eldstäder med mera
 • Standardhöjande åtgärder, det vill säga åtgärder som direkt höjer byggnadens standard och därmed byggnadens ekonomiska värde
 • Byggnader som flyttats under de senaste 100 åren samt att flytta byggnader
 • Informationsmaterial, filmer eller böcker. Undantag kan göras för angelägna projekt som rör kulturmiljöer i Gävleborgs län
 • Privatpersons egen arbetsinsats. Dock kan eget arbete utgöra del av egen finansiering i projektet

Vid fördelningen av bidrag prioriteras

 • Byggnader/anläggningar skyddade som byggnadsminnen enligt 3 kapitlet kulturmiljölagen.
 • Byggnader/anläggningar inom kulturreservat skyddade enligt miljöbalken.
 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader/anläggningar inom riksintresseområde för kulturmiljövården.
 • Av Länsstyrelsen särskilt utpekade kulturmiljöer/insatser.
 • Andra värdefulla kulturmiljöer som är av särskild lokal eller regional betydelse.
 • Kulturmiljöer som är eller avses bli tillgängliga för allmänheten.
 • Objekt där fastighetsägaren har möjlighet till egen ekonomisk insats eller annan medfinansiering.
 • Kompletta ansökningar inkomna i tid.

Om du beviljas bidrag gäller följande

 • Projektet ska följas av en antikvarisk medverkande som godkänns av Länsstyrelsen.
 • Beslutet villkoras med krav på hur arbetet ska utföras, vilken dokumentation som krävs med mera.
 • Du som sökande ansvarar för projektets genomförande och anlitar själv hantverkare, antikvarie med mera.
 • Bidraget betalas ut efter att slutbesiktningsintyg och rekvisition med verifikationer på kostnader skickats in och godkänts av Länsstyrelsen.

Karttjänst

Här i Länsstyrelsens karttjänst kan du bland annat se om objektet är skyddat som byggnadsminne eller ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården.

Länsstyrelsens karttjänst, webbgis Länk till annan webbplats.

Det här behövs för en komplett ansökan

Följande ska finnas med i din ansökan:

 • En tydlig beskrivning av objektet, inklusive planritning, karta, nytagna fotografier med mera. Fotografierna ska visa både detaljer och hela miljön på längre avstånd.
 • En arbets-/projektbeskrivning där det framgår vilka åtgärder som planeras, hur arbetet ska genomföras och med vilka material och metoder. Som beställare är det lämpligt att du börjar med att ta fram detta underlag i samarbete med en antikvarie innan du begär in offerter eller kostnadsberäkningar.
 • Beskrivning av material och metoder: Åtgärder finansierade med bidragsmedel ska utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till bidragsobjektets kulturhistoriska värden.
 • Offerter. Du behöver specificerad kostnadsberäkning för hela projektet. Minst två offerter från olika utförare bör bifogas. Offerterna ska vara beräknade på åtgärder redovisade i arbetsbeskrivningen. Entreprenören som utför arbete finansierat med bidragsmedel ska ha dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Offert för antikvarisk medverkan. Beslut om bidrag villkoras med att projektet ska följas av en medverkande antikvarie. Du kan söka bidrag för kostnaden. Bifoga offert i ansökan.
 • Fullmakt. Om du som söker inte äger fastigheten behöver du en fullmakt från lagfaren fastighetsägare.

Om ett byggnadsminne berörs kan du behöva ansöka om tillstånd

Om bidragsansökan berör ett byggnadsminne kan du också behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen till ändring av byggnadsminne. Bifoga uppgift om diarienummer och datum på ditt tillstånd om du redan fått det, eller skicka in ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminne till gavleborg@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle. Blankett finns längre ner på sidan.

Byggnadsminnen

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Observera att sista ansökningsdag är 10 december för att säkert komma med i nästa års beredning av bidrag. För senare inkomna ansökningar kan prövning inte garanteras.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Länsstyrelsens arbete med kulturmiljöer

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att länets kulturmiljöer bevaras och brukas på bästa sätt. När vägar och andra större anläggningar planeras i länet, bevakar vi att värdefulla kulturmiljöer skyddas så långt det är möjligt. Vi bevakar även de kulturhistoriska värdena i länets kulturmiljöer som är av riksintresse. Utifrån Kulturmiljölagen och Miljöbalken hanterar Länsstyrelsen bland annat frågor om skydd och tillstånd som rör:

 • Fornlämningar
 • Byggnadsminnen
 • Kyrkor
 • Begravningsplatser
 • Kulturreservat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss