Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nors ångsåg

Hela gården med vattnet intill

Mycket få av de vid slutet av 1800-talet vanligt förekommande ångsågarna finns bevarade idag. Nors ångsåg har lyckligtvis bevarats intakt med komplett maskinell utrustning och alla byggnader bevarade.

Nors ångsåg i Järvsö är ett av de många mindre sågverk som anlades i Norrlands inland under senare delen av 1800-talet. Deras produkter såldes framför allt på den lokala marknaden - till skillnad från de stora sågarna vid kusten, vilka exporterade större delen av sina trävaror. De mindre ångsågarna fick en relativt enhetlig utformning över hela landet - stora såghus i trä med intilliggande brädgårdar.

Även vid Nors ångsåg är såghuset av trä, en regelkonstruktion med ytterpanel av liggande fasspontade bräder. Maskinhuset är däremot murat av tegel och putsat. På grund av brandrisken är det placerat med ett mellanrum om tre meter till sågbyggnaden. Eldfaran var stor vid sågverken och brandskyddsförordningarna stränga.

Byggnaderna i anslutning till ångsågen

Sågens bebyggelse

Sågbyggnaden och maskinhuset vid Nors ångsåg byggdes under åren 1897–1898 av Jon Hansson på gården Björs i Nor. Till en början drevs sågen av ett handelsbolag, men från 1909 var Hansson ensam ägare till sågen. Sedan dess har den gått i arv inom släkten. Från början av 1900-talet arbetade tolv man på sågen. 1901 byggdes en arbetarkasern i två våningar strax norr om såghuset. Där var det möjligt för några av sågverksarbetarna att få en bostad för sig och sin familj. Lägenheterna hade vardera ett rum och kök. Till arbetarbostaden hörde även ett uthus med förråd, vedbodar och sommarbostad - samt en byggnad med stall, smedja och kolbod.

1923 byggdes maskinhuset om, då en ny ångmaskin och panna installerades. Den ursprungliga plåtskorstenen revs och ersattes med en ny murad av tegel. 1937 byggdes spånhuset.

Sågningen upphörde 1956. Då verksamheten lades ner revs sågverksbyggnadens intagsbrygga och utkastränna samt virkesmagasinet, stavhuset och kolhuset. Intagsbryggan och utkastsrännan rekonstruerades vid en restaurering 1984–1985, då även en del skador på byggnaderna åtgärdades.

Nors ångsåg idag

Samtliga bevarade byggnader vid Nors ångsåg är välbevarade, både exteriört och interiört. Maskineriet i pannhuset och såghuset är intakt. Dessutom finns en mängd tillbehör kvar. De flesta andra äldre sågar har rivits eller fått förfalla. Därför utgör Nors ångsåg en unik miljö - samtidigt som den är i högsta grad representativ för det en gång så omfattande sågverksbeståndet i Norrlands inland.

En vit byggnad med hög skorsten i tegel.

Skyddsföreskrifter för Nors ångsåg

Skyddsområdet omfattar del av fastigheten Nor 4:2 enligt karta.

Skyddsföreskrifterna gäller för följande byggnader; såghus, maskinhus, spånhus/dass, arbetarbostad, uthus och smedja/stall/kolbod.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna inom skyddsområdet får inte utan länsstyrelsens tillstånd, rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. I byggnadernas inre får ingrepp i stommen inte göras, inte heller ändring av eller ingrepp i sågverkets maskineri eller annan fast inredning och utrustning i byggnader som tillhör fastigheten.
  3. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Skyddsområdet ska vårdas på ett sådant sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1993
Typ av bebyggelse: Såg
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss