Kvarteret Springer 4

Husets fasad är ljusgrön med ett brädstaket mot gatan.

Springer 4 har troligen det äldsta av kvarterets fem bostadshus. Timmerbyggnaden i en våning uppvisar flera stildrag som är typiska för 1700-talets senare hälft. Uthuslängan revs 1981, på grund av rötskador i stommen. Kvarteret Springer 4 blev byggnadsminnesförklarat år 1990.

Springer 4 har troligen det äldsta av kvarterets fem bostadshus. Timmerbyggnaden i en våning uppvisar flera stildrag som är typiska för 1700-talets senare hälft. Det gäller bland annat takformen - med valmad gavelspets. Det är därför troligt att huset byggdes vid den tiden.

Som brukligt var är fasaderna mot gatan klädda med gulmålad locklistpanel medan gårdssidan är rödfärgad. Taket är täckt med enkupigt tegel. Uthuslängan revs 1981, på grund av rötskador i stommen. I dess ställe uppförde man en tillbyggnad i en och en halv våning till bostadshuset. Inom fastigheten finns även en fristående sjöbod av timmer klädd med locklistpanel.

Den smala lilla gården som vetter mot vattnet.

Skyddsföreskrifter för kvarteret Springer 4

Skyddsområdet omfattar fastigheten Brynäs 9:4.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader belägna inom skyddsområdet.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna inom skyddsområdet får inte rivas, flyttas, byggas om eller tillbyggas eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Rumsindelningen i det äldre bostadshuset och sjöboden får inte får inte förändras genom bortagande av eller ingrepp i bärande väggar eller andra bärande byggnadsdelar.
  3. Byggnaderna ska underhållas med sådana material och metoder som deras kulturhistoriska värde kräver. Detta arbete bör ske i samråd med länsstyrelsen.
  4. Tomtmarken ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1990
Typ av bebyggelse: Fiskargård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss