Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvarteret Springer 2

Huset är smalt och tre våningar högt med en grön-beige färg. Det löper även ett högre staket runt fastigheten av brädor vilket skyddar insynen.

Springer 2 består av ett timrat bostadshus i två våningar, sammanbyggt med en längre uthuslänga. Bostadshuset byggdes enligt ritningar av Anders Wahlqvist år 1801, men fick sitt nuvarande utseende i samband med en ombyggnad vid 1800-talets slut. Kvarteret Springer 2 blev byggnadsminnesförklarat år 1990.

Springer 2 består av ett timrat bostadshus i två våningar, sammanbyggt med en längre uthuslänga, vilken delvis inretts med boningsrum. Bostadshuset byggdes enligt ritningar av Anders Wahlqvist år 1801, men fick sitt nuvarande utseende i samband med en ombyggnad vid 1800-talets slut.

Fasaderna är klädda med liggande och stående fasspontpanel och försedda med en rik dekorativ utsmyckning i form av hörnpilastrar, profilerade listverk och fönsterfoder samt olika typer av fönsteröverstycken. Gatufasaderna är symmetriskt komponerade med hjälp av flera blindfönster.

Uthusbyggnaden har samma typ av fasadbeklädnad och utsmyckning. Invändigt har boningshuset och uthuslängan byggts om vid olika tillfällen. Åtskilliga äldre snickerier som fyllningsdörrar, lister, foder och väggpaneler har dock bevarats. Längst i norr på tomten finns ytterligare en mindre ekonomilänga i resvirke, klädd med stående pärlspontpanel.

Huset sett snett från sidan

Skyddsföreskrifter för Kvarteret Springer 2

Skyddsområdet omfattar fastigheten Brynäs 9:2.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader belägna inom skyddsområdet.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna inom skyddsområdet får inte rivas, flyttas, byggas om eller tillbyggas eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Byggnadernas rumsindelning får inte förändras genom bortagande av bärande väggar. Övriga arbeten i bggndernas intre som medför ingrepp i äldre väggar, tak, golv, dörrar, fönster, snickerier eller annan fast inredning ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaderna ska underhållas med sådana material och metoder som deras kulturhistoriska värde kräver. Detta arbete bör ske i samråd med länsstyrelsen.
  4. Tomtmarken ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1990
Typ av bebyggelse: Fiskargård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss