Kvarteret Kollegan 1

Huset har en grå-vit fasad som är fint utsmyckad med ett rött tak och flera skorstenar.

Bostadshuset på tomt nr 1 i kvarteret Kollegan uppfördes 1877–1879 efter ritningar av byggmästaren Erik Ramström. Byggherre var magistern och godsägaren Carl Gustaf Säterstrand. Kollegan 1 blev ett påkostat stenhus. Att en sådan byggnad uppfördes så långt från stadens centrum var vid denna tid högst anmärkningsvärt, först vid sekelskiftet blev Staketgatan en fashionabel bostadsmiljö. Kvarteret i övrigt var bebyggt med trähus av en mycket enkel sort, vilka tillkommit efter det att 1869 års stadsbrand förstört hela detta kvarter.

Nybyggnaden i kvarteret Kollegan tillkom i en brytningstid, då de traditionella borgargårdarna började ersättas av moderna hyresfastigheter. Byggnaden visar också drag av båda dessa byggnadssätt. Gårdsanläggningens form är av den traditionella sorten, med en inre gård vilken är omsluten av en vinkelbyggd bostadslänga i två våningar längs med Staket- och Skeppargatan, samt en uthuslänga i en och en halv våning inåt kvarteret.

Ytterligare drag som ansluter till den förindustriella tidens borgargårdar är att bostadshusets entréer är vända åt gården. En gård som man når genom en körport från Skeppargatan. I andra avseenden var byggnaden fullt modern, framför allt genom sin standard. Det fanns till exempel rinnande vatten i varje lägenhet redan från början. Även förekomsten av tamburer till lägenheterna var nytt. Fasadens arkitektur i sparsmakad nyrenässans var i högsta grad tidsenlig. Bottenvåningens tyngre putsrustik kontrasterar mot en tunn kvaderristning i den övre. Hörnpartier och taklist accentueras genom dekorativa element som pilastrar och volutformade konsoler.

De förnämsta lägenheterna låg längs Staketgatan, medan flygeln mot Skeppargatan rymde smålägenheter. I uthuset fanns stall, vedbodar, avträde och brygghus.

Renoveringar och förändringar

De mest omfattande förändringar som skett sedan byggnadstiden var omkring år 1900 då man inredde en butikslokal i gathuset och byggde på gårdshuset med en hel övervåning. 1913 tillkom en separat avträdesbyggnad i trä på gården och 1922 byggdes gårdshusets vedbod om till garage. I övrigt har byggnaderna och gårdsmiljön bevarats i nära nog ursprungligt skick fram till vår tid.

Under åren 1985–1986 genomgick fastigheten omfattande renovering med målsättningen att bevara så mycket av den ursprungliga karaktären som möjligt. Renoveringen skedde med hjälp av statligt bostadslån med tilläggslån. I gatufasaderna har originalfönstren med innanfönster bevarats. Invändigt har den ursprungliga planlösningen och rumsanvändningen bibehållits med mycket små förändringar. De ursprungliga snickerierna har även de bevarats. Körporten åt gården har försetts med en ny port, som noggrant anpassats till byggnadens arkitektur.

Uthuslängan rymmer nu gemensamhetslokaler, medan avträdet fungerar som soprum. I trapphallarna och något bostadsrum har ursprunglig dekorativ målning rekonstruerats.

Gången från innergården är målad i en aprikos färg och på väggarna står det "Orenade här undanbedes".

"Orenade här undanbedes" står skrivet i gången.

Skyddsföreskrifter för Kvarteret Kollegan 1

Skyddsområdet omfattar hela fastigheten Norr 4:1.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader belägna inom skyddsområdet: bostadshus, utomhuslänge och torrdass.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnader inom skyddsområdet får inte utan länsstyrelsens tillstånd förändras till sitt yttre, rivas, flyttas eller byggas om.
  2. I byggnaderna får det inte tas åtgärder som medför ingrepp eller ändring i grundmurar eller stomme. I bostadshuset får inte göras ändring i rumsindelning eller planlösning.
  3. I bostadshuset får inga ingrepp göras på ursprunglig eller äldre fast inredning: snickerier, brädgolv, eldstäder, taklister, takrosetter etcetera.
  4. interiörer i vissa rum i bostadshuset får inte utan länsstyrelsens tillstånd byggas om, målas över eller på annat sätt förändras. Dessa rum är: trapphusen med våningsplan samt salong och sal i lägenheten Norra Skeppargatan 16 C, 1 trappa upp till vänster.
  5. Gärden med huvudsak grusad yta ska behålla nuvarande karaktär. Ändringar av användning, ytbeläggning, planteringar och belysning får inte göras utan länsstyrelsens godkännande.
  6. Fastigheten - byggnader och gård - ska underhållas så att det kulturhistoriska värde inte minskar. Den ska i samråd med länsstyrelsen ägnas för sitt bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och metoder som det kulturhistoriska värdet kräver.
Innergården innehåller en grusgång, ett litet grönområde och är målad i en aprikos färg.

Innergården

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1989
Typ av bebyggelse: Bostadshus
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss