Engelska byggningen

Den vita radhuslängan i Strömsbro

Kronobränneriet upphörde bränningen 1845 och såldes till det nybildade textilföretaget, Gefle Manufactur AB 1849. Engelska byggningen byggdes 1854 efter ritningar av C A Setterberg. Den uppfördes som bostad för de brittiska förmän och verkmästare som arbetade vid textilfabriken. Radhuslängan, efter brittisk förebild är ett av Sveriges äldsta radhus.

Befolkningen i Strömsbro upplevde naturligtvis nedläggningen av den enda stora arbetsplatsen bränneriet som ett starkt hot, vilket dock snabbt kom att avvärjas i och med att det nybildade textilföretaget, Gefle Manufactur AB köpte hela anläggningen för att bygga en fabrik. Denna byggdes efter engelsk modell, eftersom man i England låg långt framme vad det gällde textiltillverkning. De svenska intressenterna tog hjälp av en engelsk specialist inom textilbranschen, William Owen vilken anställdes som fabrikör och ansvarig arbetsledare. Det nya företaget utvecklades snart till ett av de största textilföretagen i landet och intar som sådant en viktig plats i den svenska industrialismens historia.

Då den nya textilfabriken byggdes i Strömsbro vid mitten av 1800-talet krävdes det snabbt fler bostäder. Arbetarkaserner och tjänstemannabostäder uppfördes även de huvudsakligen efter engelska förebilder.

Stadsingenjörens planer

Den Engelska byggningen är ett intressant exempel på bostadsbyggandet i Strömsbro under 1850-talet. 1853 gjorde den dåvarande stadsingenjören Johan Henrik Rosenbaum en ny stadsplan för Gävle stad och Strömsbro. Han följde i stort Kierrulfs rutnätsplan, med den förändringen att han gjorde de ännu obebyggda tomterna större och planlade tre torg.

1870 utvidgade Rosenbaum planen norrut längs landsvägen, en plan som aldrig kom att förverkligas. 1879 utvecklade stadsingenjör Almegren och stadsarkitekt E A Hedin Rosenbaums ursprungliga plan. Nya kvarter tillkom i huvudsak österut.

Engelska byggningen byggdes 1854 efter ritningar av C A Setterberg. Den uppfördes som bostad för de brittiska förmän och verkmästare som arbetade vid textilfabriken. Radhuslängan, efter brittisk förebild är ett av Sveriges äldsta radhus. Byggnaden var indelad i tre sektioner med två lägenheter vardera. Lägenheterna i två plan hade en gemensam trappa till övervåningen. I bottenvåningen fanns dagligrum och kök och i övre våningen två sovkamrar.

1940 förlängdes radhuset norrut med det så kallade nya flickhemmet, en bostad för kvinnliga fabriksarbeterskor. Denna tillbyggnad är, liksom det ursprungliga radhuset av god arkitektonisk kvalitet. 1978 restaurerades hela längan för bostadsändamål.

Gaveln på huset och framsidan på huset i vacker vit färg

Skyddsföreskrifter för Engelska byggningen

Skyddsområdet omfattar de fyra husen kallade Bränneridrängarnas hus och ett hus kallat Engelska byggningen som allt ligger inom kvarteret Märskaren 2 i Strömsbro, Gävle kommun.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna Bränneridrängarnas hus och Engelska byggningen får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Byggnadernaska ägnas för deras destånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och arbetsmotider som deras kulturhistorisk värde kräver.
  3. Tomtmarken med därpå befintlig trädvegetation ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1977
Typ av bebyggelse: Arbetarbostad
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss