Byströms

Den ålderdomliga men numera sällsynta norrländska traditionen att bebyggda gårdsplanen på alla fyra sidor visar sig på ett förnämligt sätt i hälsingegården Byströms.

Gårdens historia sträcker sig med säkerhet till 1540-talet, men kan vara äldre. Det som gör den så anmärkningsvärd är dess enhetliga bebyggelse, resultatet av en förödande brand vid 1800-talets början. Återuppbyggnaden blev omfattande och genomfördes under 1820- och 1830-talen. Därefter har gården brukats och byggts till, men den sammanhållna karaktären från återuppbyggnaden är alltjämt densamma.

Gården Byströms i Trogsta karaktäriseras, liksom alla fyrbyggda gårdar av en slutenhet mot det omgivande landskapet, vilket innebär att entréerna till brystugan, barstugan och sängstugan alla vetter in mot gårdstunet. Bilden visar sängstugans fasad mot byvägen.

Namnet Byströms har sitt ursprung i 1720-talet när soldaten Olof Eriksson Byström blev ny ägare. Han blev också stamfader till den släkt som i rakt nedstigande led ärvt gården fram till idag. Av dess tre bostadshus är det egentligen bara den så kallade brystugan som brukats som permanent bostad. Sängstugan beboddes av tjänstefolk och gäster medan barstugan bara öppnades vid fest. Denna påkostade men sporadiskt använda feststuga utmärker sig då den ursprungliga inredningen med sina målade tapeter fortfarande finns kvar. De övriga husen har moderniserats invändigt vid flera olika tillfällen men är synnerligen välbevarade utvändigt. Ladugården är det senaste tillskottet, byggd i två etapper på 1920- och 1930-talen. Den är – trots sin unga ålder – sammanbyggd på hälsingskt vis med husen runt gårdsplanen.

Gårdens tidiga historia

Hemmanet Trogsta 2 omnämns första gången i 1542 års jordebok och tillhör därmed en av Forsa sockens äldsta kända gårdar. Kort efter 1720 förvärvade soldaten Olof Eriksson Byström hemmanet. Från denna tid har gården ärvts i rakt nedstigande led inom släkten och därmed bibehållit sitt namn. Detta trots att soldatnamnet Byström inte fördes vidare som släktnamn - utan antogs som familjenamn först omkring år 1900. I början av 1800-talet brann gården enligt familjetraditionen ner till grunden och samtliga hus byggdes upp på nytt. De äldre byggnadernas enhetliga karaktär tyder också på att de uppförts i ett sammanhang.

Gårdens bebyggelse

Byströms är en av de fåtaliga fyrbyggda gårdar på ursprunglig plats i länet som bevarats. Kärnan i gårdens bebyggelse utgörs av tre bostadshus, ladugård samt en logbyggnad med stall vilka tillsammans bildar den kringbyggda gårdsfyrkanten, öppen i tre hörn. Byggnaderna har troligen uppförts under 1820–1830-talet. Ett undantag utgör den så kallade sängstugan som förefaller vara en äldre byggnad som byggts till och moderniserats vid samma tid. I övrigt består gården av en loge, en nyare ladugård, bagarstuga, smedja och lada. Exteriört är samtliga byggnader kring gårdsplanen mycket välbevarade.

Brystugan är det enda bostadshus som idag är bebott och har sedan byggnadstiden fungerat som gårdens egentliga mangårdsbyggnad. Den är en parstuga i en och en halv våning, sammanbyggd med den ursprungliga ladugården till en länga. Invändigt har den byggts om under 1900-talet. Barstugan är en parstuga i en våning med dubbla mellankamrar. Den har enbart fungerat som feststuga och har därför en inredning som bevarats i stort sett intakt. Samtliga rum har limfärgade tapeter på linneväv, försedda med handmålade bårder. Sängstugan är en långsträckt byggnad i en och en halv våning med två ingångar, till varsin del av huset. I äldre tid beboddes den av tjänstefolk och tillfälligt gästande hantverkare.

Den gamla logen utgör gårdsfyrkantens östra länga, byggd i vinkel mot den äldre ladugården. Den rymmer en tröskloge i norr och ett stall i söder. Den nya logen är placerad vägg i vägg med den äldre. Byggnaden vilar på höga trästolpar med utrymme för hästvandring. Den flyttades till gården omkring 1860. Den nya ladugården är byggd i två etapper 1923 och 1934 och ansluter väl till den äldre gårdsmiljön. Bagarstugan består av två rum, bagarstuga och snickarbod.

Tre röda byggnader på varsin kant med gräsmatta mellan dem.

Innergården där husen vetter mot varandra.

Skyddsbestämmelser för Byströms

Skyddsområdet omfattar del av fastigheten Trogsta 2:2 enligt situationplan. Skyddsföreskrifterna omfattar brystuga med tillhörande ladugård, barstuga, sängstuga, gamla och nya logen, nya ladugården samt bagarstugan.

Kartbild över skyddsområdeFörstora bilden

Kartbild över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Ändring av byggnadernas rumsinelning eller andra åtgärder som innebär ingrepp i bärande stomme får inte göras.
  3. I barstugan och sängstugan får fast inredning såsom golv, tak, dörrar, lister, foder, eldstäder etcetera inte tas bort eller på annat sätt förändras. För ommålning med förändrad färgsättning krävs länsstyrelsen tillstånd. I barstugan får målade tapeter inte tas bort, målas över, klistras över eller på annat sätt förändras.
  4. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  5. Skyddområdet ska hålla i sådant skick att miljöns karaktär inte förvanskas. Inom skyddsområdet får inte ytterligare byggnader uppföras utan länsstyrelsens tillstånd.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1992
Typ av bebyggelse: Bondgård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss