Brunska gården

Innergården och den inre entrén.

De små och medelstora svenska städerna genomgick en förvandling under senare delen av 1700- och första hälften av 1800-talet. Bland de traditionella timmerhusen byggdes påkostade och stilmedvetna stadsgårdar, klädda med träpanel och målade i ljusa oljefärger. Genom borgerskapets växande tillgångar kom städernas byliknande karaktär allt snabbare att ersättas av den uppfattning om staden vi har idag.

Brunska gården tillhör landets allra mest förnämliga exempel på panelarkitektur från 1800-talets första hälft. När apotekaren Julius Brun köpte fastigheten 1842 fanns redan en äldre gårdsbebyggelse. Hans medvetenhet och intresse för arkitektur ledde dock till en omfattande ombyggnadsperiod som skulle pågå i drygt tio år. Under denna tid fick gården sitt nuvarande utseende.

Stilen blev den för tiden aktuella empiren med förebilder i antikens Rom. Inspirationen kom från Stockholm via ett flertal liknande, men något äldre gårdar i Hudiksvall. Längs Storgatan fanns huvudbyggnaden och den praktfulla entrén till apoteket. På baksidan fanns den kringbyggda gården samt en salong, ett orangeri och en terrass med utsikt över hamnen. Apoteket försvann för länge sedan och Brunska gården har därefter fungerat bland annat som hantverkargård med restaurang och idag återigen som bostad.

Efter flera ombyggnader finns endast mindre delar av den ursprungliga interiören kvar. Exteriören är dock i allt väsentligt densamma som vid brandförsäkringen 1853.

Julius Brun

Den Brunska gården fick under åren 1842 till 1853 den form den har idag genom en rad ny- och ombyggnader av den redan befintliga gårdsbebyggelsen. Apotekaren Julius Brun hade köpt gården vid Östra Storgatan av stadsläkaren Samuel Wallner, vilkens dotter han senare även gifte sig med. Brun hade övertagit apoteksrörelsen i Hudiksvall 1841 och den utvecklades sedan snabbt. Redan 1845 inrättade han en filial i Järvsö, vid Stene Gård. Som en av Hudiksvalls ledande män - han var under perioder riksdagsman samt satt i styrelsen för Hudiksvalls Trävaruaktiebolag - fick han vid flera tillfällen ta emot kungligt besök i sin gård.

Exteriören av Brunska gården sett från vägen.

Omgivningen och arkitekturen

Entrén till huvudbyggnaden sker från gården, vilken man når genom ett portlider i den västra flygeln. Gården inramas av huvudbyggnaden och de båda flyglarna. I söder öppnar den sig med en ståtlig terrass mot Strandgatan och hamnen. Längs gatan har det tidigare legat ett flertal gårdar med liknande terrassanläggningar, ett karaktärsdrag för Hudiksvall vid denna tid och ett led i hamnområdets uppordning och förskönande. Tomten sluttar kraftig mot söder och terrassen bärs längs Strandgatan upp av en byggnad i suterrängläge. Det går att ta sig ner till gatan från gården via en trappa, vilken slutar i en stor port i denna byggnad. Terrassen hade i slutet av 1800-talet vackra rabatter och planteringar med buskar och träd inramade av kullerstenssträngar.

Längs Storgatan finns gårdens huvudbyggnad samt apoteksflygelns gavel. Denna gavel har en märklig stenhusimiterande skärmfasad av trä som döljer den bakomliggande byggnaden. Den består av fyra kraftigt markerade joniska pilastrar som bär ett väl markerat bjälklag och över det en balustrad smyckad med lagerfestonger. Mellan pilastrarna finns två fönster och i mitten dörren in till apoteket. I övrigt är fasaden rikt smyckad med snidad dekor och listverk. Denna mångfald kan bero på att fasaden även fungerade som skylt för apoteket. Det finns en blyertsskiss från 1848 över fasaden bevarad, signerad Olof Axell. Huvudbyggnadens fasad anknyter i viss mån till apotekets, men den är betydligt enklare i sin klassicism. Huset har ett lågt valmat tak och slät panel med nio fönsteraxlar mot gatan. Under takfoten löper en fris smyckad med snidade lagerkransar och profilerade kvadrater. Byggnadens övriga fasader har samma utformning.

I plan rymmer huvudbyggnaden dubbla rumsfiler. Julius Brun bodde med sin familj i den övre våningen och svärföräldrarna i den nedre. De båda familjerna hade gemensamt hushåll. Köket låg i bottenvåningen, i övrigt innehöll våningen sex rum samt förstuga. I övervåningen fanns en stor tvärgående sal, en lång salong längs gatan samt tre mindre rum. Den fasta inredningen tillkom i huvudsak under 1850- och 60-talen.

Skyddsbestämmelser för Brunska gården

Skyddsområdet omfattar den så kallade Brunska gården (Hantverksgården) på tomten nummer 1 i kvarteret Gamla Apoteket, Hudiksvall, Gävleborgs län.

Skyddsföreskrifterna omfattar:

  1. Byggnaderna får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Gårdens inre får inte utan länsstyrelsens samtycke byggas om, förändras eller genomgå genomgripande restaurering.
  3. Skyddsområdet ska hållas i sådan skick att miljöns karaktär inte förvanskas. Inom skyddområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.
  4. Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska ske i samråd med länsstyrelsen och utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
Kartbild över skyddsområdeFörstora bilden

Kartbild över skyddsområde

Fakta

Byggnadsminnes­förklarat: 1965
Typ av bebyggelse: Handelsgård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss