Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bångagården

Bångagårdens vinter- och sommarstuga med vackert målade entréer.

Bångagårdens vinter- och sommarstuga

Bångagården tillkom 1830 och byggdes i utkanten av byn, på gränsen till grannbyn Runemo. På platsen låg tidigare ett soldattorp vars ägare hette Bång, ett namn som sedan kom att föras vidare till gården. Bångagården blev byggnadsminnes­förklarad år 1990.

Bångagården tillkom 1830 då hemmanet Alfta kyrkby nummer 6 delades. Den nya gården byggdes i utkanten av byn, på gränsen till grannbyn Runemo. På platsen låg tidigare ett soldattorp vars ägare hette Bång, ett namn som sedan kom att föras vidare till gården. Från gårdens äldsta tid finns två bostadshus kvar, vinter- respektive sommarstugan. Båda husen är försedda med mycket rikt snidade och målade brokvistar av voxnadalstyp.

Till gårdens äldsta bebyggelse hör ett härbre samt en bryggstuga, byggd över en välvd stenkällare. Bryggstugan, med detaljer från 1700-talet är av en ålderdomlig typ och det är troligt att den finns kvar sedan soldattorpets tid. Till fastigheten hör även en ladugård, troligen uppförd under 1800-talets senare hälft, två kornlador och en vedbod.

Vinter- och sommarstugan

Vinterstugan - en parstuga i två våningar - var mangårdsbyggnad fram till 1870-talet. Brokvisten i empirestil utfördes 1845 av snickaren Per Persson i Älvkarlhed, troligen som ett led i en större upprustning inför ett bröllop. Invändigt är byggnaden delvis moderniserad omkring 1950. Av de äldre interiörerna återstår framför allt den så kallade vinterstugan i byggnadens norra del. Rummet är helt panelklätt med slät bröstpanel och därovan en fältindelad panel med räfflade pilastrar i blått mot vita väggfält.

Sommarstugan är en enkelstuga i en och en halv våning som i söder är sammanbyggd med ett stall till en enda länga - där bostadsdelen troligen har varit undantag. Brokvisten tillkom 1853 även den i empirestil. Mycket av inredningen är bevarad. Bottenvåningens stuga och kammare är inredda på samma sätt som vinterstugan, men utan invändiga måleriarbeten.

Brokvisten på vinterstugan är vackert målad i flera olika färger

Vinterstugan

Brokvisten på sommarstugan är vackert målad i flera olika färger

Sommarstugan

Skyddsbestämmelser för Bångagården

Skyddsbestämmelserna omfattar del av fastigheten Alfta kyrkby 6:3 i Ovanåkers kommun enligt karta.

Skyddsföreskrifterna omfattar vinterstugan, sommarstugan med stall, bryggstugan och härbret.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. I byggnaderna får ursprunglig rumsindelning inte ändras utan länsstyrelsens tillstånd.
  3. Äldre fast inredning i byggnaderna får inte förändras eller tas bort. För färändring av äldre ytskikt genom målning etcetera krävs länsstyrelsens tillstånd.
  4. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  5. Syddsområdet ska hållas i sådan skick att miljöns karaktär inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras utan länsstyrelsens tillstånd.
Bryggstugan

Bryggstugan

Härbret

Härbret

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1990
Typ av bebyggelse: Bondgård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss