Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åby gård

Grusgången leder upp till gården som är målad i gul färg med röda foder.

En av de mest namnkunniga personerna i Bergslagen vid tiden omkring sekelskiftet 1800 var brukspatronen och landshövdingen i Falun Johan Magnus af Nordin. Han hade flera egendomar i Gästrikland och som hängiven gustavian fick han en betydande roll vid riksdagen i Gävle år 1792. Som byggherre var han synnerligen aktiv och hans herrgårdar kom att stå som förebilder när Gävles borgare och de norrländska bruksägarna senare skulle bygga nytt.

Åby gård utanför Gävle är en av de få stora jordbruksegendomarna i Gävleborgs län. Här byggde Johan Magnus af Nordin år 1799 en ny herrgård i tidens stil och inredde den på ett sätt som var värdig en adelsman i kungens tjänst. Den högst medvetne landshövdingen hade några år tidigare renoverat residenset i Falun. Då utförde Nils Johan Asplind ett omfattande dekorationsmåleri efter förlagor av tidens främste inredningsarkitekt Louis Masreliez. På Åby gård blev det återigen Asplind som stod för det ännu välbevarade dekorationsmåleriet. Ursprungligen var herrgården putsad men kläddes med träpanel i samband med att nuvarande sidotillbyggnader uppfördes på 1890-talet. På gården har även flertalet ekonomibyggnader bevarats till idag. Dessutom leder en ståtlig allé fram till herrgården och på dess baksida finns en engelsk park, anlagd vid slutet av 1780-talet.

Åby Gård i Valbo är en av det fåtal större jordbruksegendomar som funnits i Gävleborgs län. Mangårdsbyggnaden började uppföras 1799 av den dåvarande landshövdingen i Falun, Johan Magnus af Nordin, som hade intressen i flera bruk i Gästrikland. Att bygget planerats under en längre tid framgår av att den engelska parken anlagts på platsen redan tio år tidigare.

Med tanke på af Nordins anknytning till Falun framstår det som förklarligt att Åby Gård både ritades och inreddes av falubor. Ritningarna upprättades av Gustaf Bergström verksam vid Falu gruva, medan inredningarna utfördes av den kände dekorationsmålaren Nils Asplind. Byggnadsarbetet leddes av en annan dalkarl, captain-mechanicus (byggnadschef) Olof Forsgren, som även tidigare byggt hus för af Nordins räkning.

Arkitekturen och inredningen

Byggnaden uppfördes av reveterat timmer i två våningar under ett tidstypiskt flackt valmat tak, täckt med spån. De nuvarande sidopocherna (sidoflygel som är ihopbyggd med själva huset) byggdes 1897, samtidigt som reveteringen (trä som täckts med murbruk) byttes till träpanel och taket belades med falsad plåt. Den nedre våningen har sedan byggnadstiden använts som bostad medan övervåningen har haft karaktären av representationsvåning. Rummen i övre våningen är bevarade i ursprungligt skick, med undantag av förstugan som tapetserats om under 1900-talet.

Byggnadens förnämsta rum är den stora sal som upptar husets hela bredd i öster. Här finns ett ovanligt arrangemang med en kakelugn som på båda sidor flankeras av doriska kolonner, vilka ursprungligen värmdes upp av röken från två kakelugnar i bottenvåningen. Samma idé har även kommit till utförande på Forsbacka Herrgård, som även den byggdes av Olof Forsgren på uppdrag av landshövding af Nordin.

Åby gård idag

Åby Gård är ett representativt exempel på den sparsmakade form som karaktäriserar den sengustavianska tidens norrländska herrgårdar. Åby har dessutom kommit att tjäna som förebild för flera av de lantstället som anlades under 1800-talet av Gävle stads förnämsta borgare. En omfattande restaurering av de bemålade interiörerna har genomförts under de senaste åren.

Utanför gården löper en liten kanal. Vid vattnet ligger ett lust hus med en liten grusgång upp till mangårdsbyggnaden.

Skyddsföreskrifter för Åby gård

Skyddsområdet omfattar fastigheten Åby 4:2 vilket innefattar allén, parken, trädgården och mangårdsbyggnaderna.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Arbeten i byggnadens inre som medför ingrepp i den bärande stommen får endast utföras i enlighet med förslag som godkänts av Länsstyrelsen.
  3. I den ursprungliga byggnadskroppen (byggnadens tvåvåninga mittparti) får ändring av rumsindelningen inte göras utan länsstyrelsens tillstånd.
  4. I bottenvåningens förstuga och sal får befintlig fast inredning inte tas bort utan länsstyrelsens tillstånd.
  5. I våningen 1 trappa upp får befintlig fast inredning inte tas bort, målas över eller på annat sätt förändras. Till fast inredning räknas även väv- och papperstapeter, dekorationsmålningar samt väggfasta speglar med dekorerade och bemålade över- och understycken.
  6. Byggnaden ska i samråd med Länsstyrelsen underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  7. Skyddsområdet ska hållas i sådant skick att mangårdsbyggnadens karaktär inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras utan länsstyrelsens tillstånd.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1991
Typ av bebyggelse: Herrgård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss