Naturvårdsbränning

Ibland måste skogen brinna för att arter inte ska förvinna. Varmt väder under en tid skapar förutsättningar för att kunna utföra en kontrollerad naturvårdsbränning. En naturvårdsbränning är noga planerad och genomförs med hög säkerhet och av särskilt utbildad personal.

Vissa växter, svampar och djur är beroende av att det brinner med jämna mellanrum. ­Idag släcker vi bränder så fort vi kan. Men en skog som brunnit blir i regel mer öppen, ljus och varm vilket gynnar många arter. Ett sätt att sköta skog är genom kontrollerad naturvårdsbränning.

Syftet med att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar är att bevara unik natur för kommande generationer och öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige.

Så går en naturvårdsbränning till

En naturvårdsbränning genomförs på ett lugnt och kontrollerat sätt, med kort varsel när vädret är lämpligt, i perioden maj-september. Varje bränning genomförs under en eller flera dagar, men eftersläckning och efterbevakning kan fortsätta i några dagar till innan alla glödhärdar är släckta.

Bränningarna sker med låg markbrand och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjlig. Den som är i området nära bränningarna kan dock känna av brandrök.

Efter bränningen är området svart och sotigt under en period, och vi avråder från besök den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Redan nästa vår brukar dock grönskan vara tillbaka.

Säkerhetsåtgärder vid naturvårsbränning

 • Ytterkanter på bränningsytan bevattnas i förväg inför tändning.
 • Bevattning sker även under bränningen på strategiska platser utifrån vindförhållanden.
 • Vattenslang och vattenpumpar finns utplacerade kring hela bränningsobjektet under bränningen.
 • Tändning sker mot bevattnad linje på platser valda utifrån vindriktning, marklutning och andra säkerhetsaspekter.
 • Efter avslutad bränning bevakas området tills spridningsrisken med säkerhet är över. Slangar och vattenpumpar finns kvar under hela efterbevakningsperioden.
 • Tidpunkt för bränning väljs utifrån att minimering av spridningsrisk samtidigt som man får en önskad bränningseffekt.
 • Väderleksförhållanden väljs utifrån särskilda kriterier vad gäller temperatur, vindstyrka och relativ luftfuktighet samt totalbedömning av särskilda brandriskindex.
 • Bränningen har en erfaren och kompetent bränningsledare som har ansvar för hela insatsen. Till hjälp finns ett tiotal medarbetare som har erfarenhet av naturvårdsbränningar sedan tidigare.

Länsstyrelsen i Örebro har gjort ett bildspel som förklarar syftet med naturvårdsbränningar.

Naturvårdsbränning i Örebro län 2015 Länk till annan webbplats.

Planerade naturvårdsbränningar 2024

Vi planerar att genomföra fem naturvårdsbränningar under bränningssäsongen år 2024.

När det har varit torrt och varmt under en längre tid så hoppas vi på att utföra den första naturvårdsbränningen. De aktuella naturreservaten är:

 • Hamra nationalpark
 • Hölick
 • Lövsalen
 • Stensjön
 • Stora Korpimäki
 • Stora Sundsjöberget, Låhilamm
 • Stora Sundsjöberget, Sundsjötjärnen

Brandröken kommer att synas över stora områden. Bränningstillfället kommer att bestämmas med kort varsel beroende på väderläget. Information kommer att gå ut via P4 Gävleborg på bränningsdagen och i flera av Länsstyrelsens kanaler. Bränningen genomförs med hög säkerhet och vi håller kontakt med SOS, räddningstjänst och brandflyg.

Vanliga frågor om naturvårdbränning

 1. Varför behövs skogsbranden?
  Vissa arter är beroende av branden som störning, brandens värme eller bränd ved för sin överlevnad. Skogsbranden är en storskalig ”störning” som gynnar många djur, svampar och växter. Strukturen i skogen förändras och skogen blir mer öppen, ljus och varm. Skogsbrand skapar mycket döda träd, vilket det i dagens skogar råder stor brist på. Cirka 1000 arter i Sverige riskerar att försvinna på grund av att det finns alldeles för lite liggande och stående döda träd. Cirka 100 arter av insekter och svampar är beroende av brand för sin överlevnad.
 2. Varför sker naturvårdsbränningen när brandrisken är stor?
  En naturlig skogsbrand startar till exempel av ett åsknedslag och med största sannolikhet när det är extremt torrt i markerna. För att få den förväntade effekten på vegetation och mark sker naturvårdsbränningar vid liknande förhållanden. På så vis kan naturvården bäst efterlikna naturliga brandförhållanden och få bästa möjliga naturvårdsnytta.
 3. Hur är arter anpassade för att trivas i brandområden?
  Brandgynnade arter har anpassat sig till brandens ekologiska effekter på olika sätt. Unika specialiseringar är vanligt. Brand gynnar tallen. Tallens grova bark och den höga kronan skyddar trädet mot lågornas framfart. Branden skapar glesa ljusa skogar där träd kan växa sig grövre än i en tätvuxen skog. Lövträd får möjlighet att föryngra sig när ny mark blottas. Svedjenävans frö kan ligga i ”dvala” i många år och börjar gro först när temperaturen når 40º-50º C, fröet klarar temperaturer på uppemot 100 º.

  Skalbaggen grov tallkapuschongbagge utvecklas under barken på brandskadade tallar och granar. Större svartbagge utvecklas även den under barken, men på solexponerad död björk. Den sotsvarta praktbaggen känner av värmestrålning på långt håll genom IR-känsliga sinnesorgan som sitter på magen och kommer antagligen flygande till brandområden för att para sig. Rökdansflugan känner ”lukten” av brandrök på flera mils avstånd genom sina antenner. Större svartbagge är en art som är gynnad av brand. Den lever på död solexponerad björkved.
 4. Hur klarar häckande fåglar och andra djur en brand?
  Noggrann planering krävs för att undvika att häckande fåglar och känsliga arter störs. Inför en naturvårdsbränning är det viktigt att ha kunskap om fågellivet i det aktuella området. På detta sätt erhålls kontroll över häckande fåglar och andra extra känsliga arter och vid behov omplaneras naturvårdsbränningen. De fåglar som kan flyga flyger iväg om en fara dyker upp. Andra djur flyr om det börjar brinna. Vissa individer kanske inte överlever en brand - men generellt kan sägas att nyttan med bränder i skog idag är långt större eftersom väldigt många arter gynnas eller är helt beroende av brand i skogen. De arter som missgynnas av en brand är dessutom långt mindre hotade än de arter som gynnas av brand i skogen. Viltstammarna ökar ofta efter en brand eftersom de gynnas av att lövträd och buskar börjar spira.
 5. Vilka arter missgynnas av brand?
  Vissa arter missgynnas av att det brinner i skogen, men graden varierar med tiden från branden från art till art. Möjligheten till återetablering varierar också med tiden för olika arter. Exempel på arter som missgynnas av en brand i skogen är ekorre, järpe, tofsmes, linnea, ekbräken och gran.
 6. Hur är det med säkerheten vid en naturvårdsbränning?
  Noggrann planering och expertis krävs igenom hela arbetet. En naturvårdsbränning är en riskverksamhet som kräver noggrann planering och ett säkerhetsarbete. Inget får gå fel! Bränningen sker under kontrollerade former och brandområdet måste ha säkra brandgränser – vatten, myrmarker, vägar eller upphuggna brandgator. Väderförhållandena måste vara optimala. Bränningsledaren har en kompetent personalgrupp, där alla har sina specifika ansvarsområden.

  Vid en bränning är experter inkopplade och räddningstjänsten i området hålls kontinuerligt informerad. Vid vissa bränningar används helikopter eller flygplan som flyger över området och kontrollerar branden. Efterbevakningen är viktig och så länge det behövs finns personal på plats som säkerställer att branden inte får fäste på nytt. Det kan glöda och pyra i myrstackar eller i stubbar i många dagar efter en brand.
 7. Bidrar naturvårdsbränning med växthusgaser?
  Att det ibland brinner i skogen är naturligt. Det ger en global miljöpåverkan men utsläppen är naturliga. Kvistar, grenar, torr mossa och annat brinner upp och vid förbränningen bildas en rad förbränningsprodukter. De viktigaste gaserna är växthusgaserna koldioxid, metan och olika kväveföreningar. När branden har farit fram i naturen finns mycket näring i marken och det börjar genast spira igen – den nya växtligheten kan återigen börja binda kol.
 8. Blir vattendrag och sjöar i närheten försurade?
  Vi vet inte tillräckligt mycket om vilka vattenkemiska effekter en skogsbrand har på sjöar och vattendrag som finns i närheten, men forskning pågår. Vissa studier tyder på en kraftig sänkning av pH-värdet i omgivande mark och vatten. Inventeringar sker och information insamlas vid planeringen av en naturvårdsbränning. Försiktighetsprincipen råder - om det i ett vattendrag finns någon känslig art som skulle kunna ta skada planeras naturvårdsbränningen om till ett annat område.
 9. Varför ska vi bevara naturens arter?
  Det finns många argument till varför vi ska bevara arter.

  Ekologiska – naturen kan ses som en väv där varje art behövs och är lika viktig. Förlusten av arter leder till slut till att nätet kollapsar. Forskarna studerar arter och ekosystem och därigenom får vi varningssignaler om jordens miljötillstånd. Naturen fungerar som en varningsklocka om något inte står rätt till!

  Ekonomiska – människan har stor ekonomisk nytta av arter för mediciner eller som råvaror. Arter renar vatten, pollinerar träd eller fungerar som nedbrytare av vårt avfall. Ännu har vi antagligen bara upptäckt en bråkdel av de arter vi kan ha nytta av!

  Estetiska – arter ger människan upplevelser. Arter ger en variation av färg, form och dofter som människan mår bra av och miljöer som vi kan använda för att hämta kraft i.

  Etiska – oavsett nyttan för oss kan varje art anses ha lika stor rätt till existens som arten homo sapiens (människan) har på jorden.

 10. Vad kostar naturvårdsbränningar?
  Det kostar att bevara arter. Naturvårdsbränningar och brand i skogen gynnar inte bara en art utan ett helt nät av insekter, svampar, växter och djur som alla behöver skogsbranden. Effekterna av skötselåtgärden räcker i 40–100 år!

EU-projekten Life Taiga och Life2Taiga

Hösten 2022 startade EU-projektet Life2Taiga. Projektet är ett samarbete mellan 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och finska Metsähallitus. Under projekttiden ska de deltagande parterna genomföra naturvårdsbränningar och brandefterliknande åtgärder i drygt 6000 hektar tallskog. Skogarna ligger i 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland.

Projektet koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län och delfinansieras av EU:s LIFE-program. Projektets totala budget är på 23,5 miljoner euro.

Namnet Life2Taiga bygger på ett liknande projekt som har funnits. Mellan åren 2015–2021 var Länsstyrelsen i Västmanlands ett av totalt 14 deltagande län i EU-projektet Life Taiga. Under de åren genomförde samarbetsparterna naturvårdsbränningar på över 2000 hektar.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss