Bilda kommunalt områdesskydd

Ska din kommun bilda områdesskydd, som till exempel ett naturreservat? Kommunen kan söka bidrag och få rådgivning av Länsstyrelsen.

Kommuner kan ta eget initiativ till att bilda naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Kommunen kan få bidrag för att köpa mark, betala ersättningar till markägare och till förberedelsearbetet.

Kontakta Länsstyrelsen tidigt

Om din kommun har funderingar på att bilda exempelvis ett naturreservat kan du ta kontakt med Länsstyrelsen. Du får då en kontaktperson. Kontaktpersonen stöttar kommunen när ni ska bilda naturreservatet.

Att skydda ett område som naturreservat

Ett område kan förklaras som naturreservat i syfte att:

 • bevara biologisk mångfald
 • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
 • tillgodose behov av området för friluftslivet
 • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
 • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Ett område kan ha ett eller flera syften, men grunden är att det finns värden i området som kan riskera att skadas eller förstöras utan skydd. Att skydda områden som naturreservat är ett viktigt arbete för att nå de svenska miljökvalitetsmålen och att uppfylla Sveriges internationella åtaganden.

Uppgifter om ett blivande naturreservat

Det är viktigt med bra underlag såsom inventeringsrapporter och olika uppgifter om ett område inför reservatsbildning. Länsstyrelsen hjälper till med att registrera området i VIC Natur (som är ett gemensamt handläggningsstöd för länsstyrelserna och Naturvårdsverket) och samråder med Naturvårdsverket i systemet.

Uppgifter som behövs är:

 • karta över området som föreslås som naturreservat
 • digital shapefil (polygon) med det föreslagna objektets gränser
 • syfte (inklusive förvaltningsinriktning), skäl och föreskrifter enligt 7 kapitlet 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. Föreskrifternas utformning är viktig och central; de förbud som är ersättningsgrundande måste vara entydiga och tydliga
 • förteckning över vilka fastigheter som berörs och ägare
 • karta med funktionsindelning, dvs. indelning av skogsmarken i värdekärna, skyddszon, utvecklingsmark och arronderingsmark
 • digital shapefil med funktionsindelning
 • beskrivning av området, sammanfattning av utredningar, inventeringar med mera.

Efter att kommunen har tagit ett beslut om bildande av naturreservat ska länsstyrelsen registrera beslutet i Naturvårdsregistret (VIC Natur) inom 10 arbetsdagar från den dag då beslutet delgivits länsstyrelsen.

Sök olika bidrag

Kommunen kan få statligt bidrag och LONA-bidrag när ni ska bilda områdesskydd.

Statligt bidrag

Kommunen kan få upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala ersättning till markägaren. Om kommunen själv är markägare kan kommunen få bidrag för minskningen i marknadsvärde.

Inrätta kommunala naturreservat, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

LONA-bidrag

Kommunen kan söka bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för arbetet med att bilda områdesskydd. Det kan användas till exempelvis arbetstid, inventeringar med mera.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss