Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kompetensutveckling och rådgivning

Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt strategisk plan 2023-2027 finns möjlighet för dig att få tillgång till subventionerad rådgivning och kursverksamhet.

Vi har kurser och rådgivning inom

Inom Greppa Näringen erbjuder vi lantbrukare kostnadsfri individuell rådgivning om hushållning av växtnäring, hantering av växtskyddsmedel, minskad klimatpåverkan med mera.

Vi arrangerar även kurser, fältvandringar, studiecirklar och studieresor inom Greppa Näringen.

Målgrupp för rådgivningen

Rådgivningen riktar sig i första hand till företag som har mer än 25 djurenheter eller över 50 hektar åkermark.

Kurser, fältvandringar och studieresor är öppna för alla lantbruksföretagare.

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med. Ta gärna kontakt med en rådgivare för att boka in ett besök.

På Greppa Näringens webbplats kan du se vilka rådgivningsföretag vi har avtal med Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ska jag gå med i Greppa Näringen?

Greppa Näringen är ett rådgivningsprojekt som kan hjälpa dig med tips och råd och en analys av hur miljöpåverkan på ditt företag kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Rådgivningen är frivillig och i de flesta fall kostnadsfri för dig. Det är du och rådgivaren som kommer överens inom vilka områden du vill ha rådgivning. Med hjälp av olika nyckeltal får du en bra uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster till miljön.

Mer information om Greppa näringen hittar du på Greppa näringens webbplats www.greppa.nu. Här hittar du även beräkningsverktyg för växtnäringsbalanser, mycket intressant läsning kopplat till lantbruket och broschyrer inom flera områden.

Kontakta oss

Torbjörn Träff
E-post torbjorn.traff@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 14 17

Länsstyrelsen Gävleborg bedriver rådgivning och kompetensutveckling för att gynna, synliggöra och öka kunskaperna om odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Vi erbjuder gratis kurser, fältvandringar och rådgivning för dig som är lantbrukare, markägare eller är involverad i skötseln av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Exempel på aktiviteter kan vara lieslåtter, restaurering av betesmarker, fågel- eller florafältvandringar.

Är ni intresserad av kurs eller fältvandring i er by – hör av er till Länsstyrelsen!

Du kan få gratis rådgivning på din gård

Funderar du över hur du ska ta hand om dina betes-, slåtter- eller våtmarker? Vill du lära dig mer om de kulturmiljövärden som finns på din gård? Vill du veta hur du kan restaurera en naturbetesmark?

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning inom följande områden:

 • Gårdens natur- och kulturhistoriska värden – kartläggning och skötselråd
 • Biologisk mångfald på gården – hur du gynnar växter och djur på dina marker
 • Skötsel och återskapande av naturbetesmarker, slåtterängar och våtmarker

Kontakta oss

Anders Johansson
E-post anders.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 14 46

Inom ekologisk produktion ska energi, mark och vatten användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och god djurvälfärd är andra ledstjärnor. Ekologiskt hållna djur får också vara ute mer än konventionellt hållna djur och större hänsyn ska tas till deras naturliga beteende. Det är inte tillåtet att använda handelsgödsel eller kemiska växtskyddsmedel. I stället är det viktigt med en varierad växtföljd och odling av kvävesamlande grödor.

Vi ordnar kurser, fältvandringar, studiecirklar och studieresor om ekologisk odling, djurhållning och grönsaksodling.

Rådgivning inom ekologisk produktion

Du som redan är etablerad ekologisk producent eller under omläggning kan få gratis rådgivning för att lösa specifika problem i din ekologiska produktion.

Du som funderar på att lägga om till ekologisk prodution kan få gratis rådgivning för att diskutera dina möjliheter till omläggning.

Just nu erbjuder vi endast kortare rådgivning som kan ske via e-post, telefon eller med besök.

Du hittar mer information om ekologisk produktion på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Torbjörn Träff
E-post torbjorn.traff@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 14 17

Vi erbjuder kurser och informations- och demonstrationsträffar inom området nya jobb på landsbygden med de två inriktningarna naturturism och livsmedel. Aktiviteterna är till för både dig som har ett företag inom något av dessa områden idag men vill utveckla det vidare och dig som går i tankar på att starta upp en ny verksamhet. Länsstyrelsen anordnar aktiviteter som ger inspiration, kunskap och visioner till företagen.

Har du en idé om en kurs eller informations-/demonstrationsträff som du skulle vilja att vi arrangerar – hör av dig till oss!

Vad är målet för aktiviteterna?

Målet för kompetensutvecklingen är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta för nya arbetstillfällen på landsbygden. Länet har en hög arbetslöshet och störst tillväxtpotential för nya arbetstillfällen finns i en- och fåmansföretag på landsbygden.

Kostar det något att vara med på aktiviteterna?

Kurser inom nya jobb kostar 500 kr plus moms. Informations/demonstrationsträffar är kostnadsfria.


Kontakta oss

Nya jobb - naturturism:
Sara Danvind
E-post: sara.danvind@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 14 08

Nya jobb – livsmedel
Rebecka Wikström
E-post rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-225 14 70

 

Länsstyrelsen Gävleborg har upphandlat rådgivning inom kommersiell service som finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 2014-2020.

Projektet sker i samverkan med sju län: Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Uppsala, Västmanland och Södermanland.

Områden du kan söka inom

Du kan ansöka om rådgivning inom följande områden, av rådgivare och taxor som du hittar längre ner på sidan. Rådgivningen kommer att ske av nedanstående kontaktperson eller av utsedd godkänd underleverantör. Godkännande ges av kontaktperson eller Länsstyrelsen.

 • Inköp och distribution
  – leveranser, sortimentsval, inköpspriser, inköpsvillkor, uppföljning, lokala produkter, snabbmat och analys.

 • Varuexponering
  – varors placering, säljande sortiment, inredning, säsongsanpassat sortiment, trycksaker, vad vill kunderna ha?

 • Utveckling och diversifiering
  – medarbetarroll, ledarskap, upphandlingar, arbetsrätt, catering, marknadsföring, nya marknader/evenemang.

 • Företagsekonomiska analyser
  – budget- och resultatrapporter, nyckeltal, finansiering, ägarskiften-generationsväxlingar, IT-verktyg, prissättning och rabatter.

 • Energieffektivisering
  – energikartläggning, regler kring kylmedier, el- och uppvärmningsavtal, ventilationer och armaturer.

 • Nytt sätt för service
  – nya servicepunkter, nyttja det vi är bra på, butiken som helhet och dess potential.

Hur stort stöd kan jag få

Projektet kan vid godkänd ansökan ge 70 procent rabatt enligt nedan fastställda priser. Du som lanthandlare betalar 30 procent av totalpriset (nettopriser i fetmarkerat).

Hur, när och var rådgivningsutbildningen ska gå till bestämmer ni själva i samråd med berörd rådgivare. Observera att med timtaxa avses rådgivning per telefon. Kursmaterial och eventuella kurslokaler tillkommer enligt separata eventuella överenskommelser. Med halvdag avses under fem timmar rådgivning, och heldag avser 5–12 timmar rådgivning.

Kontakta projektledare Wilhelm Kyrk på Länsstyrelsen Dalarna om ni har frågor eller för att erhålla ansökningsformulär.

Wilhelm Kyrk, projektledare
E-post: wilhelm.kyrk@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–225 05 27

Rådgivare

LMV Konsult AB
Mikael Vestergård, 076-180 10 85, mikael@lmvkonsult.se
Timtaxa: 255 kr (ordinarie cirkapris 850 kr)
Halvdag: 1170 kr (ordinarie cirkapris 3900 kr)
Heldag: 2250 kr (ordinarie cirkapris 7500 kr)

Spejaren AB
Gordon Krmic, 073-077 50 01, gordon@spejaren.se
Timtaxa: 264 kr (ordinarie cirkapris 880 kr)
Halvdag: 1739 kr (ordinarie cirkapris 5795 kr)
Heldag: 3885 kr (ordinarie cirkapris 12 950 kr)

Behörighetsutbildning växtskyddsmedel 

 
Är du intresserad av behörighetsutbildning för användning av kemiska växtskyddsmedel?

Du hittar information om behörighetsutbildning på sidan för Växtnäring och växtskydd

Anmälan till kurser

Information och anmälningsmöjligheter till aktuella kurser hittar du under Kalendern. Genom att trycka på Lantbruk och landsbygd sorterar du fram kurser inom området.

Länsstyrelsen Gävleborgs kalender

Vad är målet för aktiviteterna?

Målet för kompetensutvecklingen och rådgivningen är att underlätta för landsbygdsföretagare att arbeta mot miljömålen och att arbeta för en levande landsbygd.

Verksamheten består av enskild rådgivning, kurser, studiecirklar, fältvandringar, studie-/företagsbesök, studieresor, artiklar till tidningen LandsbygdsNytt.

Har du en ide om till exempel en kurs eller studiebesök som du skulle vilja att vi arrangerar hör av dig till oss.

Vilka är målgrupperna för aktiviteterna?

Målgruppen för aktiviteterna inom Ekologisk produktion, Greppa Näringen och Ett rikt odlings landskap är landsbygdsföretag inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.

Inom Ett rikt odlingslandskap kan målgruppen även innefatta personer som inte är lantbrukare.

Målgruppen för satsningen Nya jobb är små och medelstora landsbygdsföretag.

Kostar det någonting att vara med på aktiviteterna?

Kurser, fältvandringar och enskild rådgivning med mera inom Ekologiskt produktion, Ett rikt odlingslandskap och Greppa Näringen är i de flesta fall kostnadsfria, några undantag finns. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Kurser inom Nya jobb kostar 500 kr + moms. Vid enskild rådgivning bekostar företaget 30 procent av rådgivningskostnaden. Det du äter på aktiviteterna får du betala själv.

Kan ett företag söka stöd för egen kompetensutveckling?

 Du som landsbygdsföretagare kan inte själv söka stöd för egen kompetensutveckling eller rådgivning, däremot kan du ta del av det som andra anordnar.

Vem bekostar aktiviteterna?

Aktiviteterna bekostas av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 respektive strategisk plan 2023-2027 som finansieras av Europeiska jordbruksfonden och svenska staten.

Logotyp för EU med text "medfinansieras av Europeisk unionen". 
EU:s logotyp för jordbrukfonden

Nyhetsbrev från landsbygd och tillväxt

Hålla dig uppdaterad om vad som händer kring odling, grödor, kurser med mera genom vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss