Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Följande områden i Gävleborg är glesbygd:

 • Ovanåkers kommun, Voxna socken
 • Ljusdals kommun, hela kommunen
 • Hudiksvalls kommun, Delsbo, Bjuråkers och Norrbo socknar
 • Sandvikens kommun, Österfärnebo socken
 • Nordanstigs kommun, hela kommunen

I Bollnäs, Söderhamn, Hofors, Ockelbo och Gävle kommuner finns inga områden som enligt Jordförvärvslagen är glesbygd. I Gävleborg finns det inga omarronderingsområden.

Ärendena är publicerade i tre veckor från dess att de kommer in till Länsstyrelsen. Under helger och semesterperioder kan denna tid komma att förlängas.

Hudiksvalls kommun

Ede, 11 hektar - Diarienummer 5489-2024, publicerad 2024.07.24

Ljusdals kommun

Inga pågående ärenden

Nordanstigs kommun

Vattlång, 40 hektar - Diarienummer 5467-2024, publicerad 2024.07.24

Ovanåkers kommun

Inga pågående ärenden

Sandvikens kommun

Inga pågående ärenden

Prenumerera på pågående tillståndsprövningar

Fyll i din e-postadress om du vill få uppdateringar om pågående tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter. Du får uppdateringarna via e-post.

Hantera prenumeration

Anmäl intresse att förvärva lantbruksfastighet - för bosatta i samma glesbygdsområde

Du kan anmäla intresse att förvärva en lantbruksfastighet. För att anmäla intresse ska du:

 • vara bosatt eller har tänkt att bosätta dig inom ett glesbygsdområde utpekat i Jordförvärvsförordningen. Då måste du kunna påvisa din bosättning.
 • ha ett behov av stärkt sysselsättning inom de ariella näringarna. Förvärvet ska ge en direkt effekt på din inkomstbringande sysselsättning (inte hobbyverksamhet) . Du måste kunna påvisa effekten.

Ändras förhållandena beaktar vi om de bedöms vara säkra och är nära förestående, högst inom ett år.

I det sysselsättningsfrämjande syftet ställs vissa minimikrav på förvärvsegendomen. Egendomen ska ha ett för dig, som intressent, en betydelsefull areal eller skog, eller har andra förutsättningar så att den verkligen har betydelse för sysselsättningen.

Du kan endast anmäla intresse i pågående tillståndsprövningar enligt Jordförvärvslagen eller vid Länsstyrelsens försäljning av mark från jordfonden.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Skicka din ansökan till:

Skicka din ansökan med bilagor till gavleborg@lansstyrelsen.se

Avgift

Avgiften betalas in på länsstyrelsens bankgiro 5050-2764. Märk inbetalningen med namn på sökanden och fastighetsbeteckning.

Dödsboägda jordbruksfastigheter

Dödsbon måste avveckla innehav av jordbruksfastigheter inom fyra år från utgången av det år då dödsfallet inträffade.

Avyttringen kan ske genom arvskifte/bodelning, gåva eller försäljning, lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen.

Av ärvdabalken framgår att om det i ett dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet måste dödsboet avveckla fastighetsinnehavet senast fyra år efter utgången av kalenderåret då dödsfallet inträffade. Anledningen är att begränsa antalet fastigheter som ägs av dödsbon, eftersom ägandeformen kan leda till att brukandet och förvaltningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen har tillsynen över att avvecklingen sker i enlighet med bestämmelserna, vid behov kan vite utfärdas.

Reglerna innebär inte att dödsboet som sådant måste upplösas, bara att jordbruksfastigheten måste avyttras. Avyttringen kan ske genom arvskifte, gåva, försäljning eller som en kombination av dessa överlåtelsesätt. Lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen hos Lantmäteriet.

Om det finns särskilda skäl till att dödsboet inte kan uppfylla kravet om avyttring kan Länsstyrelsen medge anstånd med avvecklingen.

Ärvdabalken på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets broschyr "Dödsboägda och flerboägda jordbruksfastigheter" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss