Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år.

Alla företag som säljer, eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter, särskilt farliga kemiska produkter ska ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse.

Vad räknas som särskilt farliga kemiska produkter?

Kemiska produkter räknas som särskilt farliga om de vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008) tillhör någon av följande faroklasser och farokategorier:

  • akut toxicitet, farokategori 1, 2 eller 3
  • cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A eller 1B
  • specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1
  • frätande på huden, farokategori 1A.

Undantag från krav på tillstånd

Du behöver inte tillstånd för yrkesmässig överlåtelse om du har rätt att driva detaljhandel med:

  • läkemedel till konsument (enligt 2 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel)
  • produkter som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (2015:315) eller lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805).

Följande produkter kan överlåtas och hanteras utan kemikalietillstånd:

  • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
  • eldningsoljor
  • bränslen för motordrift – dock krävs tillstånd för överlåtelse av metanol för motordrift, men inte för privat hantering
  • explosiva varor - för dessa kan dock tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävas.

Det krävs inte heller tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1A. Däremot krävs tillstånd för privat hantering av denna typ av produkter.

Vad kostar ansökan om tillstånd?

Det kostar 2 300 kronor att ansöka om tillstånd yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Vi kan inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften. Om du ansöker via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan.

Märk din betalning med företagsnamn, ordet kemikalietillstånd samt VHT 561.

Exempel: Bolaget AB, kemikalietillstånd, VHT 561 

Ansök om tillstånd

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Bifoga säkerhetsdatablad med ansökan. Det kan du göra direkt i e-tjänsten.

Kontakt